Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Kalb:Sözle ilgili sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek devam

terimler Kalem Şairleri:Belli bir eğitimden geçerek duygu ve düşüncelerini dizeler hâlinde estetik kaygı taşıyarak kâğıda devam

terimler Kalem Şuarası:Belirli bir öğrenimden geçmiş, hece ve aruz ölçülerini kullanarak şiir yazabilen ancak saz çalması devam

terimler Kalenderi:Saz şairlerinin aruzun mef'ulü mefailü,mefailü feulün kalıplarına göre düzlükleri ve özel bir devam

terimler Kapalılık:Sözlü ya da yazılı anlatımda anlatıcının amacını açıkça söylemediği ya da özellikle gizlemeye çalı devam

terimler Karagöz:Karanlık bir yerde, gerisinde aydınlatılmış beyaz bir perde cansız aktörlerle oynatılan bir oyun. devam

terimler Karakter:Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve davranış özellikleriy devam

terimler Karavelli:Asıl hikaye arasına katılan küçük, müstakil hikayeler. Hikayelerin içinde manzum parça bulunmaz. İ devam

terimler Karşılaştırma:Sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirmek, söyleneni inandırıcı kılmak için birbiriyle bağla devam

terimler Karşıtlama:Birbirine karşıt olan iki düşünce ya da iki hayali bir ilgi kurarak aynı dize ya da cümle içinde k devam

terimler Kaside:Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan, kafiye düzeni gazelle devam

terimler Kat:Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde sözü kesmeye denir. Heyec devam

terimler Katar:Halk edebiyatında alt alta sıralanan dörtlüklerin hepsine birden katar denir. devam

terimler Kavuştak:Şarkı ve türkülerde tekrarlanan dize, nakarat. devam

terimler Kayabaşı:Halk edebiyatımızda bir koşma türü. Özel ezgiyle okunur. Türkülerin ezgilerine göre bölümlenmesind devam

terimler Kelam-I Kibar:Ulu söz demektir. Velilerin, büyük kişilerin, ahlakçıların özlü sözlerini tanımlamak için kullanıl devam

terimler Kerem Havaları:Saz, bağlama, bozuk düzenler eşliğinde özel bir ezgiyle söylenen türkülerdir. Adını öykü kahramanı devam

terimler Kesik:Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı. devam

terimler Kesiş:Sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu. devam

terimler Kıssa:Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz. devam

terimler Kıt'a:En az 2, en çok 12 beyitten oluşan, divan şiiri nazım biçimi . devam

terimler Kıta:Divan şiirinde ilk beytinin dizeleri birbiriyle uyaklı olmayan, en az iki, en çok on iki beyitten devam

terimler Kıyafetname:İnsanların fiziksel görünümlerinden onların kişiliklerini, ruhsal durumlarını çıkarmayı öğreten ya devam

terimler Kinaye:Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanarak maksadı üstü örtülü biçimde anlatan söz sa devam

terimler Kişileştirme:İnsana özgü özellikleri taşımayan cansız varlıkları, hayvanları ya da imgesel yaratıkları kişiler devam

terimler Kitabe:Yazıt. devam

terimler Klasik:1- Modayla değişmeyen, gelip geçici olmayan, üzerinde en az iki kuşak geçmesine karşın değerini ko devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın