Eğitim Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerLebdeğmez: İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan harfler bulunmayan sözcüklerle yazılmış şiirlerdir. "Dudakdeğmez" adı d

  terimlerLeff ü Neşr: Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sırlama sanatı.

  terimlerLehçe: Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve sözlük açılarından ayrımlaşmış biçimi.

  terimlerLetrizm: 20. yüzyılda, Romen asıllı İsodore İsou'nun öncülüğünü yaptığı, sözcükleri, sözcüklerin anlamsal değerlerini hiçe sayan şiir

  terimlerLirik: Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler.

  terimlerLirik Şiir: Din, doğa, aşk, özlem, gurbet, vatan, ölüm gibi konularda kişisel duygulanımların dile getirildiği, çoşkulu bir anlatımın kullanıldığ

  terimlerLirizm: İnsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması.

  terimlerLüff ü Neşr: Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatı.

  terimlerLügaz: Herhangi bir varlık ya da nesnenin özelliklerini anlatarak şiir biçiminde oluşturulan bilmece.

  terimlerMahlas: Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle divan edebiyatı şairleri tarafından kullanılmıştır.

  terimlerMahlas Beyti: Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir.

  terimlerMakale: 1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşü açıklamak, savunmak ya da bilgi vermek için kanıtlara, belgelere d

  terimlerMaklub: Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi.

  terimlerMakta: Gazel ya da kasidenin son beyti.

  terimlerMani: Çoğunlukla 7'li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimi.

  terimlerManzum: 1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biçimine konmuş, nesirden ayrı özellikler içeren eserlere verilen or

  terimlerManzume: 1- Alt alta sıralanmış mısralardan oluşan, her mısrası büyük harfle başlayan, sanatsal bir değer taşıma zorunluluğu olmayan, ölçülü

  terimlerMartaval: Hıdrellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine okumak.

  terimlerMasal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşıyan halk edebiyatı ürünü. 2- Genellikle halkın ortak söy

  terimlerMatla: Gazel ya da kasidenin ilk beyti.

  terimlerMaupassant Tarzı Hikâye: Vaka (olay) hikâyesi. Hayatı etkileyen veya seyrini değiştiren, kahramanların üzerinde derin izler bırakan bir olay etrafında gelişen bu hik

  terimlerMazmun: Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmeler. Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlard

  terimlerMecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması.

  terimlerMecaz-ı Mürsel: Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılmasıdır.

  terimlerMeddah: Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda taklitlerle hikayeler anlatan halk sanatçısı. Tek kişilik tiyatro çeşidi.

  terimlerMektup: 1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı türü. En eski haberleşme araçlarından biri. Sözcük anlamı Arapça "yaz

  terimlerMelhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın