Yazılı Sınav Soruları

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerMaklub: Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi.

  terimlerMakta: Gazel ya da kasidenin son beyti.

  terimlerMâni: 1. Çoğunlukla 7'li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimi. 2. Anonim halk şiirinin en k

  terimlerManzum: 1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biçimine konmuş, nesirden ayrı özellikler içeren eserlere verilen or

  terimlerManzume: 1- Alt alta sıralanmış mısralardan oluşan, her mısrası büyük harfle başlayan, sanatsal bir değer taşıma zorunluluğu olmayan, ölçülü

  terimlerMartaval: Hıdrellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine okumak.

  terimlerMasal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşıyan halk edebiyatı ürünü. 2- Genellikle halkın ortak söy

  terimlerMatla: Gazel ya da kasidenin ilk beyti.

  terimlerMaupassant Tarzı Hikâye: Vaka (olay) hikâyesi. Hayatı etkileyen veya seyrini değiştiren, kahramanların üzerinde derin izler bırakan bir olay etrafında gelişen bu hik

  terimlerMazmun: Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmeler. Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlard

  terimlerMecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması.

  terimlerMecaz-ı Mürsel: Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılmasıdır.

  terimlerMeddah: 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda taklitlerle hikayeler anlatan halk sanatçısı. Tek kişilik tiyatro çeşidi. 2. Methedici, övücü. Geleneks

  terimlerMektup: 1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı türü. En eski haberleşme araçlarından biri. Sözcük anlamı Arapça "yaz

  terimlerMelhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı.

  terimlerMelodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştirilmiş sahne yapıtı.

  terimlerMenkıbe: Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü işleri dile getirip anlatan öykülere verilen ad. Din büyüklerinin

  terimlerMenkut: Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirler.

  terimlerMensur: Düz yazı

  terimlerMensure (Mensur Şiir): Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygun

  terimlerMersiye: İslam edebiyatlarında bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak; onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla

  terimlerMesel: Atasözleri, öğretici, ahlaki özellikleri bulunan küçük hikayelerdir.

  terimlerMesnevi: 1. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun işlenişine göre ciltlerce belirlenen Divan şiirinin en uzun nazım

  terimlerMeşrutiyet Edebiyatı: Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) Cumhuriyet'e (1923) kadar süre içinde edebiyatla ilgili oluşum

  terimlerMeştür: Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişer cüze indirerek yazılmış şiirlerdir.

  terimlerMethiye: Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir.

  terimlerMetin: Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bütünü ve onlarla ilgili dilsel düzenlemelerin tümü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın