Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerMelodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan’da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştirilmiş sahne yapıtı.

  terimlerMenkıbe: Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü işleri dile getirip anlatan öykülere verilen ad.

  terimlerMenkut: Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirler.

  terimlerMensur: Düz yazı

  terimlerMensure (Mensur Şiir): Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygun

  terimlerMersiye: Bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak; onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere veri

  terimlerMesel: Atasözleri, öğretici, ahlaki özellikleri bulunan küçük hikayelerdir.

  terimlerMesnevi: Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun işlenişine göre ciltlerce belirlenen Divan şiirinin en uzun nazım şek

  terimlerMeşrutiyet Edebiyatı: Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) Cumhuriyet'e (1923) kadar süre içinde edebiyatla ilgili oluşum

  terimlerMeştür: Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişer cüze indirerek yazılmış şiirlerdir.

  terimlerMethiye: Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir.

  terimlerMetin: Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bütünü ve onlarla ilgili dilsel düzenlemelerin tümü.

  terimlerMetin Donanımı: Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tarihsel, kültürel öğelerin ve gereçlerin tümü.

  terimlerMey: Şarap anlamına gelen Mey, Divan şiirinin temel manzumlarından biri olarak kabul edilir.

  terimlerMeydan: Saz şairlerinin saz çalarak, karşılıklı şiir söyledikleri yer.

  terimlerMısra (Dize): Manzum metinleri oluşturan satırlardan her biri.

  terimlerMilli Edebiyat: Yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenme

  terimlerMillî Kimlik: Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan öze

  terimlerMitoloji: Tarih öncesine ait efsaneleri, masalları inceleyen bilim.

  terimlerMitos: Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanların yaşamlarını, serüvenlerini anlatan, bir toplumun inançların

  terimlerMizah: Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu yönünü belirtmek için kullanılır.

  terimlerMizahi: Güldürme amacı güden, gülmece niteliği taşıyan.

  terimlerModernleşme: Geleneksel toplumların modernizme ulaşmalarına imkân veren süreçlerin ve uygulamaların genel adı.

  terimlerMonografi: Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemeler. Ele alınan konu ya da kişiyi her yönüyle açıklamaya çalışı

  terimlerMonolog: Tek kişinin konuşması, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların tamamı. Tek kişinin oynam

  terimlerMuamma: 1- Belli kurallara uyarak bir insan adı çıkacak biçimde düzenlenmiş manzum bilmece. 2- Başta Esmâ'yı Hüsnâ (Allah'ın doksan dokuz güze

  terimlerMuaşşer: Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın