Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Maklub:Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi. devam

terimler Makta:Gazel ya da kasidenin son beyti. devam

terimler Mâni:1. Çoğunlukla 7'li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım b devam

terimler Manzum:1- Şiir biçiminde yazılmış olan. 2- Nazımla yazılmış veya nazım biçimine konmuş, nesirden ayrı devam

terimler Manzume:1- Alt alta sıralanmış mısralardan oluşan, her mısrası büyük harfle başlayan, sanatsal bir değer t devam

terimler Martaval:Hıdrellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine okumak. devam

terimler Masal:1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşıyan halk edebiyatı ürü devam

terimler Matla:Gazel ya da kasidenin ilk beyti. devam

terimler Maupassant Tarzı Hikâye:Vaka (olay) hikâyesi. Hayatı etkileyen veya seyrini değiştiren, kahramanların üzerinde derin izler devam

terimler Mazmun:Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmeler. Bir dizenin devam

terimler Mecaz:Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması. devam

terimler Mecaz-ı Mürsel:Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılmasıdır. devam

terimler Meddah:1. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda taklitlerle hikayeler anlatan halk sanatçısı. Tek kişilik tiyatr devam

terimler Mektup:1- Birbirinden uzakta bulunanların haberleşmesini sağlayan bir yazı türü. En eski haberleşme araçl devam

terimler Melhame:Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı. devam

terimler Melodram:İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştiril devam

terimler Menkıbe:Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü işleri dile getirip anlatan ö devam

terimler Menkut:Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirler. devam

terimler Mensur:Düz yazı devam

terimler Mensure (Mensur Şiir):Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildi devam

terimler Mersiye:İslam edebiyatlarında bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak; onun erdemlerini devam

terimler Mesel:Atasözleri, öğretici, ahlaki özellikleri bulunan küçük hikayelerdir. devam

terimler Mesnevi:1. Her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı olan, beyit sayısı konunun işlenişine göre ciltlerc devam

terimler Meşrutiyet Edebiyatı:Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) Cumhuriyet'e (1923) devam

terimler Meştür:Divan edebiyatında dört cüzlü (yani 4 mefâ'ilün 4 müstef'ilün) ile yazılmış vezinleri ikişer cüze devam

terimler Methiye:Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir. devam

terimler Metin:Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bütünü ve onlarla ilgili dilse devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın