eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerEsnaf: İster gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına d

  terimlerEsnaf Kefalet Kooperatifleri: Türk esnafı ve sanatkârlarının, finansman ihtiyacını, dolaylı — dolaysız biçimde karşılamak üzere tesis edilen, Ticaret Bakanlığı ve

  terimlerEsnek Çalışma: İşin niteliği ve yapısına göre, gerek çalışma zamanları, gerekse mekân kullanımı açısından, çalışan insana, iş hukuku düzenlemele

  terimlerEtkilenme Bölgesi: 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre, öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22/07/1983 tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım planınd

  terimlerEtkinlik: Bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda,

  terimlerEtnik Ayniyet: Bir etnik gruba sempati beslemek, manevî yakınlık hissetmek veya onun üyesi olduğunu düşünmek.

  terimlerEtnik Farklılık: Bir grubun, diğerlerinden farklı kültürel, dinî ve/veya ırkî özellikleri.

  terimlerEtnik Grup: Farklı kültürel kimliği sebebiyle bazı toplumlarda sistematik olarak ayrımcılıkla karşılaşan grup. Sosyal olarak müşterek milliyet ve baz

  terimlerEv: Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükteki konut.

  terimlerEv Kadını: Bir karşılık ve menfaati olmaksızın, çoğu zaman benimseyerek, başlıca ev işlerini yapan, çalışma hayatında aktif olarak bulunmayan ve bu

  terimlerEvde Bakım: Bakıma muhtaç yaşlıların, fizikî-ruhî-zihnî özürlülerin veya akut ve kronik hastaların, içinde yaşadıkları meskenlerde bakımlarına y

  terimlerEvde Yaşlı Bakımı: Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara, benimsedikleri ve kendilerini rahat hissettikleri sosyal çevre ve kendilerine ait mekânlarda, aile fertleri ve

  terimlerEvlendirme Memuru: Evlendirme işlemini yapmaya yetkili memur.

  terimlerEvrak: Eski dilde varak (kağıt)'ın çoğulu.

  terimlerEvsel Nitelikli Atıklar: Ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri, şişe ve benzeri malzemelerden

  terimlerFaaliyet Raporu: Belediye başkanının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve

  terimlerFakirlik Belgesi: Türkiye Cumhuriyetinde muhtarlık tarafından menkul ve gayri menkul malı olmayan, her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almayan ve ancak

  terimlerFay: Yer kabuğundaki gerilme veya sıkışmalar sonucunda tabakalarda, iki tarafın birbirine göre hareket etmesi biçiminde meydana gelen kırılma hatt

  terimlerFaydalanma İlkesi: Ödenen vergi ile yararlanılan kamu hizmetleri arasında karşılıklı bir ilişki kuran bir ilkedir.

  terimlerFazla Çalışma: Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar.

  terimlerFederal Sistem: Federe devletler ya da eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimi.

  terimlerFederasyon: Aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili işkollarında mevcut sendikalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri suretiyle kurulan üst kuruluşlar.

  terimlerFek: Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.

  terimlerFen Adamları: Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi

  terimlerFenni Mesul: Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, b

  terimlerFeragat: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme, bir şey istememek. Tok gözlülük.

  terimlerFerağ: Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın