Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Esnaf:İster gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti devam

terimler Esnaf Kefalet Kooperatifleri:Türk esnafı ve sanatkârlarının, finansman ihtiyacını, dolaylı — dolaysız biçimde karşılamak üzere devam

terimler Esnek Çalışma:İşin niteliği ve yapısına göre, gerek çalışma zamanları, gerekse mekân kullanımı açısından, çalışa devam

terimler Etkilenme Bölgesi:2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre, öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22/07/1983 tarihli devam

terimler Etkinlik:Bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçe devam

terimler Etnik Ayniyet:Bir etnik gruba sempati beslemek, manevî yakınlık hissetmek veya onun üyesi olduğunu düşünmek. devam

terimler Etnik Farklılık:Bir grubun, diğerlerinden farklı kültürel, dinî ve/veya ırkî özellikleri. devam

terimler Etnik Grup:Farklı kültürel kimliği sebebiyle bazı toplumlarda sistematik olarak ayrımcılıkla karşılaşan grup. devam

terimler Ev:Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükteki konut. devam

terimler Ev Kadını:Bir karşılık ve menfaati olmaksızın, çoğu zaman benimseyerek, başlıca ev işlerini yapan, çalışma h devam

terimler Evde Bakım:Bakıma muhtaç yaşlıların, fizikî-ruhî-zihnî özürlülerin veya akut ve kronik hastaların, içinde yaş devam

terimler Evde Yaşlı Bakımı:Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara, benimsedikleri ve kendilerini rahat hissettikleri sosyal çevre v devam

terimler Evlendirme Memuru:Evlendirme işlemini yapmaya yetkili memur. devam

terimler Evrak:Eski dilde varak (kağıt)'ın çoğulu. devam

terimler Evsel Nitelikli Atıklar:Ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemel devam

terimler Faaliyet Raporu:Belediye başkanının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasınd devam

terimler Fakirlik Belgesi:Türkiye Cumhuriyetinde muhtarlık tarafından menkul ve gayri menkul malı olmayan, her hangi bir sos devam

terimler Fay:Yer kabuğundaki gerilme veya sıkışmalar sonucunda tabakalarda, iki tarafın birbirine göre hareket devam

terimler Faydalanma İlkesi:Ödenen vergi ile yararlanılan kamu hizmetleri arasında karşılıklı bir ilişki kuran bir ilkedir. devam

terimler Fazla Çalışma:Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar. devam

terimler Federal Sistem:Federe devletler ya da eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimi. devam

terimler Federasyon:Aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili işkollarında mevcut sendikalardan en az ikisinin bir araya devam

terimler Fek:Terkin. Fek etmek: Terkin etmek. devam

terimler Fen Adamları:Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mes devam

terimler Fenni Mesul:Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yön devam

terimler Feragat:Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme, bir şey istememek. Tok gözlülük. devam

terimler Ferağ:Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın