Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Diğer Kamu Görevlileri:Hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen devam

terimler Disiplin Cezaları:Kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında uygulanan cezalar. devam

terimler Disiplin Cezası:Personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idarî ceza. devam

terimler Doğal İşsizlik Oranı:Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayanları ve gönüllü olarak işlerini değiştirenler devam

terimler Doğrudan Temin:İlgili Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik devam

terimler Doküman:Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin, takip edilen işlerin kaydedildiği yazılı belgeler. devam

terimler Dolaylı Vergi:Tüketim malları aracılığıyla alınan vergiler, kanuni mükellef tarafından ödenmekle beraber daha so devam

terimler Dolaysız Vergi:Doğrudan doğruya vergi yükümlüsünden alınan vergiler. devam

terimler Dolgu:Kara ve su alanlarını birlikte içine alan, çoğunlukla kalıcı olarak inşa edilen bir yapı türü. devam

terimler Durum Analizi:1) Kurumun, "Neredeyiz?" sorusuna cevap arama çalışmasıdır. 2) Kurumun iç ve dış çevre şartlarını devam

terimler Duyarlı Yöreler:Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri il devam

terimler Düğün Salonu:Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya açık olarak düzenlenmiş yer. devam

terimler Düz Çatı:Eğimi yatay ile 10 derece arasında olan çatı. devam

terimler Düzeltici Faaliyet:1) Meydana gelen herhangi bir problem sonrası bu problemin tekrarlanmaması yönünde yapılan iyileşt devam

terimler Düzenleme Ortaklık Payı:Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi devam

terimler Düzenleme Ortaklık Payı Oranı:Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının, bu saha içindeki kadastr devam

terimler Düzenleme Sahası:Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen saha. devam

terimler Düzenleme Sınırı:Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi u devam

terimler Düzenleyici Etki Analizi:Yeni düzenlemeler yapılması veya yeni bir birim oluşturulması ihtiyacı ile karşılaşıldığında, bunl devam

terimler Düzenleyici İdari İşlemler:İdarenin bir kural koymak, değiştirmek ya da kaldırmak amacıyla yaptığı işlemler. devam

terimler Düzenli Depolama:Tıbbı atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde jeolojik, hidrolojik, statik, devam

terimler Düzenlilik Denetimi:Mali denetim ve uygunluk denetimi. devam

terimler Ebadlı Kroki:Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazıl devam

terimler Ecrimisil:Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı devam

terimler Eğlence Vergisi:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence iş devam

terimler Ek Ödenek:Bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerinde devam

terimler Ekoloji:Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Çevre bil devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın