Oyun Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerDiğer Kamu Görevlileri: Hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretim elemanları, subay ve astsubaylar, uz

  terimlerDisiplin Cezaları: Kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında uygulanan cezalar.

  terimlerDisiplin Cezası: Personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idarî ceza.

  terimlerDoğal İşsizlik Oranı: Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayanları ve gönüllü olarak işlerini değiştirenleri kapsayan bir oran.

  terimlerDoğrudan Temin: İlgili Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrud

  terimlerDoküman: Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin, takip edilen işlerin kaydedildiği yazılı belgeler.

  terimlerDolaylı Vergi: Tüketim malları aracılığıyla alınan vergiler, kanuni mükellef tarafından ödenmekle beraber daha sonra piyasa mekanizması kanalıyla başkal

  terimlerDolaysız Vergi: Doğrudan doğruya vergi yükümlüsünden alınan vergiler.

  terimlerDolgu: Kara ve su alanlarını birlikte içine alan, çoğunlukla kalıcı olarak inşa edilen bir yapı türü.

  terimlerDurum Analizi: 1) Kurumun, "Neredeyiz?" sorusuna cevap arama çalışmasıdır. 2) Kurumun iç ve dış çevre şartlarını ve ilgili tarafların görüşlerini gö

  terimlerDuyarlı Yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü ç

  terimlerDüğün Salonu: Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya açık olarak düzenlenmiş yer.

  terimlerDüz Çatı: Eğimi yatay ile 10 derece arasında olan çatı.

  terimlerDüzeltici Faaliyet: 1) Meydana gelen herhangi bir problem sonrası bu problemin tekrarlanmaması yönünde yapılan iyileştirme faaliyeti. 2) Performansın istenilen dü

  terimlerDüzenleme Ortaklık Payı: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmaya

  terimlerDüzenleme Ortaklık Payı Oranı: Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçü

  terimlerDüzenleme Sahası: Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen saha.

  terimlerDüzenleme Sınırı: Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olm

  terimlerDüzenleyici Etki Analizi: Yeni düzenlemeler yapılması veya yeni bir birim oluşturulması ihtiyacı ile karşılaşıldığında, bunların kamu yönetiminde ve halkın haya

  terimlerDüzenleyici İdari İşlemler: İdarenin bir kural koymak, değiştirmek ya da kaldırmak amacıyla yaptığı işlemler.

  terimlerDüzenli Depolama: Tıbbı atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde jeolojik, hidrolojik, statik, hijyenik ve estetik açıdan ve çevreyi kirl

  terimlerDüzenlilik Denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimi.

  terimlerEbadlı Kroki: Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.

  terimlerEcrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işga

  terimlerEğlence Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinden alınan vergi.

  terimlerEk Ödenek: Bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilave.

  terimlerEkoloji: Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Çevre bilimi. Bu bilim dalı ile uğraşanlara ise eko

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın