Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Gelir Kesin Hesap Cetveli:Gelir tahminleri, o yıla ait gerçekleşen gelir, geçmiş yıllardan gelen gelir artığı ve gelecek yıl devam

terimler Gelişme Alanı:Bkz: İnkişaf Alanı. devam

terimler Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Pay:Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna devam

terimler Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri devam

terimler Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri:Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, devam

terimler Genelge:Üst bir makamın, yönetimi ya da gözetim ve denetimi altındaki makam ve kişilere yönelik, kuralları devam

terimler Gerçek Kişi:İnsan. Her hangi bir kurum değil, bir insan olarak kişinin kendisi. devam

terimler Geri Dönüşüm:Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç devam

terimler Geri Görünüm Bölgesi:2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre, öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22/07/1983 tarihli 1/5000 devam

terimler Geri Kazanım:Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak devam

terimler Getto:Bir kentin, herhangi bir azınlıkça yerleşilen, genelde kötü koşulların hakim olduğu, mahrumiyet bö devam

terimler Gıda Katkı Maddeleri:Gıda maddelerine dayanıklılık, çekicilik, kıvam, tat yada hazırlama kolaylığı sağlamak için, hazır devam

terimler Gider:Gelir elde etmek amacı ile yapılan aktif tükenmeleridir. Aktifte (varlıklarda) bir azalmayı ifade devam

terimler Gider Kesin Hesap Cetveli:Bütçe ile verilen ödenek, yılı içinde eklenen ödenekler, yılı içerisinde gerçekleştirilen giderler devam

terimler Göç:Fizikî veya coğrafî hareketlilik. Bir yerleşim biriminden, bir siyasî sınırı olan toprak parçasınd devam

terimler Göçebe (Göçer):Belirli bir mekanda sabit bir meskende ikamet etmedikleri için, yurt içinde çadır, hayvan, binek v devam

terimler Göçebelik:Sabit bir mekana yerleşmeyip, iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak daha avantajlı yerleşim birim devam

terimler Göçer:Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde aile bireyleri ve hayvanları ile b devam

terimler Göçmen (Muhacir):Yaşadığı ülkeyi, sosyal, ekonomik ve/veya siyasî sebeplerden dolayı terk etmek mecburiyetinde kalı devam

terimler Gölet:Genellikle gölden küçük ve havuzdan büyük, doğal ya da yapay olarak yapılmış su oluşumu. devam

terimler Görev Gereklilikleri:Bir işin başarı ile yerine getirilebilmesi için o görevde çalışacak kişilerden sahip olmaları bekl devam

terimler Görev Tanımı:İş sahibinin sorumluluğundaki işlerin neler olduğunu, bu işleri nasıl ve hangi koşullar altında ge devam

terimler Görevde Yükselme:Memurun görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerinde artış sağlayacak şekilde ve önceden belirlenmiş k devam

terimler Görevden Uzaklaştırma:Kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda memurun görevi başında kalmasında sakınca görüldüğünde devam

terimler Görevi Kötüye Kullanma:Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek su devam

terimler Götürü Bedel:Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen mal alım işinin tamamı için isteklinin teklif devam

terimler Götürü Ücret:Bu ücret belirli (sabit) bir miktar olup işin gerçekleştirilmesi için ödenen tüm dolaysız ve dolay devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın