Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Denkleştirilmiş Denklem:Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik. devam

terimler Denkleştirme:Kimyasal denklemlerde element ya da bileşiklerin önüne konulan mol sayılarının eşitlenmesi olayına devam

terimler Depozisyon:Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine depozisyon denir. devam

terimler Derişik:Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için kullanılan niteleme. devam

terimler Derişik Çözelti:Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam

terimler Derişim:Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı. devam

terimler Derişim (Konsantrasyon):Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı. devam

terimler Destilasyon:Isıtma ve soğutma yoluyla iki ya da daha fazla maddenin sıvı ya da buhar karışımlarının saflaştırı devam

terimler Deterjan:Petrol türevinden elde edilen temizleme, arıtma özelliği olan toz, sıvı veya krem halinde bulunabi devam

terimler Devamlı Spektrum:Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur, devam

terimler Dezenfektan:Mikrop öldürücü madde. devam

terimler Dializ:Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iy devam

terimler Difüzyon:1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temasta bulunan iki akışkan devam

terimler Dimer:Aynı iki molekülün moleküller arası bağlarla birleşmesi sonucu oluşan molekül, iki küçük alt birim devam

terimler Dinamik denge:Bir kimyasal reaksiyonda, ileri ve geri yöndeki reaksiyon hızlarının eşit olduğu konum. devam

terimler Dipol:1-Eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yükü. 2-Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ay devam

terimler Dipol-Dipol Çekimi:İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvet devam

terimler Disakkarit:İki monosakkarit molekülünün bir su molekülü vererek birleşmesiyle oluşan molekül. devam

terimler Disproporsiyon:Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam

terimler Disübstitüe benzen:Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin genel adı. devam

terimler Diyaliz:Böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir m devam

terimler DNA:Hücre çekirdeğindeki kromozomların genlerini taşıyan nükleik asit. devam

terimler Doğal Radyoaktiflik:Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementle devam

terimler Donma:Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. devam

terimler Donma Noktası:Saf bir sıvının, normal atmosfer basıncı altında katı hâle geçtiği o sıvıya özgü sıcaklık değeri. devam

terimler Donma Sıcaklığı:Sıvı haldeki maddenin ısı vererek katılaşmaya başladığı sıcaklık noktasına donma sıcaklığı denir. devam

terimler Doygun Çözelti:Belli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın