Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Çok dişli ligand:Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı tarafların devam

terimler Çökelek:Tepkime sonucunda çözeltide çözünmediğinden, katı olarak ayrılabilen çözeltinin dibinde toplanan m devam

terimler Çökelme:1-Çözünenin hızlı bir biçimde ince toz gibi bir katı hâlinde çözeltiden ayrılması. 2-Bir çözelt devam

terimler Çökelme Reaksiyonu:Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır. devam

terimler Çökme:Aşırı doymuş çözeltilerde katı fazın ayrılması. devam

terimler Çöktürme:İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yön devam

terimler Çözelti:İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma < devam

terimler Çözücü:Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.Çözelt devam

terimler Çözücü Ekstraksiyonu:Farklı çözücülerdeki çözünürlüğün farklı olmasından yararlanarak bir karışımın bileşenlerini ayırm devam

terimler Çözünen:Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri. devam

terimler Çözünme:Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen olarak dağılması. devam

terimler Çözünme Entalpisi:1-Genelde 1 mol katının çözünmesi sırasında depolanan ya da 1 mol gazın çözünmesi sırasında açığa devam

terimler Çözünürlük:1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen m devam

terimler Çözünürlük Çarpımı:1-Doymuş bir çözeltideki iyonların molar derişimlerinin çarpımı. 2-Bir maddenin çözünmesine eşl devam

terimler D-bloku:Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü. devam

terimler Daktilin:Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri. devam

terimler Dalga:Bir ortamda enerji taşıyan eğilim. devam

terimler Dalga Boyu:1-Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık. 2-Ardışık iki dalganın devam

terimler Dallanma:Karbon(C) atomlarının oluşturduğu bir temel yapıya (ana zincir), bir ya da daha fazla sayıda atom devam

terimler Dalton Atom Modeli:Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir. devam

terimler Dalton Kanunu:Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazları devam

terimler Damıtma:1- Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi. 2- Gaz hâlindek devam

terimler Değerlik:Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam

terimler Değerlik Elektronları:1-En büyük baş kuvantum sayısına sahip elektron tabakasında bulunan elektronlar. 2-Atomun elekt devam

terimler Değerlik Orbitalleri:Bir atomun en dış enerji seviyesindeki orbitaller. devam

terimler Delokalizasyon:Elektronun birden fazla atoma ait olması. devam

terimler Denge Sabiti:Belli sıcaklıkta dengedeki bir tepkimede girenlerin ürünlere dönüşme oranını gösteren sayı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 798

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın