Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerKeenlemyekün: Sanki hiç yokmuş gibi, sanki hiç olmamış gibi.

  terimlerKefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğ

  terimlerKefalet Sözleşmesi: Kefilin, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde bundan kişisel olarak sorumlu olmayı alacaklıya karşı yüklendiği sözleşmedir.

  terimlerKeff-i yed: elçekme; vazgeçme; karışmama

  terimlerKemâl: olgunluk; tamlık; eksiksizlik

  terimlerKerhen: iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki

  terimlerKesb: çalışıp kazanma; edinme

  terimlerKesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak

  terimlerKesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh.

  terimlerKeşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi.

  terimlerKeşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma

  terimlerKetmetmek: gizlemek; saklamak; sır tutmak

  terimlerKeyfiyet: iş; durum; mesele

  terimlerKezailik: aynı şekilde

  terimlerKısa Karar: Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar.

  terimlerKısıt: Bunama, mahkum olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kı

  terimlerKıstâs: ölçü; ölçüt

  terimlerKıstelyevm: Göreve gelinmediği veya geç gelindiği için maaş veya gündelikten kesinti yapılması.

  terimlerKışlak: Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlar

  terimlerKıta Sahanlığı: Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli

  terimlerKıyâs: karşılaştırma; oranlama; örnekseme

  terimlerKişisel haklar: kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına

  terimlerKifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik

  terimlerKira Sözleşmesi: Bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının belli bir süreyle başka bir kimseye bırakılmasıdır.

  terimlerKişi: Hak sahibi varlık.

  terimlerKişilik Hakları: Bir kişinin maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklar.

  terimlerKişisel Edim: Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   42 43 44 45 46 47 48   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın