Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Keenlemyekün:Sanki hiç yokmuş gibi, sanki hiç olmamış gibi. devam

terimler Kefalet:kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yer devam

terimler Kefalet Sözleşmesi:Kefilin, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde bundan kişisel olarak sorumlu olmayı alacakl devam

terimler Keff-i yed:elçekme; vazgeçme; karışmama devam

terimler Kemâl:olgunluk; tamlık; eksiksizlik devam

terimler Kerhen:iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki devam

terimler Kesb:çalışıp kazanma; edinme devam

terimler Kesbetmek:kazanmak; edinmek; sağlamak devam

terimler Kesinleş(tir)me:Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam

terimler Keşide:Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamil devam

terimler Keşif:Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma devam

terimler Ketmetmek:gizlemek; saklamak; sır tutmak devam

terimler Keyfiyet:iş; durum; mesele devam

terimler Kezailik:aynı şekilde devam

terimler Kısa Karar:Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar. devam

terimler Kısıt:Bunama, mahkum olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi ku devam

terimler Kıstâs:ölçü; ölçüt devam

terimler Kıstelyevm:Göreve gelinmediği veya geç gelindiği için maaş veya gündelikten kesinti yapılması. devam

terimler Kışlak:Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya devam

terimler Kıta Sahanlığı:Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal k devam

terimler Kıyâs:karşılaştırma; oranlama; örnekseme devam

terimler Kişisel haklar:kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığ& devam

terimler Kifâyet:kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik devam

terimler Kira Sözleşmesi:Bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının belli bir süreyle ba devam

terimler Kişi:Hak sahibi varlık. devam

terimler Kişilik Hakları:Bir kişinin maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklar. devam

terimler Kişisel Edim:Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın