Yazılı Sınav Soruları

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerNazım Birimi: Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi içinde bağımsız dize veya dizeler topluluğu.

  terimlerNazım Şekli: Mısra sayısı, birim sayısı, kafiye ve ölçü bakımından belli özellikler gösteren manzum yapı.

  terimlerNazire: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Ar

  terimlerNefes: Özellikle Bektaşi ozanlarında yazılan, Bektaşi törenlerinde makamlarla okunan, temaları Bektaşi inanışlarını içeren manzumelere verilen a

  terimlerNeo-Klasisizm: 20. yüzyılın başlarında sembolizme tepki olarak doğan, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı. Türk edebiyatı

  terimlerNeoklasizm: 20. yüzyıl başlarında Simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akım

  terimlerNesip: Kasidede tasvir yapılan bölüm.

  terimlerNesir: Düz yazı.

  terimlerNesir (Düz Yazı): Duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılması şeklindeki edebi eser. Edebiyatın iki anlatım yolunda

  terimlerNesnellik: Yazarın, kendisini anlatımın dışında tutması, başka bir deyişle kendisini anlatıma katmaması; nesneleri, kişileri kendi öz nitelikleriyle

  terimlerNida: Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini

  terimlerNihilizm: Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savunan öğretidir.

  terimlerNinni: Ölçü ve uyak yönünden maniye benzeyen, genellikle çocukları uyutmak için özel bir ezgiyle söylenen anonim halk edebiyat ürünü.

  terimlerOğuz Lehçesi: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gagavuzların yaşadıkları yerler (Güney Moldova başta olmak üzere Ukrayna’nın Odesa ve eski bir Basera

  terimlerOlay: Öykü, roman, masal, anlatı gibi edebiyat ürünlerinde konuyu geliştiren, boyutlandırıp akışını sağlayan olguların bütünü.

  terimlerOlay Örgüsü: Okuyucuda veya dinleyicide estetik bir etki uyandırmak amacıyla konuyu oluşturan olayların birbiriyle bağlantısına verilen ad.

  terimlerOlay Öyküsü: "Olan ne; bundan sonra ne olacak" gibi sorularla okuru gerilim ve merak içinde tutan öykü türü.

  terimlerOpera: Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan, besteli oyun.

  terimlerOpera Komik: Dokusunda acıklıyla gülüncü barındıran müzikli oyun.

  terimlerOperet: Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olaylardan alan müzikli oyun.

  terimlerOratoryo: Kutsal konuları işleyen, oyun ögesi bulunmayan, bestelenmiş manzume.

  terimlerOrhun Yazıtları: 8. yüzyılda Göktürklerce dikilen ve Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi sayılan anıtlar.

  terimlerOrta Oyunu: Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir alanda, belirli bir konu doğrultusunda fakat yazılı bir metne bağlı kalınma

  terimlerOrtaoyunu: 1. Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir alanda, belirli bir konu doğrultusunda fakat yazılı bir metne bağlı kalı

  terimlerOtobiyografi: Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır.

  terimlerOtograf: Yazarın kendi el yazısı. Eskiden hatt-ı dest (el yazısı) deyimi kullanılırdı.

  terimlerOttova Rima: Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatında, buradan da Türk edebiyatına geçmişti

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın