Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerMuvafakat: Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vezinle, anlamın anlamla uygunluğu.

  terimlerMuvazene (Ölçülü, Dengeli): Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşit olması. Örnek: Münderic nüsha-i zâtında kemâlat-i vüc

  terimlerMübalağa (Abartma): Anlatıma ahenk katmak için bir şeyi olduğundan fazla veya az gösterme sanatıdır.

  terimlerMülemma: Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması. Divan edebiyatında Arapça, Farsç

  terimlerMünakkahiyet: Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işleme; anlamlı sözcükler arasında eşitlik bulunması.

  terimlerMünşeât: Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebiyatında edebi değeri olan yazılar bir defterde toplanır ve meraklıları

  terimlerMünşî: Sanatlı düzyazı yazan kişiler. Münşilerin yazılarını toplayan dergiler münşeat'tır.

  terimlerMüntehabât: Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yazarlara ait yazılar arasından yapılan seçmelerle meydana getiril

  terimlerMürsel Mecaz (Düz Değişmece): Benzetme amacı güdülmeden ya da benzetme ilgisi bulunmaksızın bir sözün başka bir söz yerine kullanılması sanatı.

  terimlerMüsebba: Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi.

  terimlerMüseddes: Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.

  terimlerMüsemmen: Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.

  terimlerMüsteşrik: Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp inceleyen Batılı bilginler. Şarkiyatçı, oryantalist, doğubilimci ke

  terimlerMüstezat: Sözcük anlamı artmış,çoğalmış demektir. Edebiyat terimi olarak gazelin her dizesine, kullanılan aruz ölçüsüne uymak koşuluyla bir kısa

  terimlerMüşaare: Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır: 1. Bir divan şairinin manzum eserine diğer bir şairin ayn

  terimlerMüşakele: Birden fazla anlamı olan sözcüklerin art arda gelecek şekilde, iki anlamı ile kullanılması, birinin söylediği bir sözü bir başkasının de

  terimlerMütakarrin: Kafiyeleri birbirinin peşinden gelen ve iki kafiyeli olan şiir. Örnek: Hangi âkıl der ki ancak râh-i gülşenden geçin Bir de gafiller şu

  terimlerMütekerrir: Murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekillerinde bendlerin sonlarında tekrarlanan mısra veya beyitler.

  terimlerMütelevvin: Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle veznin bir başka vezne çevrilmesi.

  terimlerMüzdevic: Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması.

  terimlerNaat: Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kaside.

  terimlerNakarat: Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. Şiirin, nakar

  terimlerNâme: 1- Mektup, kitap, risâle, ferman gibi anlamlar taşıyan Farsça bir kelime. Eskiden kitap türü olarak çok kullanılmıştır. Kıyafetnâme, kâb

  terimlerNasihatname: Din, ahlak ve sosyal bakımdan öğütler vererek telkinlerde bulunan eser.

  terimlerNât: Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler.

  terimlerNatüralizm: 1897'de Fransa'da ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımı.

  terimlerNazım: 1- Duygu, düşünce ve isteklerin ölçülü, ahenkli bir biçimde iletmeyi amaçlayan anlatım yolu. 2- Dizelerden oluşan vezinli ve kafiyeli an

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın