Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Muvafakat:Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vezinle, anlamın anlamla uygunl devam

terimler Muvazene (Ölçülü, Dengeli):Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşit olması. Örnek: Mün devam

terimler Mübalağa (Abartma):Anlatıma ahenk katmak için bir şeyi olduğundan fazla veya az gösterme sanatıdır. devam

terimler Mülemma:Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması devam

terimler Münakkahiyet:Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işleme; anlamlı sözcükler arası devam

terimler Münşeât:Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebiyatında edebi değeri olan ya devam

terimler Münşî:Sanatlı düzyazı yazan kişiler. Münşilerin yazılarını toplayan dergiler münşeat'tır. devam

terimler Müntehabât:Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yazarlara ait yazılar arası devam

terimler Mürsel Mecaz (Düz Değişmece):Benzetme amacı güdülmeden ya da benzetme ilgisi bulunmaksızın bir sözün başka bir söz yerine kulla devam

terimler Müsebba:Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi. devam

terimler Müseddes:Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam

terimler Müsemmen:Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam

terimler Müsteşrik:Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp inceleyen Batılı bilginler. devam

terimler Müstezat:Sözcük anlamı artmış,çoğalmış demektir. Edebiyat terimi olarak gazelin her dizesine, kullanılan ar devam

terimler Müşaare:Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır: 1. Bir divan şairinin ma devam

terimler Müşakele:Birden fazla anlamı olan sözcüklerin art arda gelecek şekilde, iki anlamı ile kullanılması, birini devam

terimler Mütakarrin:Kafiyeleri birbirinin peşinden gelen ve iki kafiyeli olan şiir. Örnek: Hangi âkıl der ki ancak r devam

terimler Mütekerrir:Murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekillerinde bendlerin sonlarında tekrarlanan mısra veya be devam

terimler Mütelevvin:Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle veznin bir başka vezne çevr devam

terimler Müzdevic:Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend devam

terimler Naat:Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kaside. devam

terimler Nakarat:Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi devam

terimler Nâme:1- Mektup, kitap, risâle, ferman gibi anlamlar taşıyan Farsça bir kelime. Eskiden kitap türü olara devam

terimler Nasihatname:Din, ahlak ve sosyal bakımdan öğütler vererek telkinlerde bulunan eser. devam

terimler Nât:Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler. devam

terimler Natüralizm:1897'de Fransa'da ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımı. devam

terimler Nazım:1- Duygu, düşünce ve isteklerin ölçülü, ahenkli bir biçimde iletmeyi amaçlayan anlatım yolu. 2- devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın