Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerOyun: Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad.

  terimlerOzan: Kopuzla türkü söyleyen en eski Türk şairleri. Osmanlı döneminde halkı şairleri için kullanılırdı. Âşık sözünün karşılığı oldu

  terimlerÖğretici Tür: Genel bağlamda öğretme, bilgilendirme amacıyla ortaya konan tüm ürünleri adlandırmak için kullanılır.

  terimlerÖlçü: Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hem sayı hem de hecelerin açıklık kapalılık, uzunluk kısalık y

  terimlerÖndeyiş: Bir yazınsal yapıtta ya da tiyatro ürünlerinde asıl konudan önce geçenleri özetleyerek verilen bölüm, prolog.

  terimlerÖnsöz: Eserin niçin ve ne amaçla yazıldığını belirtmek için kitabın başına eklenen yazı. Bu bölümde yazar ya kitabın özetini verir veya hangi

  terimlerÖrnekleme: Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşünceyi açıklamak, kanıtlamak ya da onu birtakım ayrıntılarl

  terimlerÖrnekseme: Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol.

  terimlerÖrtmece: Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma ya da söyleme yerine dolaylı biçimde anlatma yolu.

  terimlerÖykü: 1- Hikaye yerine kullanılan öykü terimi, gözleme ya da tasarlamaya dayanan bir olayı, bir durumu dile getirerek okuyucuda ilgi ve beğeni uyandı

  terimlerÖz Şiirciler: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930'lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem veren, anlamı, anlatmayı arka plana atmayı tercih e

  terimlerÖzdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, en kısa ve en özlü biçimde anlatan yoğun anlamlı bilgece söz.

  terimlerÖzenti: Anlatımda doğallıktan kaçınma, yapmacık olma durumu.

  terimlerÖzetleme: Konuşulanların anlatılanların ya da okunanların ayrıntısız bir biçimde, ana çizgileriyle belirtilmesi işi.

  terimlerÖzleştirme: Türkçenin, yabancı dillerden türlü nedenlerle aldığı yabancı kökenli sözcüklerin yerine Türkçe sözcük bulup bunları yabancı sözcük

  terimlerÖzyaşam Öyküsü: Bir sanatçının ya da yazarın kendi yaşamını anlattığı yapıta verilen isim.

  terimlerÖzyaşamsalöyküsel Roman: Konusu, yazarının yaşamı olan roman.

  terimlerPanteizm: Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrenden ayrı bir yönü, ayrı bir varlığı bulunmadığını ileri süre

  terimlerParagraf: Bir fikrin işlendiği yazı bölümü. Bir veya birkaç cümleden meydana gelebilir. Satırbaşı yapılmış her bölüm bir paragraftır.

  terimlerParnas: 1850 yılında Fransa'da kimi ozanlarca romantik akımın aşırı duyarlığına bir tepki olarak başlatılan, şiirde kişisel duyguları değil, u

  terimlerParnasizm: Romantizmin aşırı duyarlığına tepki olarak çıkan, şiirde kişisel duygulara değil ustalığa önem veren akım, realizmin şiire yansımış

  terimlerParodi: Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerini koruyarak onu yeni bir özle işleten yapıt.

  terimlerPastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan, çağrıştıran bir biçimde öykünme.

  terimlerPastoral: Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler'in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide'ciler eş'ar-ırâ

  terimlerPastoral Şiir: Çoban ve kır hayatını konu edinen, bu yaşayışı sevdirme amacı güden şiir.

  terimlerPelteknâme: Kekeleme şiiri. Lisan-i pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım şeklidir. Âşık, kelimelerin ilk hecelerini, bazen de kelimelerin çoğunl

  terimlerPerde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın