Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Metin Donanımı:Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tarihsel, kültürel öğelerin devam

terimler Mey:Şarap anlamına gelen Mey, Divan şiirinin temel manzumlarından biri olarak kabul edilir. devam

terimler Meydan:Saz şairlerinin saz çalarak, karşılıklı şiir söyledikleri yer. devam

terimler Mısra (Dize):Manzum metinleri oluşturan satırlardan her biri. devam

terimler Milli Edebiyat:Yazı ve yaratıların, sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak kendi ulusal değerlerimize devam

terimler Millî Kimlik:Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yar devam

terimler Mitoloji:1. Tarih öncesine ait efsaneleri, masalları inceleyen bilim. 2. Mitleri, onların doğuşlarını, a devam

terimler Mitos:Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanların yaşamlarını, serüvenl devam

terimler Mizah:Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu yönünü belirtmek için kulla devam

terimler Mizahi:Güldürme amacı güden, gülmece niteliği taşıyan. devam

terimler Modernleşme:Geleneksel toplumların modernizme ulaşmalarına imkân veren süreçlerin ve uygulamaların genel adı. devam

terimler Monografi:Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemeler. Ele alınan konu ya da ki devam

terimler Monolog:Tek kişinin konuşması, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uz devam

terimler Muamma:1- Belli kurallara uyarak bir insan adı çıkacak biçimde düzenlenmiş manzum bilmece. 2- Başta Es devam

terimler Muaşşer:Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam

terimler Mucem:Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlük, hâl tercümesi, ansikloped devam

terimler Muhammes:Beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekli. Kelime "beşlik" anlamındadır. En az 4, devam

terimler Mukabele:Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birarada kullanmak. Örnek: Sa devam

terimler Mukatta:Arap alfabesinde kendisinden sonra gelen harfle bitişmeyen harfler (elif, dal, zel, rı, ze, vav) k devam

terimler Mukteza-yı Hâl:Uslûpta zamana, yere, duruma ve hitâp edilen kişilere göre dili ayarlama, sözün söylendiği yerin, devam

terimler Murabba:Divan edebiyatında dörder dizelik bentlerle kurulan nazım biçimi. devam

terimler Murafakat:Üslûbun, ele alınan konuya göre düzenlenmesi, dile getirilen düşünce, duygu ve hayallare uygun düş devam

terimler Murassa:Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve devam

terimler Musammat:Ölçüsü aynı olmak koşuluyla dört, beş, altı, yedi…dizeli bentlerden oluşan nazım biçimi. devam

terimler Musammat Gazel:Dize ortasında iç uyağı bulunan, dizenin ortası ile sonu kendi arasında uyaklı olan gazeller. Bu t devam

terimler Musarra:Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerin ilk beyitleri (matla') mu devam

terimler Mutabakat:Anlatım içinde kullanılan kelime ve deyimlerin içeriğe uygun seçilmesi. Karşıtı mübayenet'tir (ayk devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın