Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Çocuk Yuvaları:0 — 12 yaş arası çocukların bedenî, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve i devam

terimler Çöküntü Bölgesi:Bir kentin merkezinin toplumsal ve ekonomik etkenlerle gelişmesi engellenen, taşınmazları sürekli devam

terimler Çöküntü Depremi:Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuzlu arazilerdeki boşluklarda devam

terimler Dağıtım Cetveli:Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi devam

terimler Damga Vergisi:488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edi devam

terimler Danıştay:İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümler devam

terimler Dans Salonu/Disko/Diskotek:Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yeri. devam

terimler Dava Hakkı:Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının devam

terimler Davacı:Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam

terimler Davalı:Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi. devam

terimler Def'i:Davalının borcunu, özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olanak veren hak. devam

terimler Defterdar:Devletin gelir ve giderlerini tutan görevli. devam

terimler Deklarasyon:Kamuoyuna bir konunun duyurulması için yapılan açıklama, bildiri, demeç. devam

terimler Dekorasyon:Yapıların içinde veya dışında uygulanan bezeme işi. devam

terimler Demografi:İnsan topluluğunun belirli niteliklerini ölçen bilim dalı. devam

terimler Demokratik Devlet:Halkın devlet yönetimine katılması temeline dayanan devlet düzeni. Çoğulcu, katılımcı, parlamenter devam

terimler Deneme İzni:Onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ve doğal kaynak devam

terimler Denetim Komisyonu:İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her oca devam

terimler Deniz Haritaları:Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar kapsamında, gemi seyrinde kullanılmak üzer devam

terimler Deprem:Genellikle bir fay kırılması sonucunda ortaya çıkan sismik enerjinin yarattığı yer sarsıntısı. devam

terimler Deprem Tehlikesi:Can ve mal kaybına, yaralanmalara, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasına veya çevresel zararla devam

terimler Derece Yükselmesi:Sınıf içerisinde, görevin önem ve sorumluluğunun artışı ile ayarlı yükselme adımı. devam

terimler Dernek:Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde devam

terimler Devre Mülk:Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri l devam

terimler Dış Denetim:Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemle devam

terimler Dış Gürültü Seviyesi:Yapıların dışında, dış duvarlardan bir metre uzaklıkta ölçülmüş veya hesaplanmış gürültü seviyeler devam

terimler Dışsallık:Tüketim ve üretimde gerçekleşen fiyatlara yansıtılmamakla birlikte, kişi ve firma refahı üzerinde devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın