Oyun Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇocuk Yuvaları: 0 — 12 yaş arası çocukların bedenî, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sa

  terimlerÇöküntü Bölgesi: Bir kentin merkezinin toplumsal ve ekonomik etkenlerle gelişmesi engellenen, taşınmazları sürekli olarak değer yitiren, yoksulluk yuvası niteli

  terimlerÇöküntü Depremi: Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuzlu arazilerdeki boşluklarda tavan blokunun çökmesi ile oluşan depreml

  terimlerDağıtım Cetveli: Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasıl olu

  terimlerDamga Vergisi: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir.

  terimlerDanıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösteril

  terimlerDans Salonu/Disko/Diskotek: Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yeri.

  terimlerDava Hakkı: Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi.

  terimlerDavacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf.

  terimlerDavalı: Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi.

  terimlerDef'i: Davalının borcunu, özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olanak veren hak.

  terimlerDefterdar: Devletin gelir ve giderlerini tutan görevli.

  terimlerDeklarasyon: Kamuoyuna bir konunun duyurulması için yapılan açıklama, bildiri, demeç.

  terimlerDekorasyon: Yapıların içinde veya dışında uygulanan bezeme işi.

  terimlerDemografi: İnsan topluluğunun belirli niteliklerini ölçen bilim dalı.

  terimlerDemokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması temeline dayanan devlet düzeni. Çoğulcu, katılımcı, parlamenter rejime dayalı kamusal yönetim biçimi.

  terimlerDeneme İzni: Onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için a

  terimlerDenetim Komisyonu: İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her ocak ayı toplantısında, belediyenin bir önceki

  terimlerDeniz Haritaları: Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar kapsamında, gemi seyrinde kullanılmak üzere üretilen haritalar.

  terimlerDeprem: Genellikle bir fay kırılması sonucunda ortaya çıkan sismik enerjinin yarattığı yer sarsıntısı.

  terimlerDeprem Tehlikesi: Can ve mal kaybına, yaralanmalara, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasına veya çevresel zararlara sebep olan yerkabuğu hareketlerinin tabii sü

  terimlerDerece Yükselmesi: Sınıf içerisinde, görevin önem ve sorumluluğunun artışı ile ayarlı yükselme adımı.

  terimlerDernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir.

  terimlerDevre Mülk: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden

  terimlerDış Denetim: Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve plânlara v

  terimlerDış Gürültü Seviyesi: Yapıların dışında, dış duvarlardan bir metre uzaklıkta ölçülmüş veya hesaplanmış gürültü seviyeleri.

  terimlerDışsallık: Tüketim ve üretimde gerçekleşen fiyatlara yansıtılmamakla birlikte, kişi ve firma refahı üzerinde etkide bulunan faaliyete verilen addır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın