Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Harcama Kalemi:Personel giderleri, yolluklar, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alım devam

terimler Harcama Talimatı:İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, devam

terimler Harcama Yetkilisi:5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun 31. maddesine göre, bütçeyle ödenek tahsis ed devam

terimler Harcırah:6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer de devam

terimler Harç:Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanları sıvamak için kullanılan, k devam

terimler Harita:Yeryüzündeki bir bölgenin belirli bir ölçekte kağıt üzerine çıkarılması işi. devam

terimler Harita Bilgileri:Jeodezik (nirengi, nivelman, astronomik, sıklaştırma, çekül sapması, jeoid yükseklikleri), jeofizi devam

terimler Hastalık İzni:Hastalanan personele, hekim raporu üzerine verilen izin. devam

terimler Hata Sınırı:Ölçü değerleri ile plân değerleri arasındaki kabul edilebilir en büyük farktır. devam

terimler Hava Fotoğrafı:Havadan monoskopik veya stereoskopik olarak, değişik ölçeklerde alınan, değerlendirme amacıyla kul devam

terimler Hava Kirliliği:Toz, gaz, sis, koku, duman ya da buhar gibi kirleticilerin insan, bitki ve hayvan yaşamına ya da m devam

terimler Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce vey devam

terimler Hazırlık Soruşturması:Savcının yürüttüğü, isnat ve beraat delillerinin toplanmasını amaçlayan soruşturma. Yeterli derece devam

terimler Hedeflerle Yönetim:Yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve belirli hedeflerin elde edilm devam

terimler Hemşeri:Bir beldede ikamet eden kişiler. devam

terimler Hesap Verilebilirlik:Kısaca bir kimsenin yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlan devam

terimler Hesap Verme Sorumluluğu:Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynaklar devam

terimler Heterarşi:Karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki aktivitelerin eşgüdümünü ve kendi kendine organize olma devam

terimler Heyelan:Jeolojik materyallerin yerçekimi kuvveti etkisiyle yamaç aşağı harekete geçmesi. devam

terimler Hidrografi:Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolayl devam

terimler Hidrografik - Oşinografik Değerler:Deniz, nehir, göl ve diğer bütün sularda, bunların kıyı şeridinde; seyir güvenliği ve kolaylığı iç devam

terimler Hiyerarşi:Altlık — üstlük ilişkisi. devam

terimler Hizmet İçi Eğitim:Personelin çalıştığı kuruluşun amaçlarını benimsemekte ve desteklemekte daha istekli kılınması ve devam

terimler Hizmet Kusuru:İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk ve aksa devam

terimler Hizmet Sözleşmesi:İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de buna karşılık bir ücret ödemeyi devam

terimler Hizmet Yerinden Yönetim:Belli bir coğrafi alana bağlı olmaksızın hizmetlerin uzandığı bir çok mahalli kuruluşları içine al devam

terimler Hizmette Vatandaşa Yakınlık:Subsidiarity. Bu ilke, bir hizmetin prensip itibarı ile vatandaşa en yakın idari birim tarafından devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın