Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nakış Öğretmeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Nakış Öğretmeni

Nakış Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, nakış ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Nakış ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

Nakış öğretmeni, bu program çerçevesinde,

 

▪ Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

▪ Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

▪ Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME

VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

▪ Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

▪ Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

▪ Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.)

▪ Dikiş makinesi, nakış makinesi, ışıklı masa,

▪ Makine nakışları ve el nakışları ile ilgili araç ve gereçler kullanılır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Nakış öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

 

Nakış öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,

▪ Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip,

▪ Renkleri ayırdedebilen,

▪ Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen

▪ Düşüncelerini ve bilgisini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü,

▪ Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

▪ Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Nakış öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, aydınlık, makine nakışları dersinde oldukça gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi ''Nakış Öğretmenliği'' bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı fakültelerin

''Nakış Öğretmenliği'' bölümünde verilmektedir.

 

▪ Gazi Üni. Mesleki Eğitim Fakültesi (Ankara)

▪ Selçuk Üni.Mesleki Eğitim Fakültesi (Konya)

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Matematik,

▪ Türkçe,

▪ Nakış.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Öğrenci Seçme Sınavı'nda(ÖSS) "Nakış Öğretmenliği"lisans programları için yeterli "Sözel-1 (SÖZ-1) puan almak,

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Nakış Öğretmenliği"ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Meslek liselerinin El ve Makine Nakışları, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi, Dekoratif Sanatlar ile Nakış bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp " Nakış Öğretmenliği" lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

"Dokumacılık ve El sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Moda ve Tekstil Tasarımı," Ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde "Nakış öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Eğitim süresince öğrenciler;

▪ El nakışları, makine nakışları, temel sanat eğitimi, mesleki resim ve makine bilgisi dersleri ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri alırlar.

Ayrıca;

▪ İşe uygun araç-gerecin seçimi, kullanımı, bu araçların bakımı, basit onarımı ve korunması,

▪ El ve makine nakış çeşitlerini uygularken kaynakları araştırma, tanıma ve uygun olanını seçme,

▪ El ve makine nakışları ile ilgili teknikleri uygulama,

▪ Geleneksel nakışlarımızı koruma, yaşatma, aslına bağlı olarak geliştirme,

▪ El ve makine nakışları üretim alanında, yeni uygulamalarla araştırmalar yapma,

▪ İş güvenliği kurallarına uyma konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

▪ Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl "Öğretmenlik Uygulaması" yaparlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Nakış Öğretmenliği" Lisans Diploması" ve ''Nakış Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Nakış öğretmenlerinin; büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) Nakış alanının teorik ve uygulamalı meslek derslerine girerler.

Özel işyerinde çalışabilirler.

Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenim kredisi, katkı (harç) kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

▪ Öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

 

▪ Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir, ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

 

Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler.

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

- El sanatları öğretmenliği.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,

▪ 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,

▪ Meslek elemanları,

▪ 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :8473 kez

tags nakış öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Nakış Öğretmeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA