Eğitim Sitesi

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgi

Ana Sayfa > Meslekler Hakkında Bilgiler > Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgi

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgi

Vizyon

Kültürel değerlerin kamusal alana taşınmasında başat kurum olan müzelere, toplumu temsil edebilme yetisi kazandırmada yeni açılımlarla yön vermek.

 

 

Misyon

Müzelerin toplumla iletişim içinde, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan kurumlar olması yönünde, çağdaş bir müzecilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak.

Türkiye´de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak.

 

 

Hedefler

— Türkiye´de müzecilik alanındaki teknik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümü için projeler üretmek.

— Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müzelerle işbirliği içinde uygulamalı çalışmalarla müzeciliği desteklemek.

— Müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslararası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim programı sunmak.

— Müzelerde çalışan personelin programa katılımını sağlayarak müzebilimin temel alanlarında gelişimlerine katkıda bulunmak.

— Türkiye´de müzeciliğin gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini sağlamaktır.

 

 

Başvuru Koşulları

Dört yıllık lisans programlarından mezun ve lisans notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2,3 olan adaylar YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na internette (http://www.sbe.yildiz.edu.tr/) ilan edilen tarihler arasında başvururlar.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan ALES istenmemektedir.

 

Başvurularla ilgili olarak tarihler ve gerekli belgeler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

 

 

Programa Öğrenci Kabulü

Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na öğrenci kabulünde,

adayların başarı puanları, yürürlükteki YTÜ Senatosu kararına göre hesaplanır.

 

Yabancı Dil Sınavları ile bilgi (sınav yeri, saati ve uygulamaya ilişkin bilgiler)

Sosyal Bilimler Enstitüsü(www.sbs.yildiz.edu.tr),

Yabancı Diller Yüksekokulu (www.ybd.yildiz.edu.tr) ve

YILDIZ SEM web sayfalarında ilan edilecektir.

 

 

Dosya

Müzecilik Yüksek Lisans Programı´na başvuracak adaylardan kayıt sırasında, aşağıda belirtilen içerikte bir dosya istenecektir.

 

 

Dosya İçeriği

 

Adayın;

 

1.Özgeçmişi

 

2. Daha önce yapmış olduğu Müzecilik ve/veya ilişkili çalışmalarını tanıtıcı bilgi

 

3. İlgilendiği Müzecilik problemini içeren, en fazla 500 kelimelik bir metin

 

4. İlgilendiği Müzecilik problemiyle ilişkili alanda yapılmış çalışmaların ulusal/uluslar arası hakemli/indeksli dergilerde taranarak en az 2 makalenin (konuyu ele alış yöntemi, vardığı sonuç, varsa önerdiği modelin getirdiği çözümler/sorunlar vb açılardan) değerlendirilmesi.

 

Makale taraması için bakınız; ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı için

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS

SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) vb.

(Web of Science) için http://scientific.thomson.com/mjl/

 

5. Olası yüksek lisans tezinden üretilecek bir makalenin, ulusal/uluslararası hakemli/indeksli dergilerde yayımlanma potansiyeli (hangi dergilerde

yayımlanabileceği)

 

Teslim Koşulları

 

 

 

 

 

Dersler:

 

Zorunlu Dersler

 

1. Müze ve Müzecilik

Kültür, sanat, kurumlar / Türkiye'de ve dünyada müzecilik tarihi / Müzecilik ve müze türleri / Müzelerin toplumun kültürel yaşamında işlevleri / Müzeler ve nesneler; müzeler ve toplum / Toplama ve araştırma / Koruma ve belgeleme / Koleksiyon yönetimi / İletişim ve sergileme / İletişim ve eğitim / Müze yönetimi; kadro ve bütçe / Müze yönetimi; yasalar ve yönetmelikler / Müze mimarisi

 

2. İletişim

İletişim nedir? Tarihçesi? Neden iletişim kurarız? / İletişimin biçimleri / İletişimde insan faktörü / Müzelerde iletişim / Stratejik iletişim / Uygulama alanları, uygulama örnekleri üzerine çalışmalar / Hedef kitle araştırmaları / İstanbul'daki Müze Ziyaretçileri, verilerin değerlendirilmesi ve analizi / İletişim nasıl planlanır, iletişimde planlamanın önemi, araştırmaların plana katkısı, iletişim planı hazırlanması ve uygulama çalışmaları

 

3. Uygarlık ve Sanat Tarihi I

Derste erken dönem uygarlıklarının düşünce ve sanat biçimlerindeki değişimler, mimari, resim ve heykel örnekleri üzerinden incelenecektir.

 

4. Müze Yönetimi

Müzeoloji ve yönetim biliminin ilişkisi, müze yönetim biliminin gelişimi / Müze yönetiminin içeriği / Müze yönetim fonksiyonları / Müzecilik çalışmalarını yönlendiren etkenler / Müze yönetiminde etkin olan gruplar / Müze organizasyonunun yönetim yapısı, yönetimin rolü ve sorumlulukları / Müze yönetim metotları / Müze liderlik türleri / Etkili müze yönetimi / Müzelerde planlama sürecinin gelişimi, müzelerde uygulanan planlama çeşitleri, iyi bir planlamanın özellikleri / Müzelerde personel planlanması / Müze yönetiminde iş analizleri ve iş tanımları / Finansal kaynakların bulunması / Personel sorunları ve değişikliklere direnişlerin planlanması / Müze yönetiminde pazarlama stratejileri / Müze yönetiminde ekonomik, sosyal etkiler

 

5. Belgeleme Yöntemleri

Müzede bulunan nesnelerin belgelenmesi ile ilgili temel bilgiler ve müzelerde belgeleme sistemleri / Müzeye eser girişi ve giren eserlerin belgelenmesi / Eser Envanter kayıtları, kartoteks sistemleri, eser envanter fişleri ve konu fişleri ile belgeleme, müze repertuar defteri ve kayıtları / Müzedeki farklı koleksiyonlar arasındaki bağlantının sağlanmasına yönelik kayıtlar / Yapıt ve nesnelerin etiketlerinin hazırlanması / Görsel işitsel yöntemlerle belgeleme / Belgeleme sonrası eserlerin sunumu (sergileme, yayına hazırlama) / Bir nesnenin yayın ya da sergileme çalışmalarında kayıtların kullanımı ile ilgili yöntem / Envanter Uygulaması, nesne fişleri ve hazırlanması konusunda uygulama

 

6. Araştırma ve Yazma Yöntemleri

Tanım ve kavramlar: Araştırma, araştırma eğitiminin amaçları, bilgi, bilim, bilimsel yöntem ve raporlaştırma / Araştırma raporunda içerik ve biçim: İçerikte genel amaçlar, biçimde genel amaçlar, biçimin kuralları / Biçim: Harfli ve sayısal yöntem, bölümler ve içerikleri / Araştırma önerilerinin sunumu / Raporun yazılması: Outline hazırlanması, kaynak toplama, okuma-not alma / Araştırmada kütüphaneden yararlanma (Seçilen konuya ilişkin kütüphane taraması, Not kartları, Bibliyografya kartları) / Referans gösterme yöntemleri ve kaynakça biçimleri / Referans göstermede özel durumlar, dipnot yineleme bağlaçları / Rapor hazırlamada anlatım, dilin kullanımı, metin hazırlama / Araştırma Teknikleri: "Görsel Metinlerin Okunması", "Anket Hazırlama ve Uygulama", "Görüşme, Sözlü Tarih" / Proje hazırlama ve sunumu / Arşivleme ve arşiv malzemesinin dijital ortama geçirilmesi (File Maker Pro 5.0).

 

7. Müzeler ve Toplum

Müzenin toplumsal rolü ve işlevleri / Müzecilikte etik konular: Bilgi yönetimi ve pazarlaması, iletişim ve erişilebilirlik, bilgi edinme hakkı, kullanıcı hakları; Bu haklar bağlamında müzelerin sorumlulukları, ulusal ve uluslararası uygulamalar / Kültürel paylaşım ortamı olarak müzenin rolü ve etkinlikleri / Müzelerde koleksiyonları bağlamında bilginin işlenmesi: Bilgi edinme hakkı; kültürel, fiziksel ve eğitsel farklılıklar / Çoklu kültürel ortam ve müzeler / Müzeler ve ziyaretçi ilişkileri: Toplumsal değişimin müzelerin ziyaretçi tanımında etkisi / Müzenin ziyaretçi tanımı kapsamında toplumsal sorumluluktan kaynaklanan yükümlülükleri / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Ziyaretçi araştırmalarında uygulanan yöntemler / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Farklı anket teknikleri ve hazırlama yöntemleri / Müzelerin ziyaretçi geliştirme stratejileri: Müzelerde ziyaretçiye dönük pazarlama yöntemleri / Toplumsal paylaşım, müzelerde yönetişim: Yasal ve etik konular / Toplumsal paylaşım, müzelerde yönetişim: Kurullar, görev tanımları, oluşturulma yöntemleri

 

8. Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Nedir? Tarihçe ve tanımlar / Halkla ilişkilerde etik / Halkla ilişkilerin basamakları / PR kampanyaları / PR uygulamaları / Sanatta pazarlama iletişimi / Sergiler / Sponsorluk / Basın ilişkileri / Örnek vak'a analizleri

 

9. Uygarlık ve Sanat Tarihi II

Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, Skolastik felsefe ve Ortaçağ / Romanesk Sanat / Gotik Sanat / Bizans Dönemi Sanatı / İslamiyet'in ortaya çıkışı, Tasavvuf ve İslamiyet. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması ve Rönesans, Hümanizm ve sanatçının yeni konumu / Burjuvazi ve birey / 17. yüzyıl Aydınlanma felsefesi: akılcılık / 18.yüzyıl: bilimlerin yüzyılı / Sanayi devrimini hazırlayan koşullar. Maniyerizm, Barok / Rokoko, Neoklasik / 19. yüzyıl eklektik dönem / 20. yüzyıl ve Modernizm / Postmodernizm

 

10. Müze Mevzuatı

Mevzuatın tanımı, eğitim süreci sonrası elde edilecek kazanımlar / Anayasamızın 63 maddesi bağlamında yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik yapan 3386 sayılı yasanın incelenmesi, aynı yasanın Müzelere ilişkin maddelerinin incelenmesi ve uygulama ile çakıştırılması / Yurtiçi ve yurtdışı sergiler ile ilgili hükümler, kararlar ve müzeler iç hizmetler yönetmeliğin incelenmesi / Müzecilikten sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilatı, organizasyonu ve hizmet sunmasına ilişkin bilgilendirme / Bilimsel kazı, kurtarma kazısı, bilirkişilik görevlerine ilişkin yönetmelik ve yönergeler / Satın alma komisyonu ve koleksiyoncu kontrolünde görev üstlenmeye ilişkin yönetmelikler / Özel müzelerin oluşumu ve denetlenmesine ilişkin yönetmelik / Doğal ve kültürel değerlerin korunması, fonksiyon kazanması ve tanıtılmasına yönelik uluslararası bağlamda sözleşme ve yasalar / ICOM, ICCROM / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Merkezi), ICOMOS'un / International Council on Monuments and Sites (Uluslar arası Anıtlar ve Siteler Konseyi) oluşumuna ait bilgiler ile ülkemizdeki komitelerin oluşumu ve sunduğu hizmetler / Ulusal ve uluslararası mevzuatların uygulama sorunları ve öneriler.

 

11. Müze Koleksiyonları ve Araştırma

Toplama, toplamanın ana ilkeleri, nesnenin niteliği / Koleksiyon geliştirme: koleksiyon içeriği, toplama, çıkarma, değerlendirme / Koleksiyon türleri / Koleksiyonlarına göre müzedeki eserlerin değerlendirilmesi, araştırılması: arkeoloji müzeleri, etnografya müzeleri, sanat müzeleri, tarih müzeleri, askeri müzeler, sanayi müzeleri ile yeni müzecilik hareketi içinde değerlendirilebilecek ekomüzeler, ekonomüzeler gibi müzelerin koleksiyonların oluşumu ve gelişimi / Proje: Müzenin koleksiyon içeriği, koleksiyonun oluşturulması, geliştirilmesi ve araştırılması

 

12. Müzelerde Eğitim Etkinlikleri I

Eğitimin anlamı, eğitim ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar, formal eğitim-informal eğitim / Eğitim kurumlarının işlevleri / Müze eğitiminin anlamı, önemi, tarihçesi / Müze-toplum ilişkisi / Müzelerde eğitim etkinlikleri türleri, müzeler için eğitim etkinlikleri hazırlama, etkinlik kapsamını belirleyen öğelerin irdelenmesi / Eğitim teorileri ve müze eğitimi / Eğitim teorileri ve müze eğitimi-müzede inceleme / Öğrenme-öğrenme teorileri: öğrenme ve müze eğitimi, izleyici ve öğrenme / Gelişim psikolojisi, gelişim psikolojisi ve müze eğitimi / Müzelerde eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi.

 

13. Bakım ve Koruma

Restorasyon, konservasyon ve önleyici koruma kavramları / Organik, inorganik, bileşik malzemeli koleksiyonların tanımlanması ve bozulma nedenlerine giriş / Nemin koleksiyonlara bozucu etkisi, bağıl nemi ölçme yöntemleri ve denetimi, vitrin içinde nemin denetimi / Müzelerde koleksiyonlarının bozulmasında ısı etkisi / Işığın zararlı etkileri, görünür ve görünmeyen zararlı ışınımların denetimi / Havadaki gaz ve parçacık kirliliğinin koleksiyonlara bozucu etkisi ve önlemler / Müze koleksiyonlarının bozulmasında biyolojik etkenler ve önleyici uygulamalar / Organik malzemelerdeki biyolojik etkinliğe karşı müzelerde kullanılan tedavi yöntemleri / Vitrin ve raf malzemesinin koleksiyonlara bozucu etkisi, envanter numarası yazılırken kullanılan sağlıklı malzemeler / Çeşitli koleksiyon malzemelerinin depolanması / Koleksiyonların doğal afet riskine karşı korunması / Koleksiyonların güvenliği

 

14. Koleksiyon Yönetimi

Koleksiyon Yönetimine giriş; kavramın doğuşu, değişen müzecilik anlayışı ve koleksiyon yönetimi ilişkisi, koleksiyon yönetiminin önemi ve gerekliliği; Koleksiyon yönetimi ve ilişkili kavramlar, koleksiyon yönetim politikası, mesleki etik, ulusal ve uluslararası meslek birlikleri (MA, AAM, ICOM) ve etik tüzükleri; Koleksiyon yönetim politikasının hazırlanmasında temel konular ve kaideler; Koleksiyon yönetim politikasının ana öğeleri; Koleksiyon yönetimi ile ilişkili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler; Farklı yönetsel yapı ve koleksiyon türlerine sahip müzelerde koleksiyon yönetimi ve Türkiye'den örnekler (TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeleri, Belediye Müzeleri, Özel Vakıf ve kişi müzeleri, Askeri Müzeler)

 

15. Müzelerde Eğitim Etkinlikleri II

Müzeler için eğitim politikası oluşturma / Müzelerde eğitim etkinlikleri türleri: müze içi-müze dışı / Müze için eğitim etkinlikleri hazırlama / Müze sergilerinin eğitim açısından sunumu / Müze metinlerinin hazırlanması, eğitim broşürü hazırlanması / Müzelerde örgün eğitim kurumlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması / Müzelerde eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

 

16. Aydınlatma ve Koruma

Aydınlatmada temel terimler, büyüklüklerle bu büyüklüklere ilişkin birim ve simgeler / Morötesi ve kızılötesi ışınımların zararları, bu zararlara karşı önlemler ve filtre kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar / Aydınlık kavramı ve aydınlık düzeyi, formüller ve basit hesapları / Aydınlık düzeyi ölçen aletin (lüksmetre) tanıtımı ve ölçümlerin değerlendirilmesi / Işınımsal aydınlık kavramı / Morötesi ışınımsal aydınlık hesabı ile müzeler için yapılmış bir morötesi ışınım ölçen aletin kullanımı, okunan sayıların değerlendirilmesi / Aydınlığın niteliğine giriş, ışığın doğrultusal yapısı / Gölge niteliği konusunun çizimlerle anlatılması / Nesnelerin yüzey özelliklerinin aydınlatma açısından önemi, yüzeylerin ışığı yansıtmada gösterdikleri 3 önemli karakter / Görsel algılamanın doğru ve eksiksiz olması için gereken ışık ve renk karşıtlığı ile aynalaşmaya ilişkin teknik bilgiler, aydınlatmada temel üç ana kural / Temel çizgileriyle müze nesnelerinden en sık karşılaşılanlarının aydınlatılması / Aydınlatmada günışığı ve lamba ışığının kullanımının günümüz teknik verileriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması

 

17. Koleksiyonlar ve Sergileme

Müzede koleksiyonların tanımlanması / Müze sergilemesinde etik konular / Öğrenme çevresi olarak müzenin rolü ve etkinlikleri / Müzelerde koleksiyonları bağlamında bilginin işlenmesi: Yorum ve anlatı / Görsel kültür, alımlama, yorum / Müzelerde hedef kitlenin tanımı ve gereksinimlerinin saptanması / Ziyaretçi odaklı sergi hazırlamada kapsamın belirlenmesi ve kavramsal çerçevenin hazırlanması / Sergilerde kullanılacak dilin ve metinlerin oluşturulması / Müze sergilerini destekleyen yan etkinlikler ve ürünler / Müze sergilerinin pazarlanma stratejileri / Sergilenen koleksiyon üzerine, belirlenmiş bir ziyaretçi grubu için çözümlemeli anlatı oluşturulması

 

Seçmeli Dersler

 

1. Proje Yazma ve Yönetme Yöntemleri

Müzelerde ve müzelere yönelik proje hazırlama yöntemleri / Müze içinde, kültürel, eğitsel ve bilimsel proje geliştirme / Kavramsal gelişim / Proje araştırması, hazırlığı / Proje yazım teknikleri, içerikleri, bölümleri / Proje yazımında kaynak araştırması, değerlendirmesi / Alan araştırması, uzman ve yetkililerle ilişkiler ve sunumlar / Proje uygulamaları, uygulama etapları ve yöntemleri / Sunum teknikleri ve tarzları / Bütçe ve iş planı hazırlama / Proje çıktıları değerlendirme / Ortak proje geliştirme ve proje iletişimi

 

2. Müzeler ve Küratörlük

Çağdaş sanat ortamında ve müzecilik disiplini içerisinde küratörlüğün yeri ve önemi, küratörün çalıştığı saha ve işbirliği içerisinde olduğu oluşumlar, küratör tipleri ve çalışma yöntemleri, küratörün sanatçı, galeriler, koleksiyonerler, mütevelli heyeti ve kültür kurumlarıyla ilişkisi.

 

3. Müzelerde Risk Yönetimi

Risk ve risk yönetiminin tanımı / Risk yönetiminin amacı ve hedefleri / Ulusal, uluslararası ve kurumsal politikalar / Deprem, yangın, sel, hatalı ısı, ışık, nem oranı, gaz ve parçacık kirliliği, küflenme, böceklenme, hırsızlık, ihmal, dikkatsizlik gibi fiziksel ve çevresel faktörlerden kaynaklanan riskler / Eserlerin paketlenmesi, taşınması, eserlerin sergi salonlarına veya depolara yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek riskler ve dikkat edilmesi gereken hususlar / Afete hazırlık çalışmaları, acil durum planlaması / Değer sistemleri, önceliklerin tespiti, risklere karşı alınabilecek önlemler ve risk analizi / Risk Yönetimi Projesi: Müzede risklerin tespiti, önceliklerin belirlenmesi, önlem geliştirme ve risk analizi

 

4. Sergileme Teknikleri

Müzelerde sergileme tekniklerinin gelişimi / Geçmiş ile günümüz sergilemeleri arasındaki farklar / Sergi türlerine ve kavramlarına göre farklılaşan tasarım teknikleri / Müzelerde hazırlanan sürekli, süreli ve gezici sergilerin tasarım ihtiyaçları / Müzelerde sergi tasarımı için kullanılan yöntemler ve tarzlar / Çağdaş tasarım öğelerinin müzelere uyarlanması. Renk, çizgi, form, tonlama temel bilgileri ile bunların sergi tasarımlarına yansıması / Sergilerin niteliğine göre mekân ilişkileri, tanımları / Sergi mekânlarının "okunabilmesi" / Sergilemenin "ziyaretçi" odaklı kısıtları ve gereklilikleri / Sergileme tasarım kriterleri ve mantığı, kullanılan tasarım malzemeleri nitelikleri / Sergileme alanında yeni teknikler, yeni teknolojiler; görsel işitsel medya kullanımı, ortam canlandırmaları, simülasyonlar, hologramlar

add

tag Müzecilik Yüksek Lisans Programı vizyon misyon nasıl olunur gerekli şartlar eğitimi dersler

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Yorum Yazın...

  

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Meslekler Hakkında Bilgiler

Müzecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında Bilgi