Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü

terimler Açık Oylama:Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli devam

terimler Açıklama Hakkı:Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfedilen hükümet, devam

terimler Ad Cetveli:Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının, seçim bölgelerinin ve devam

terimler Ad Defteri:Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının, seçim bölgelerinin ve devam

terimler Adalet Komisyonu:İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkan devam

terimler Af:Kaynağını Anayasa’da bulan, teknik yönleri bakımından ceza kanunlarında düzenlenen; bazen kamu dav devam

terimler Alt Bent:Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür. devam

terimler Alt Komisyon:Komisyonlara havale edilen işlerin daha detaylı incelenmesine imkân sağlamak amacıyla, komisyon üy devam

terimler Amaç Maddesi:Kanunun; düzenlemenin neden yapıldığını ve neyi hedeflediğini açıklayan maddesidir. Kanun yapım te devam

terimler Ana Bina:TBMM Genel Kurul Salonu’nun yer aldığı Meclis binasıdır. Bu binada ayrıca, siyasi parti grupları, devam

terimler Anamuhalefet Partisi:Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sah devam

terimler Anayasa:Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yasama, yürütme ve yargını devam

terimler Anayasa Değişikliği:Yürürlükte bulunan Anayasa’nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anayasa’nın 175. maddesine uygun olar devam

terimler Anayasa Komisyonu:İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkan devam

terimler Anayasa Mahkemesi:Kanunların, KHK’lerin, TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu, dokunulmazlığın kaldırılması ve m devam

terimler Anayasa'ya Uygunluk:Kanunların, Anayasa’nın lafzına (şekil) ve ruhuna (esas) uygun olmasıdır. Şekil bakımından uygunlu devam

terimler Anayasa’nın Bağlayıcılığı:Anayasa hükümlerinin; yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları ile diğer kişi ve kurulu devam

terimler Anayasa’nın Üstünlüğü İlkesi:Anayasa’nın, normlar hiyerarşisinde en üstün norm olmasını ve diğer normların Anayasa’ya aykırı ol devam

terimler Anayasal Çoğunluk:Hukuki dayanağı açıkça Anayasa’da bulunan ve üye tamsayısı esas alınmak suretiyle hesaplanan, TBMM devam

terimler Andiçme:Milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyelerinin Anayasa’nın 81’inci madde devam

terimler Ara Seçim:TBMM üyeliklerinde belirli ölçülerde boşalma olması hâlinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara devam

terimler Araverme:TBMM’nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Araverme kararı, Danışma Kurulu veya devam

terimler Asker Gönderme Tezkeresi:Bakanlar Kurulunun, Anayasa uyarınca TBMM’den Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirli bir süre için yab devam

terimler Avrupa Birliği Uyum Komisyonu:Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, AB’deki gelişmel devam

terimler Bakan:Yürütme erkinin bir organı olan Bakanlar Kurulunun, TBMM üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterl devam

terimler Bakanlar Kurulu:Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanınca atanan bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da milletvekili seçilme ye devam

terimler Basımevi:TBMM İdari Teşkilatı Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı bir devam

DİĞER SAYFALAR:

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 280

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın