Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Yeni Arazi Teşekkülü:Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların y devam

terimler Yeniden Değerleme:1) Vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer k devam

terimler Yeniden Yapılanma:Re-Organizasyon. Kurumun, yönetim anlayışının, mevcut örgüt düzeninin, çalışma usullerinin, iletiş devam

terimler Yenilenebilir Doğal Kaynak:Kendini doğal biçimde yenileyen ya da insan müdahalesiyle yenilenebilen, ağaç, hava, su gibi doğal devam

terimler Yenilenebilir Enerji Kaynakları:Enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, su enerjisi, biokitle enerjisi, gelgit enerjisi ve ür devam

terimler Yer Altı Su Düzeyi:Taban yatağında biriken yer altı suyunun düzeyi. devam

terimler Yer Altı Suyu:Yerüstü (yüzey) su kaynaklarından sızıntı ya da yağmur yoluyla yenilenen, yer yüzeyinin altındaki devam

terimler Yer Altı Suyu Kirliliği:Yer altı suyu kirliliğinin başlıca kaynakları lağım suyu tesisatı, lağım çukurları vb. ile kıyı bö devam

terimler Yer Altı Suyu Zenginleşmesi:Yağış suyu veya yüzey sularının sızma yoluyla yer altı sularını çoğaltması. devam

terimler Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni:Tesis yeri ile projeleri ve diğer belgelerin uygun görülmesi durumunda tesis yerinin ve kurulmasın devam

terimler Yerel Gündem 21:1992 yılında Rio de Janerio'da yapılan ve "Dünya Zirvesi" olarak adlandırılan ve Birleşmiş Milletl devam

terimler Yerel Kalkınma:Yerel toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda gelişim için kendi güçlerini birl devam

terimler Yerel Özerklik:Yerel yönetim ve topluluğuna devletin müdahalesi olmadan, yerel topluluğun, kendi özgür iradeleri devam

terimler Yerel Yönetim:Mahalli Yönetim olarak da adlandırılan yerel yönetimler kavramı, yerinden yönetim ilkesine göre ku devam

terimler Yerindelik Denetimi:Yerindelik denetimi, kamu hizmetinin, kamu yararı gözetilerek etkili ve verimli sunulması hakkında devam

terimler Yerinden Yönetim:Sözcük anlamı; bir hizmetin yürütüldüğü ya da işin yapıldığı yerde yönetilmesini ifade eden yerind devam

terimler Yerindenlik:Bkz: Hizmette Vatandaşa Yakınlık. devam

terimler Yerleşik Alan:Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, k devam

terimler Yerleşme Alanı:İmar Plan sınırları içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. Diğer bir değimle, imar plan devam

terimler Yerleşme Alanı Dışı Alan:Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında devam

terimler Yerüstü Suyu:Okyanuslarda dahil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar an devam

terimler Yeşil Alanlar:Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence devam

terimler Yeşil Kart:Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan, Türkiye'de ikamet eden ve fakir durumu devam

terimler Yetki:1) Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğ devam

terimler Yetki Devri:1) Bir makam veya organın sahip olduğu yetkileri başka bir makam veya organa devretmesi. 2) Örgütt devam

terimler Yetki Genişliği:Tevsi-i mezuniyet. Tamamen genel idare ile sınırlı olan, yerel yönetim alanına hiçbir şekilde girm devam

terimler Yıkıntı Atıkları:Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı ve devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın