Eğitim Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Acil Durum

Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.

Açık İhale Usulü

Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.

Açıktan Atama

Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha önce memur olarak çalışan ama istifa etmiş birisinin yeniden memuriyet kadrosuna atanması açıktan atama işlemi.

Açıktan Atama İzni

Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan izin.

Açılma Ruhsatı

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine dair yetkili makamca verilen ruhsat.

Ada

Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi.

Adalet

Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.

Adli Yargı

Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmış olan yargı sistemidir. Medeni yargılama hukuku ve ceza yargılama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.

Afet

Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.

Afet Alanları

Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar.

Afet Fonu

İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde tabiî âfetlerde meydana gelen zararların telâfisi için oluşturulan fonlara verilen addır.

Afet Haritaları

Planlamaya esas veri gruplarından biri olarak, planlama alanında oluşabilecek tüm afet tehlikelerini ortaya koyan, afet zarar ve risklerinin azaltılmasına yönelik önlemleri ve önerileri içeren ve raporu ile bir bütün olan farklı tür ve ölçeklerde hazırlanan haritalardır.

Afet Yönetimi

Hem afet öncesi hem de afet sonrası aktivitelerin yani müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, zarar azaltma ve hazırlık safhalarını kapsayan bir süreci ifade eder.

Afetzede

Tabiî âfetlerden (deprem, heyelân, sel, dolu, kuraklık, fırtına, don vs.) veya diğer felaketlerden (örn. yangın, çekirge istilası, hayvan vebası) dolayı maddî zarara uğramış ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi.

Afiş

İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara basılan duyuru malzemesi.

Ağırlama Giderleri

Beldenin misafiri durumunda olan: a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, b) Hükümet merkezi veya diğer illerin protokole dahil kişiler, c) Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, e) Basın mensupları, f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleridir.

Ahz

Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma.

Ahz-u Kabz

Bedeli tahsil etmek demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer. Aynı zamanda "satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi" anlamına gelir.

Aile Danışma Merkezleri (Toplum Merkezleri)

Sosyal değişim sürecinin getirdiği ihtiyacın ve sosyal şartları karşılama ve çözümlemede ailelere yardımcı olmak maksadıyla kurulan sosyal hizmet ve danışma birimleri.

Aile Eğitimi

Aile üyesi adaylarının veya aile üyelerinin, sosyo-kültürel yönden hazırlıklarını sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmeleri için, örgün ve yaygın eğitim yöntemleriyle yetiştirilmesi.

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1000

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa