Eğitim Sitesi

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

  Kapalı Oturum

  Milletvekilleri, bakanlar ve görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında kimsenin katılamadığı, tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan ve toplantı içeriğinin devlet sırrı olarak saklandığı Genel Kurul toplantılarıdır.

  Karar

  TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi, yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.

  Karar Yetersayısı

  Belirli bir yönde karar alabilmek için o yönde kullanılmış olması gereken en az oy sayısıdır. Genel Kurulda oya sunulan konular Anayasa'da, kanunlarda ve İçtüzük'te ayrıca bir hüküm yoksa toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır. Bu sayı 139'dan az olamaz.

  Kararname

  Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı.

  Karma Komisyon

  Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlıktan gelen tezkereleri karara bağlayan ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan komisyondur.

  Kâtip Üye

  Genel Kurul'da Genel Kurul'a hitaben evrakları okuyan, tutanak özeti, yoklama ve oy sayımı gibi hususlarda görevi olan Başkanlık Divanı üyesidir.

  Kesinhesap Kanunu

  Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını gösteren kanundur.

  Koalisyon hükümeti

  Birden çok siyasi parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, koalisyon, ortak yönetim.

  Kod Kanun

  Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade eder. Örneğin Vatandaşlık Kanunu bir kod kanun iken, bu Kanun'da değişiklik öngören bir kanun çerçeve kanundur.

  Komisyon

  Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sayıda milletvekilinden oluşan kurullardır. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük çerçevesinde kurulan komisyonlar TBMM'nin yasama ve denetim çalışmalarında önemli işlev görürler. Görev süreleri açısından komisyonlar daimi ve geçici olmak üzere ikiye ayrılırlar. Alt kurul.

  Komisyon Metni

  Komisyonların görüştükleri kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin hazırladıkları, komisyonda yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu, Genel Kurul'da görüşmelerin üzerinden yapılacağı tasarı ve teklif maddeleridir. Komisyon metni komisyon raporunun bir bölümünü oluşturur.

  Komisyon Raporu

  Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenle- dikleri raporlardır. Bu raporlarda komisyonun yaptığı düzenlemelere ilişkin gerekçeler ile hükümet temsilcisinin, milletvekillerinin ve diğer katılımcıların görüşmelerde dile getirdikleri lehte ve aleyhteki görüşlere, komisyon üyelerinin imzalarına, muhalefet şerhlerine ve komisyon metnine yer verilir.

  Komisyon Uzmanı

  Komisyonlara yasama bilgi desteği sunan, komisyon raporlarını yazan kariyer meslek görevlileridir.

  Kongre

  1- Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.

  2- Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kurultay.

  3- Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senato'nun bir aradayken aldıkları ad.

  Laiklik

  Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm.

  Liberteryenizm

  Yol gösterici norm olarak negatif özgürlük fikrini savunan siyasi akım.

  Meclis Araştırması

  Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere bir Meclis Araştırması Komisyonu aracılığıyla yapmış olduğu incelemedir.

  Meclis Soruşturması

  Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektiren bir durum olup olmadığının bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturulmasıdır.

  Mevzuat

  Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü.

  Milletvekili

  Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.

  Diğer Siyaset Terimleri

  İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

  Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 123

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa