Eğitim Sitesi

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

Online Siyaset Terimleri Sözlüğü

  Miting

  Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.

  Muhalefet

  Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.

  Muhalefet Şerhi

  Komisyonca kabul edilen rapor hakkında çekimser veya aykırı görüşe sahip komisyon üyelerince verilen ve komisyon raporuna eklenen yazılı şerhlerdir. Raporun imza sirkülerinde bu üyelerin adlarının altında "çekimser" veya "muhalif" şeklinde ibareler yer alır.

  Nisap

  Yeter sayı.

  Olağanüstü Toplantı

  TBMM'nin tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanının çağrısı üzerine yaptığı toplantıdır.

  Oturum

  Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.

  Oy

  Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Rey.

  Oy Pusulası

  Seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerine oya ait işaret konulan resmî belge, oy kâğıdı, pusula.

  Önerge

  Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir.

  Özel Gündem

  Anayasa ve İçtüzük gereği belli bir sürede sonuçlandırılması gereken konuların görüşülme günleri ile beraber yer aldığı Genel Kurul gündeminin kısmıdır.

  Parti

  Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka.

  Politika

  Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset.

  Protesto

  Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme.

  Referandum

  Halk oylaması.

  Resmi Gazete

  Hükümet tarafından yayımlanan ve yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin mevzuat, karar ve ilanların yer aldığı süreli yayındır. Kanunların yürürlüğe girerek vatandaşlar için bağlayıcı olması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekir.

  Salt Çoğunluk

  Belirli bir sayının yarısından fazla olan çoğunluktur. TBMM'nin üye tamsayısının salt çoğunluğu 276'dır.

  Seçim

  Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap.

  Seçmen

  Seçimde oy verme hakkı olan kimse, müntehip.

  Sıkıyönetim

  Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim, örfi idare.

  Sıra Sayısı

  Komisyon raporlarının yayınlandığı belgenin adıdır. Yasama döneminin başından itibaren komisyonların karara bağlayıp Başkanlığa sundukları raporlar bir sıra sayısı verilerek kitapçık halinde basılır ve milletvekillerine dağılır. Sıra sayısında raporların yanı sıra tasarı ya da teklifin gerekçesi ile metni, tali komisyon raporları ve varsa alt komisyon raporları da yer alır. Meclis araştırması ve soruşturması komisyonlarının raporları da sıra sayısı olarak bastırılır.

  Diğer Siyaset Terimleri

  İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7

  Siyaset Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 123

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa