Eğitim Sitesi

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

Absorbans

Bir ışının absorblayıcı ortamdan geçmeden önceki şiddetinin geçtikten sonraki şiddetine oranıdır.

Absorblama

Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması.

Absorplama

Bir cismin bir yüzeye bağlanması.

Absorpsiyon

1. Gaz veya buharların sıvılarda çözünmesine denir.

2. Bir maddenin başka bir maddenin yüzeyine bağlanmasına denir.

Absorpsiyon gazın veya sıvının cinsi, sıcaklık ve basınca bağlıdır.

absorbsiyon terimine de bakabilirsiniz.

Açık Formül

Moleküldeki atomların birbirine bağlanma düzenini gösteren formül.

Açık Hava Basıncı

Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.

Açil

RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.

Açilleme

Bir moleküle açil grubunun bağlanması.

Adlandırma

Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.

Adsorpsiyon

Atom, iyon veya moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına denir.

Aerosol

Bir katı ya da sıvının hava ( gaz ) ortamında heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir. Duman, sis spreyler örnek olarak verilebilir.

Ağartma

Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi.

Ağır Su

Ağır su (D2O) döteryum oksit, nükleer reaktörlerde kullanılan, hidrojen yerine ağır hidrojen (döteryum) izotopuna sahip, yoğunluğu yüksek sudur.
Ağır su, tatlı sularda ve yeraltı sularında eser miktarda; kar, deniz ve göl sularındaysa daha bol bulunur. Organizmalar için zehirlidir.

Ağırlık

Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

Akım Şiddeti

Elektrik yüklerinin akış hızı.

Aktarma(dekantasyon)

Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba taşınması.

Aktif Metal

Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal denir.
Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe ... gibi metaller, aktif metaldir.
Aktif metaller, sulu çözeltilerde H+ iyonunu kolayca indirgedikleri için, asitlerle tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır.

Aktif Metaller

Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir.

- Periyodik tabloda grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron verme yatkınlığı artığı için metallerin aktifliği de artar.

- 1A grubu elementlerinin hepsi çok aktif olup tabiatta serbest hâlde bulunmazlar. Havadan kolaylıkla etkilenerek oksit oluşması nedeniyle yüzeyleri matlaşır. Rubidyum ve sezyum ise havada yanar. Bu nedenle Li, Na ve K parafinde veya gaz yağında, Rb ve Cs vakumda saklanır.

- 3Li, 4Be, 11Na, 12Mg, 19K, 20Ca, 37Rb, 38Sc, 55Cs, 56Ba, 87Fr, 88Ra
gibi elementler aktif metaller arasındadır.

- Aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon verir.

- Aktif metaller, asit çözeltileriyle tepkimeye girerlerse tuz ve hidrojen
gazı oluşur.

Aktifleşme Enerjisi

Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji.

Aktifleşmiş Kompleks

Tepkime sırasında oluşan yüksek enerjili, kararsız, ara ürün.

Diğer Kimya Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa