Eğitim Sitesi

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  Adaptasyon

  Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

  Adenin

  Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.

  Akraba Evliliği

  Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. Akraba evliliği, zararlı olan baskın ve çekinik genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığından kalıtsal hastalıkların görülme sıklığını da artırır.

  Alel

  Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.

  Alel Gen

  Aynı karaktere etki eden genlerden her birine denir. Alel genler benzer ya da farklı olabilirler. Bezelyelerde çiçek rengi karakterinin ortaya çıkmasını sağlayan biri mor diğeri beyaz çiçekler için iki farklı alel gen bulunur. Bu genlerin biri anneden diğeri babadan gelir. Bu nedenle alel genler aynı kromozom üzerinde bulunamaz.

  Aminoasit

  Proteinlerin yapı taşıdır. Bir aminoasit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda aminoasit peptid bağları ile bağlanarak proteinleri oluşturur. 20 ayrı türü vardır. Vücudumuzdaki proteinlerin hangi aminoasitlerden oluşacağını genlerimiz belirler.

  Amniyon Sıvısı

  Amniyon sıvısı bebeğin cilt, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sisteminden dökülen hücrelerden ve çoğunlukla bebek idrarından oluşmaktadır. Amniyon sıvısının alınma işlemine amniyosentez adı verilmektedir. Amniyosentez; amniyotik sıvı örneğinin bir enjektörle alınması işlemidir. Amniyon sıvısı erken dönemde 12-14. gebelik haftasında alınabildiği gibi ideal olarak 14-18. gebelik haftasında da alınabilir Amniyon sıvısından yapılan kromozom analizinin aşamaları;

  Hücre Kültürü: Amniyon sıvısının içerisinde fetüse ait hücreler bulunmaktadır. Hücre sayısı genetik analiz için yeterli olmadığı için hücre çoğaltım işlemi yapılır. Bu işleme hücre kültürü denilmektedir.

  Hücre Fiksasyonu: Kromozom analizi mikroskop altında hücrelerde bulunan kromozomların lamel üzerinde analiz edilmesidir. Bu aşamada kültürden alınan hücreler lamel üzerine sabitlenir.

  Hücre Boyanması: Lamel üzerine sabitlenmiş kromozomlar mikroskop altında kromozomların görünmesini sağlayan özel boyalarla boyanır. Böylece kromozomlar görünür hale gelir.

  Antijen

  Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.

  Antikodon

  tRNA'daki üçlü baz dizilişi.

  Antikor

  Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.

  Bağımsız Genler

  Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız genler denir. Bağımsız genlere sahip bireylerin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı 2 üstü n formülü ile hesaplanabilir. Buradaki "n" heterozigot kromozom sayısıdır.

  Bağlı Genler

  Gelişmiş mikroskoplarla yapılan gözlemler, bir kromozomun üzerinde birden fazla genin bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Aynı kromozom üzerinde bulunan bu genlere bağlı genler adı verilir. Bağlı genler, mayoz sırasında bir parça değişimi olmazsa bağımsız olarak ayrılamazlar ve dölden döle birlikte geçme eğilimi gösterirler.

  Bakteriyel Yapay Kromozom (BAC)

  DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

  Balık Pulluluk

  Y kromozomunda taşınan bir gen tarafından meydana getirilir. Bu yüzden sadece erkeklerde görülür. Hasta olan babanın bütün erkek çocukları bu geni taşıyacaklarından hepsi hasta olur. Bu hastalıkta erkeklerin özellikle kol ve bacakları olmak üzere vücutları tıpkı bir balık gibi pullarla kaplıdır.

  Baskın Gen

  Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini gösteren gen.

  Biyoteknoloji

  Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad.

  Geniş bir terimle biyoteknoloji canlıların ya da onların öğelerinin yararlı ürünler üretiminde kullanılmasıdır. Biyoteknoloji çok yeni bir bilim dalı olarak bilinmesine rağmen biyoteknolojik uygulamalar çok eski yıllara dayanır. Şarap ve peynir yapımında mikroorganizmaların kullanımı ve çiftlik hayvanlarının seçilerek üretimi gibi yüzlerce yıl öncesinin uygulamaları biyoteknolojiye örneklerdir.

  CDNA

  Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir.

  Cenin

  Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

  Crossing-Over

  Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.

  CVS (Koryon Villus Materyali)

  10-12. haftalarda plasentadan ultrason kontrolü altında biyopsi alınması işlemidir.

  Diğer Genetik Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 170

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa