Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Abiyotik Faktörler:Bir ekosistemde bulunan bütün cansız varlık ve faktörleri ifade eder. Bunlar; ışık, sıcaklık, oksi devam

terimler Absorbsiyon:Gaz, ısı veya ışığın canlılar ya da cansız maddeler tarafından emilerek tutulmasıdır. devam

terimler Adaptasyon:Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşayabilmesini sağlayan yete devam

terimler Agroekoloji:Sürdürülebilir tarım bilimi demektir. "Doğal Tarım, Organik Tarım, Entegre Tarım, İyi Tarım" gibi devam

terimler Agroekosistem:Doğal ekosistemin bozularak insan eliyle tarım kültürüne açılan alanlarda ekosistemlere verilen is devam

terimler Agroloji:Tarım ürünlerinin verimliliği ile ilgili olarak topraklarının oluşumu, analizleri ve sınıflandırıl devam

terimler Agronomi:Tarla ürünlerinin özellik ve kalitelerinin ıslah ve yetiştirme tekniği konularını inceleyip, araşt devam

terimler Allelopati:Bitkilerin bulundukları ortama bazı maddeler salgılayarak, kendilerinden sonra gelen bitkileri olu devam

terimler Antropojen Kirlilik:Bilinmeden yapılan kusurlar sonucunda ortaya çıkan kirliliklere verilen isimdir. Örnek : devam

terimler Atığın Yeniden İşlenmesi:Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi tutulması; kâğıdın, camın, al devam

terimler Atık:Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz ya da radyoaktif iste devam

terimler Aurofit - Epifit:Tüm organları toprak üstünde bulunan bitkilere verilen isimdir. Bunlar hava içerisinde yada diğer devam

terimler Autekoloji - Birey Ekolojisi:Herhangi bir türe ait bireylerin çevre faktörleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı devam

terimler Azot Bağlanması:Mineral azotun organik bileşikler haline çevrilmesi veya insanlar ve hayvanlar dahil kolay alınabi devam

terimler Baskın Tür:Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın tür denir. Su ekosistemlerind devam

terimler Besin Maddesi:Organizmalar tarafından alınan, büyümeyi sağlayan, eskiyen dokular onaran, enerji ihtiyacını karşı devam

terimler Besin Zinciri:Yeşil bitkilerce üretilen organik maddelerin farklı canlı organizmalar aracılığı ile ekosistemde d devam

terimler Bitki Ekolojisi:Bitkilerin kendi aralarında ve bulundukları ortamdaki canlı ve cansız çevre koşulları ile ilişkile devam

terimler Bitki Formasyonu:Şekil ve dış görünüşleri birbirine benzeyen bitki türlerinin oluşturdukları, geniş alanları kaplay devam

terimler Bitki Gelişimi:Doğal vejetasyon oluşurken, bir arazi parçasının birçok bitki grupları tarafından birbirini takip devam

terimler Bitki Örtüsü:Hayvanların yararlanıp, yararlanamadıklarına bakılmaksızın, bir arazi parçasını kaplayan canlı vey devam

terimler Bitki Topluluğu:Uyum gösterdikleri belirli bir habitatta beraberce yetişen, birbirleri ve çevreleri arasında karşı devam

terimler Biyocoğrafya:Biyoloji biliminin bir kolu olup, Dünya üzerinde bitki ve hayvanların yayılış alanlarını inceleyen devam

terimler Biyoekoloji:Bir türe ait bireylerin kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı devam

terimler Biyokütle Enerjisi:Bir biokütledeki organik atıklar, bitkiler yâda ağaç gibi organik maddelerden üretilen enerji. devam

terimler Biyolojik Çeşitlilik:Organizmaların çeşitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; belli bir zamanda belli bir yer devam

terimler Biyolojik Denge:Bir toplum içinde yaşayan bireyler arasındaki dengedir. Enerji ve besin maddesi gereksinimi bakımı devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın