Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Rubai:Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan, dört dizelik divan ş devam

terimler Ruzname:Tanzimat'tan sonra, "günlük" türünün benzeri eserlere verilen ad. devam

terimler Rücû:Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, söylenen sözden vazgeç devam

terimler Sade Nesir:Daha çok ahlak, din, tasavvuf gibi öğretici metinlerde kullanılan, halk diline yakın klasik Türk e devam

terimler Sadr:Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. devam

terimler Sagu:İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kimselerin arkasından söylenen ağıt ve şiirler. Sevilen, s devam

terimler Saki:Su veren, su dağıtan kişi. Divan edebiyatında içki meclisinde şarap sunan kimse anlamında kullanıl devam

terimler Sakiname:Sakiye (içki sunana) seslenmek yoluyla içkiyi (çokluk şarabı) ve içki meclislerini, adetlerini, iç devam

terimler Saliye:Divan edebiyatımızda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirler. Bu şiirlerde daima girilen yılın tar devam

terimler Salname:Yıllık demektir. İçinde gün ve ay bilgisi de bulunan, kimi konularda belirli bilgiler içeren kitap devam

terimler Sanat:Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip anlatımında kullanılan y devam

terimler Sarma Kafiye:Dört mısralık bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlükte birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü devam

terimler Satirik:Bir kimseyi, bir olayı ya da bir düşünüş biçimini yermeye, toplumun ya da düzenin aksayan, kusurlu devam

terimler Satirik Şiir:Birini yermek ya da toplumsal düzensizlikleri eleştirmek için yazılmış şiir. Bu tür şiirler; Batı devam

terimler Satranç:Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklin devam

terimler Sav:İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verilen ad. devam

terimler Saya:Aşık edebiyatında nesir. Mensur karşılığı olarak da sayalı kullanılır. Secili (müsecca) nesre ise devam

terimler Sayıp Dökme:Bir düşünceyi açık seçik biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden - sonuç ilişkilerini ayrın devam

terimler Sebk-i Hindî:Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" anlamına gelir. Türk ede devam

terimler Seci:1- Eski düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyak. 2- Cümlelerin veya bir cümle iç devam

terimler Seçki:Edebiyat yapıtlarında seçilen parçaları içeren yapıt. devam

terimler Sefaretname:Osmanlı İmparatorluğu döneminde bazı elçilerin gittikleri yabancı ülkeleri tanıtmak amacıyla o ülk devam

terimler Sehl-i Mümteni:Söylenmesi kolay görülen ama benzeri yapılmak istendiğinde güçlüğü ortaya çıkan söz. Bu tür sözler devam

terimler Selâmet:Cümlelerin doğru ve sağlam olması. İfadenin düşük, eksik olmaması gerekir. devam

terimler Selâset:Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olması. Selâset, sözüklerin bir devam

terimler Selh:Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yeniden yazmak. Selh intikal'in b devam

terimler Selis:Halk şiiri nazım şekli. Aruzun fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün kalıbıyla gazel şeklinde yazı devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın