Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Abdal:Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da devam

terimler Absolutizm:Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezliğine inanmak, es devam

terimler Abstre:Bir kitabın özeti. devam

terimler Absürt:Anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan… Mantık açısından mantık kurallarına aykırı olanı dile get devam

terimler Acaib-i Seb'a-i Alem:Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapınağı/ Efes, Zeus He devam

terimler Acem Koşması:Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle okudukları koşma t devam

terimler Açık Hece:Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. Ar devam

terimler Açık Mektup:Bir kişiye seslenen ancak başkalarının da okuması için gazete veya dergilerde yayımlanmak amacıyla devam

terimler Açıklama:Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalış devam

terimler Açıklık:Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açı devam

terimler Adaptasyon:Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama demektir. Ayrıca devam

terimler Adapte:Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi adlarını değiştirerek, olayları devam

terimler Aed:Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad. devam

terimler Afrozim:Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve anlaşılır bir biçimde anl devam

terimler Ağıt:1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıklarının acıların devam

terimler Ağız:Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, bir dilin aynı ülke içi devam

terimler Ahreb Ve Ahrem:Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'ulün ile başlayanlara ahrem devam

terimler AhsenüL Kasas:Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde geçen Yusuf kıssas devam

terimler Akd Ü Hall:Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd, nazım bir eseri nesi devam

terimler Akıcılık:Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istenen düşüncenin rahat devam

terimler Aklektizm:Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilimi, edebiyatta ise birbi devam

terimler Akrostiş:1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük devam

terimler Aks-i Müfred:Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı bir sözcüğün meydana gelm devam

terimler Aks, Akis:Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri değiştirilerek yapılan s devam

terimler Aksan:Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine konur. devam

terimler Aksiyon:Bir edebi eserde olguların akışıdır. Örneğin bir romandaki aksiyon, tanımlama, düşünce ve moral bö devam

terimler Alafranga:Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı; Avrupa kültürüne özg devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 744

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın