Eğitim Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Abaksial

Gövdeden, merkezden veya eksenden uzak olan yüz. Yaprakların alt yüzleri vb.

Abdomen

Karın, böceklerde vücudun son bölümü.

Abiyogenez

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

Abiyotik

Canlılık göstermeyen, cansız.

Abiyotik Faktör

Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki faktörlerin tümü.

Absisik Asit (ABA)

Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu.

Absisyon Tabakası

Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre tabakası, yaprağın bağlantısını zayıflatır ve yaprak dökümüne olanak verir.

Absorbsiyon

1. Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.

2. Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması.

3. Emilim, sindirilmiş besinlerin sindirim kanalındaki epitel hücreler tarafından emilmesi.

Absorpsiyon spektrumu

Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.

Acoelomata

Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.

Açık Demet

Odun ve soymuk boruların arasında kambiyum bulunan demetlere açık demet denir.

Açık dolaşım

Kanın atardamarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe geri dönmesine denir.

Açık dolaşım sistemi

Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dolaşım sistemi.

Açık Tohumlu Bitki

Tohum taslağı açıkta olan, gerçek çiçek ve tohum taslağı bulundurmayan, çiçeğe karşılık gelen kozalakların bulunduğu, iğne yapraklı ağaç ve çalılardan oluşan bitkilerdir.

Adaksial

Gövdeye, merkeze veya eksene yakın olan yüz.

Adaptasyon

1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

2-Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.

3- Evrimsel biyolojide, bir canlının yaşamını sürdürmesini ve üremesini olası kılan belirli bir yapı, fizyolojik bir süreç ya da davranış.

4- Canlıların değişen çevre koşullarına karşı yaşama ve üreme şansını artıran uyum yeteneğidir.

Adaptif Dallanma

Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.

Adenin

1. Adenin timin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.

2. Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat (ATP), adenozin di fosfat (ADP), adenilik asit (AMP) bileşeni.

3. Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır. Adeninin yapısına katıldığı bazı moleküller; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vb.

Adenovirüsler

Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.

Adenozintrifosfat (ATP)

1. Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

2. Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyolojik sistemlerdeki enerji iletiminde birinci derecede önemlidir.

Diğer Biyoloji Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2078

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa