Eğitim Sitesi

Öğretim Teknikleri

Ana Sayfa > Eğitim Yazıları > Öğretim Teknikleri

Öğretim Teknikleri

Yöntem ve teknik. kavramları birbirleriyle çok karıştırılmaktadır.

 

Yöntem, genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanmaktadır.

 

Teknik ise, bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir açıdan yöntemi, hedefe ulaştırmak için öğretme ve öğrenme sürecini düzenleme, plânlama; tekniği de bu düzenlenen ve plânlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak görebiliriz. Yaygın olarak kullanılan teknikler:

 

A- Grupla Öğretim Teknikleri

1. Beyin Fırtınası :

 

Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı teknik. Buna buluş fırtınası da denilmektedir.

 

Temel ilkesi, bir problemi çözmede görevlendirilen grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Burada fikirlerin savunulması istenmez.

 

Özelliği

 

1. Toplantının amacı ya da sorunun ne olduğunun belirtilmesi.

 

2. Zaman sınırı belirlenmeli, bu süre içinde herkesin katkı sağlaması istenmeli.

 

3. Tartışma bitince analiz edilmeli, değerlendirilmesi ve yeniden örgütlenmesi yapılmalı.

 

4. Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmeli.

 

Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünce yöntemleri farklılıklar göstermekle birlikte en çok yararlanılan çözüm yolları, benzerinden yararlanma, fikir bağlantıları kurma ve zarardan yarar çıkarmadır.

 

2. Gösteri :

 

İzleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan tekniktir. Sınıf içerisinde genellikle öğretmen ya da varsa kaynak kişilerce yapılır. Bu tekniği uygulamak için sınıf içinde etkin ve yoğun hazırlık gerekir.

 

Özelliği

 

1. Tüm öğrencilerin problemsiz, iyi duyuyor ve görüyor olması gerekir.

 

2. Bilinmeyen terimlerin kullanılmasından kaçınılmalı.

 

3. Öğrencilerde merak uyandıracak soruların sorulmasına dikkat edilmeli.

 

4. Öğrenciler etkinliğe katılmak için cesaretlenmeli.

 

Tüm gösterilerin öğretmen tarafından gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Gerektiğinde öğrenciler bunu kendi aralarında yapabilmelidir.

 

3. Soru-cevap:

 

Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından önemli bir tekniktir.

 

Özelliği

 

1. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular , tüm sınıfa sorulmalı ve aynı anda herkes cevabı bulmak için

 

düşündürülmeli ve daha sonra cevap verecek kişi belirlenmeli.

 

2. Doğru cevaplar anında pekiştirilmeli.

 

3. Öğrenciye soru yöneltiliyorsa bunun belli bir sıraya göre değil de seçkisiz (random) yolla

 

sorulmasında yarar vardır.

 

4. Konuşma zorluğu çeken ve yanlış cevap veren öğrenciler sabırla dinlenmeli. Onları küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalı.

 

4. Rol Yapma :

 

Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan tekniktir. Öğrencinin iyi rol yapabilmesi için yaratıcı düşünce önemlidir. Rol yapma, sosyodrama olarak da adlandırılır. Diğer bir deyişle sosyodrama, öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.

 

Belirtilen aşamalar sınıf içi etkinliklerini yönlendirmede etkili olabilir. Bunlar, ortam yaratmak, rol yapmak için sahneyi hazırlamak, roller için öğrencilerin seçilmesi, rollerin oynanması, olayın tartışılması vb.

 

5. Drama :

 

Öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranılması gerektiğini yaşayarak öğreten bir tekniktir. problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir. Bu teknik, bilinen en eski öğretme tekniklerinden birisidir. Çok kullanışlı ve yararlı olduğu için günümüzde okullarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Özelliği

 

1. Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.

 

2. Kişinin kendine olan güvenini artırır.

 

3. Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı artırır.

 

4. Akıcı konuşmayı geliştirir.

 

5. Dile hakimiyeti ve iyi ifade yeteneğini pekiştirir.

 

Drama tekniğinin iki türü vardır, bunlar biçimsel ve doğal drama tekniğidir.

 

6. Benzetim :

 

Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan tekniktir. Diğer bir tanımla, öğrenciyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Benzetim tekniği bir düşünce değil, bir hareket bir olaydır. Benzetim tekniğinin uygulanmasında öğrencilerin iş görüleri gerçektir ancak öğretmen tarafından ortaya konan durum ya da olay yapaydır gerçek değildir.

 

Özelliği

 

1. İleride alabilecekleri rollere daha iyi hazırlanabilirler.

 

2. Bildikleri ilkeleri hayata geçirebilme yetilerini geliştirirler.

 

3. Öğrenmeye daha çok güdülenirler.

 

4. Analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirir.

 

5. Diğer bireylerle daha iyi iletişim kurabilirler.

 

7. İkili ve Grup Çalışmaları :

 

Öğrenci sayısına göre bir konu üzerinde sınıfın gruplandırılması ve sınıf içi etkinliğinin soru cevap tekniği ile sağlanması.

 

Özelliği

 

1. Öğretmen yapılacak etkinlikler hakkında öğrencilere bilgi vermeli.

 

2. Etkinliğin uzunluğu 5-2O dakika arasında olmalı.

 

3. Tüm etkinliklere herkesin eşit süreyle ve katılımları sağlanmalı. Etkinlik sırasında mümkünse öğretmen dışında bir gözlemci sınıfta bulunmalı.

 

8. Mikro Öğretim :

 

Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için sınıf içinde uygulanan tekniktir. Başarısızlık tehlikesinin düşük, öğretme yeteneği olanaklarının yüksek olduğu yapay ortamlarda öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandırır. Bu teknikte dersler kısa tutulur ve öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilir. mikro öğretim çoğunlukla öğret-yeniden öğret çevrimi adı verilen bir sınama yanılma durumu olarak saptanır. Bu çevrim altı basamaktan oluşur :

 

1. Verilen görevin gereklerine uygun bir mikro ders hazırlanır.

 

2. Belirlenen mikro ders öğretilir.

 

3. Öğretmen işlemin ne derece başarıyla yerine getirildiğine dair dönüt alır.

 

4. Alınan dönüt ışığında mikro ders yeniden düzenlenir

 

1. Mikro ders yeniden öğretilir.

 

2. Bu defa öğretme işleminde gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerle ilgili sözlü, yazılı ya da teyple dönüt alınır.

 

9. Eğitsel Oyunlar :

 

Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan tekniktir. Özellikle öğrenmeye yönelik olması ve bir amaç için sınıf içinde uygulanması gerekir. Eğitsel oyunlar derste konular, ilgi çekici duruma getirebilir, en pasif öğrencilerin bile bu etkinliğe katılmaları sağlanabilir. Burada öğretmenin diğer önemli bir rolü, oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. Diğer önemli husus ise, oyun oynarken zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulma ması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımının sağlanmasıdır.

 

B. Bireysel Öğretim Teknikleri

 

1. Bireyselleştirilmiş Öğretim :

 

Öğrenme hızlarındaki farklılık ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılığın giderilmesi, her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretim yapılması, öğretimin bireyselleştirilmesi ile mümkün görülmektedir.

 

Bireysel öğretim tekniği kullanılırken öğretmen ve öğrencilere yeni roller düşmektedir. Öğretim öğrenci merkezli olmaktadır, öğrencilerin öğretim etkinliğine aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini kararlaştırma vb. sorumlulukları yüklenmelerini gerektirmektedir. Bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarında değişik etkinliklere yer verilerek öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlana bilinir. Bunun için :

 

▪ - Dönüşümlü günlük çalışma. - Beceri geliştirme çalışmaları,

 

▪ - Plânlı grup çalışmaları.-Düzey geliştirme çalışmaları yapılabilir.

 

1. Programlı Öğretim :

 

Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış bir öğretim tekniğidir. Burada temel felsefe , öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yeniliği gerektirmesidir.

 

Programlı öğretim tekniğinde öğrenci belirlenen hedef ve davranışlara kendi algı hızıyla bireysel bir çalışma sonucunda ulaşmaktadır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri Programlı öğretime göre hazırlanmış kitap ve programlı öğretim makinelerini ve bilgisayar destekli eğitim araç ve yöntemlerini kapsamaktadır.

 

Programlı öğretimin temelini oluşturan Skinner 'in pekiştirme ilkesi;

 

A. Küçük adımlar ilkesi

 

B. Etkin katılım ilkesi

 

C. Başarı ilkesi

 

D. Anında düzeltme ilkesi

 

E. Dereceli ilerleme ilkesi

 

F. Bireysel hız ilkesi

 

Şeklinde altı ana başlıkta geliştirilmektedir ve bu ilkelerden bugün dünyada doğrusal, dallara ayrılan ve atlamalı dallara ayrılan program modelleri şeklinde uygulanmaktadır.

 

1. Bilgisayar Destekli Öğretim:

 

Bilgisayarın öğretme sürecinde öğretmenin yerine geçecek bir seçenek değil, sistemi tamamlayacak güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır.

 

Uygun öğretim programları sayesinde öğrenci kendi hızına göre çalışır ve istediği kadar tekrar yapma imkanına kavuşur.

 

Bilgisayar destekli Öğretim Programlarının uygulanışı;

 

A. Alıştırma ve tekrar programı

 

B. Birebir öğretim programları

 

C. Problem çözmeye yönelik programlar

 

D. Benzetim programları şeklinde olmaktadır.

 

Bilgisayarlı öğretimin iki temel niteliği etkililik ve yararlılıktır.

 

Etkililik niteliği eğitim görevlerini daha iyi başarma yönünde umut vaat ederken , yararlılık niteliği geleneksel uygulamaları değiştirmeyi ifade eder.

 

c. ÇAĞDAŞ UYGULAMA MODELLERİ

 

A. UZAKTAN EĞİTİM

 

Uzaktan eğitim Teknoloji yoğun bir sistem içerdiğinden, bireyin farklı niteliklerine en uygun tarzlarda bilgi aktarımını sağlayabilecektir. Bireylerin içinde oldukları ve nitelikleri üzerinde etkin olan bir sosyal kesim vardır. Birey eğitim kurumlarında kendisine sunulmuş olan değerler dizisini kabul veya reddedebilir.

 

Uzaktan eğitim sosyal realiteyi önemli ölçüde etkileyebilecek bir faktör olarak gözükmektedir. Sosyal realitenin tam bir yansıması olarak ele alınmalıdır. Sosyal yapı ve teknolojik gelişmelerdeki hızlı değişimler yeni nesillere bilgi aktarımında yeni ve kendine has eğitim tekniklerini de zorunlu kılmaktadır.

 

Gelişen teknoloji ile uzaktan eğitim içindeki uygulamalara;

 

a. CD-ROM' lar ve geliştirilmiş yayınlar

 

b. TV, Video, telefon destekli elektronik sınıflar

 

c. Multimedya eğitim merkezleri

 

d. İnternet ve uzantıları

 

Hızlı ve etkin biçimde sokulmalıdır.

 

Uzaktan eğitim öğretme -öğrenme sürecine;

 

a. Tek kaynaktan çok kaynağa ulaşma imkanı sağlaması.

 

b. Öğrenilenleri somutlaştırarak tek düzelikten kurtarması

 

c. Öğrenme zamanının kısalması

 

d. Bireysel öğrenmeden dolayı grup baskısının kalkması

 

e. Başlangıç yatırımı hariç eğitim maliyetlerinin azalması

 

f. Değişik duyu organlarına hitap etmesiyle fiziksel ortamın rahatsız edici unsurlarından en alt düzeyde etkilenme ve verimin artması ;

 

Yönünde katkı sağlamaktadır.

 

A. ELEKTRONİK ÖĞRENME LABORATUARI

 

Bu bilimsel deneylerin yapıldığı bir ortam anlamında değildir. Bu ortamda öğrenciler üzerinde çalıştıkları konuyla ilgili deney yapmaz, aksine onu deneyerek ve yaşayarak bulurlar. Yani bir pratik yeridir. Öğrenme-öğretme etkinliği sürecinde yardımcı olarak kullanılan elektro-mekanik araçlar ve öğretim materyalleri sistemidir.

 

B. MODÜLER ÖĞRETİM

 

Bilginin etkili biçimde öğrenilmek üzere düzenlenmesi anlamında program düzenleme yaklaşımlarından birisidir. Davranış analizi, içerik, iş ya da görev analizi gibi bilginin temel elemanlarını ayırarak yapısallaştırması bu konudaki teknolojilerin özünü oluşturmaktadır.

 

Modüler programlama öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme sağlayacak şekilde kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak olan bağımsız öğrenme elemanları şeklinde düzenlenmesidir.

 

Teknolojik gelişmelerle daha karmaşık bir nitelik kazanan eğitim uygulamalarının daha etkili ve verimli biçimde düzenlenmesi ihtiyacından doğmuştur.

add

tag Öğretim Teknikleri eğitim öğretim rehberlik eğitim yazıları öğretmen öğrenci öğretim yöntemleri öğretmen gelişimi okul ders eğitim ortamları eğitimde başarı Beyin Fırtınası Gösteri Soru-cevap Rol Yapma Drama Benzetim İkili ve Grup Çalışmaları Mikro Öğretim Eğitsel Oyunlar

Öğretim Teknikleri Hakkında Yorum Yazın...

  

Öğretim Teknikleri Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Eğitim Yazıları

Öğretim Teknikleri