Eğitim Sitesi

Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları

Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları

 

Cemiyet'in amacı; ülkemizde ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içerisinde; içki ve uyuşturucu maddelerin -sigara dahil- tüketimini, Devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak, en aza indirmek ve sağlıklı bir neslin ve toplumun oluþmasına zemin hazırlamaktır. Ahlâki ve kültürel seviyelenmenin şart koşulması neden? Ahlâk ve bilgiden ,mukaddes duygulardan mahrum olan toplumlar hiçbir hususta kalkınamazlar. Ahlâk ve bilgiden yoksun cemiyetler, verimsiz ve kurak toprağa benzerler. Oralarda hiçbir hayrın ekimi ve hasadı yapılamaz. Bu mukaddes mücadelede başarının önde gelen şartı; Aydın sınıfın, genç nesillerin, basının,halk ve devletin bu yolda iş ve gönül birliği yapabilmesidir. Bugün kutsal hizmet safında ve işbirliğinde kesin yerini alması, üzerine düşeni samimiyetle ve ciddiyetle yapması, hayatî ve millî bir zaruret halini almış bulunmaktadır. .
Tütkiye-Yeşilay-Cemiyeti
YEŞİLAY'IN ÇALIŞMALARI
Yeşilay yukarıda bahsettiğimiz amaca ulaşmak için özet olarak şu çalışmaları yapar:
a) Konferanslar, Radyo-Televizyon konuşmaları, geziler, sergiler, kurs ve seminerler düzenler.
b) Kitap,dergi ve makaleler yayınlar.
c) Kültür ve sanat çalışmaları yapar.
d) Alkol ve uyuşturucu düşkünlerinin tedavisinde yol gösterir, yardımcı olur.
e) Okul ve kurumlarda yapılacak çalışmaların döküman, video cd, video kaset, afiş ve pankart ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.
f) Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını temin için Hükümet ve Yetkili Mercîler nezdinde teşebbüslerde bulunur.
g) Kendi konularında bölgesel çalışmalar yapmak için şubeler açar. Yeşilay, bilhassa bu çalışmalarında ülkemizin geleceği demek olan gençlerimizin uyarılması ve korunması konusunu ön planda tutar ve yukarıda sıralanan çalışmaların ağırlığını da bu konu teşkil eder. Millî ve hayatî bir ihtiyaçtan doğan "Yeşilay", Genel Merkez'e (İstanbul) bağlı şubeleri, temsilcilikleri ve Okul Yeşilay Kolları ile kutsal görevini yürütme çabasını sürdürmekte ve ortalama bir ifade ile her eğitim yılında ülke genelinde:
500 civarında konferans ve seminer vermekte.
10 civarında açık oturum ve panel düzenlemekte,
500 bin dolayında doküman dağıtımı yapmakta (gerek okullardaki çalışmaların, gerekse değişik kurumlarca açılan kampanyaların materyallerini bu ürünler karşılamaktadır),
150-200 civarında medya çalışması yapmakta (İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Anadolu basınında 1000 civarında Yeşilay ile ilgili haber, yazı, makale, açıklama, şiir, karikatür, ilmî araştırma ve rapor yayınlamaktadır),
1924 yılında yayın hayatına başlayan Yeşilay Aylık Kültür ve Sanat Dergisi'ni doküman kimliğiyle yayınlamaya devam etmekte ve bu yayın organını her ay düzenli olarak devletin bütün kademelerine ve sorumlu kişilerine, yazılı ve sözlü basın organlarına ulaştırmaktadır.
Ayrıca Cemiyetimiz her yıl yayınlanan 10 dolayındaki uyarı ve öneri raporlarını parlamenterler dahil bütün devlet sorumlularına ulaştırmaktadır. Aynı zamanda Cemiyetimiz dokümanter film ve kasetleriyle de genel eğitime yardımcı olmaktadır.
Madde 1- Cemiyetin Adı ve Merkezi: "Türkiye Yeşilay Cemiyeti" dir. Merkezi İstanbul'dur.
Cemiyet Merkezi İstanbul'da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinden Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır.
Türkiye kelimesinin dernek isminin başında kullanılmasına 20.09.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir.
Dernek, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 19.09 1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçirilmiştir.

Madde 2 - Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, "şişeden çıkan yılanı sıkan el" sembolünü -bayrak ve rozet hâriç- lüzum gördükleri yerde kullanabilirler.

Cemiyetin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

Madde 3 - Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
İçki, uyuşturucu madde sigara tüketimini ve diğer kötü alışkanlıkları, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir.

Bu gayeye erişmek için cemiyetçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Kurs, seminer, televizyon, radyo konuşmaları, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği lokal yurt ve dispanser gibi tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Alkol ve uyuşturucu müptelalarını hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine çalışmak, ailelerine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışmak.
Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
San'at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsali teşebbüslerde bulunmak
Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
Yurtlar ve dershaneler açmak
Radyo ve televizyon programları hazırlamak
VCD ve DVD hazırlamak
İnternet portalları oluşturmak
Yeşilay kulübü kurmak
Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek,
Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar, rozetler, dergiler, viriller basma,
Bilboardlar hazırlama
İlmi makaleler yayınlama
Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama ve satın alma.
Açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek,
Devlet yetkililerini, medyayı ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay Raporları hazırlamak,
Kötü alışkanlıklardan kurtarma için tedavi merkezleri kurmak
Yeşilay radyo ve televizyonu kurma,
Ajans faaliyetleri yapma
Yeşilay cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basılması ve bu basılı eserlerin Cd haline getirilmesi
Yeşilay cemiyeti tarafından bugüne kadar yayınlanan raporların kitap haline getirlmesi
Yeşilay konuları ile ilgili yeni kitaplar hazırlanması ve neşri
Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili kliplerin hazırlanması,
Sokak çocukları ile ilgili toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım, kitap ve döküman yardımı ve konferans isteklerinin karşılanması
Emniyet teşkilatı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek.
Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırılarak, teknik ve ilmi seviyede en üstün bir seviyeye getirilmesi ve abone mevcudunun artırılması
Yeşilay cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri Türkiye'nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar ücretsiz dağıtmak
Aynı afişleri kışla ve diğer kurluşlara ücretsiz olarak dağıtmak
Okullarda ve diğer kurumlarda verilecek konferansların zaruri masraflarının kurumumuzca karşılanması,
Gazete ve televizyonlara reklâm verilmesi,
Yeşilay tarihçesinin yeniden bastırılması ve eksik olan tarihçenin hazırlanması,
Yeşilay ile ilgili eserlerin kütüphaneye alınması
Yeşilay'ın halkla ilişkilerinin geliştirilmesi,
Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklâm, yazı ve döküman temini,
Gerektiğinde genel merkez ve şubelerde sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere devamlı ya da geçici personel istihdamı,
1974 den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay işhanı ile Yeşilay'ın mülkü olan bazı şube binalarının tamiri,
İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarının camlanarak asılması,
Ayrıca şehir panolarından istifade edilmesi
Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vagonlara Yeşilay ile ilgili panoların asılması
Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlanması
Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına maddi destek
Bilim adamı, sanatkâr ve gençler tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temini ve gereken masrafların ödenmesi
İlgili makamlarla temasa geçilerek Yeşilay Cemiyetine Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğer kuruluşlar gibi devamlı bir fon temini
Yeşilayın amacı ile ilgili hastanelerle işbirliği
Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek hertürlü faaliyetlerin yapılması
Yeşilayın gayesi ile ilgili hertürlü faaliyetler
Gerektiğinde kamplar açmak
Burslar vermek
Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek (ilgili yasalara göre)
İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak
Bütün faaliyetlerin Yeşilay Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve yürürlükte olan yasalara göre icra etmek
Yeşilay'ın gayelerine hizmet edenlere plaket ve Onur Belgesi vermek Yeşilay Cemiyetinin teşekkür ve minnet duygularını arz etmek

 

115673 kez okundu addDersimiz.com

tag Yeşilay Cemiyeti Yeşilay'ın Amaçları Yeşilay'ın Çalışmaları Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları yeşilay haftası yeşilayın önemi yeşilay neler yapar yeşilay hakkında bilgi Çocuk Esirgeme Kurumu TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

Yeni Eklenen Belirli Gün ve Hafta Yazıları

Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları Hakkında Yorum Yazın...

  

Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları Hakkında Yorumlar

Ravza Çok beğendim 2019-12-16

Melissasss Gercekten muhtesem olmus ellerinize saglik... 2019-02-06

Nisa Sağolun çok teşekkür ederim bu bilgiler çok işime yaradı 2019-01-09

Gizli bilgi Çok güzel baya faydalı 2017-04-02

... Abi süperdi yaaa . Yesilay Haftası için büyük bi projem vardı 3hafta sonunda bu site sayesinde tamamladım ... 2017-03-06

yeter Tavsan biz turkiyenin gelecegini insa edecek kisiler olarak bizler bu kadar onemli bilgilere sahip olmaya calisirken simdi olduk icerik olarak oldukca yararli 2016-12-20

cemilenur çook güzel oldu teşşekürler vyeşil ay iyki sen varsın 2016-10-07

Nisa Mertoğlu Çok kolay bir ödevdi 2016-04-21

Nisa. Mertoğlu Sosyal hocam Kamil Baykara bu güzel ödevi verdi ve çok daha iyi öğrendim 2016-04-21

Esma kübra Öğretmenim çok zor bir ödev vermisti tesekür ederim çok yardimci oldu 2016-03-28

iremsu Çok uzun oysa ben kısa bilgi yazmıştım ama yine e de kim yazdıysa baya bir uğraşmış. 2016-03-27

ahmet emre çok iyi bir kurum 2016-03-15

Ilgın Eylül Benim işime çok iyi yaradı çok güzel 2016-03-15

elif çok güzel 2016-03-14

Ayşenur Güzel 2016-03-06

Aylin Saltı Çok güzel ama çok uzun yani okumaktan dilim birbirine girdi 2016-02-29

Yazılan 16 yorum görüntüleniyor

Yeşilay'ın Amaçları ve Çalışmaları