Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

(Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil. Sadece devletin temel idaresi hakkında maddeler içerir.

1.Madde:Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.(geleneksel yönetim biçiminden rasyonele geçiştir) Devrimci bir ilke. Padişahı ve saltanatı yok sayar.

1982 Anayasasının Genel Özellikleri

Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın da tepki niteliği taşımasıdır dolayısıyla daha ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. Bunun diğer bir sebebi ise siyasi kültürle alakalıdır. Yaşanan siyasal sorunlara daha legalistik çözümler bulmak gerekçesi ile bu sistem kullanılmıştır.82 anayasası 61 'e göre daha kazuist bir karaktere sahiptir. Her iki anayasanın başlangıç kısımları mukayese edilirse 82'ninkinin daha uzun olduğu görülür. Ayrıca 1961 anayasasının 151 madde ve 11 geçici maddesi mevcuttu. Fakat 1982 anayasasının 177 maddesi ve 16 geçici maddesi vardır. Ayrıca 1961 anayasasının herhangi bir maddesine tekabül eden 1982 anayasası maddesi diğerine oranla daha uzun ve ayrıntılı tutulmuştur.

Abes

Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız.

Abesle iştigal etmek

Boş şeylerle uğraşmak.

Abideler ve asar-ı atika

Anıt ve abideler

Abluka

Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

Abrama

Deniz taşıtlarını yönetme.

Acar

Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli.

Acele itiraz

Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)

Acenta

Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

Acir

Kiraya veren kimse

Aciz

Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması

Âciz

Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf

Aciz vesikası

Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

Açık artırma

Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

Açık Çek

Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven.

Ada

Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

Adab

Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.

Adâd

Adetler; sayılar

Adalet

Haklılık; hakka uygunluk

Diğer Hukuk Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2532

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa