Eğitim Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  0 Metre İzohipsi

  İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan çizgiye 0 metre izohipsi ya da kıyı çizgisi adı verilir. Kıyı çizgisi her haritada sıfır metre değerindedir.

  Aa

  Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü.

  Abisal Düzlük

  Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okyanus tabanı.

  Abiyotik Faktör

  Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb.

  Abrazyon

  Dalga aşındırması.

  Absorbsiyon

  Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının emilmesi, alıkonulması.

  Absorpsiyon (Soğurma, Emme)

  Atmosferin Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı.

  Açık Hava

  Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir terim.

  Açık Havza

  Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki başlıca büyük akarsular buna örnektir.

  Açık İşletme

  Madencilikte toprağın üst kısmının kazılarak yüzeye yakın madenlerin çıkartıldığı açık saha işletmesi.

  Açısal Hız

  1- Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya, ekseni çevresindeki hareketi sırasında 4 dakikada 1 derecelik, 1 saatte 15 derecelik, 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar. Açısal hız, dünya üzerindeki her noktada aynıdır.

  2-Dairesel hareket yapan bir hareketlinin birim zamanda taradığı açı.

  Ada

  Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

  Ada Devleti

  Ana bölgesi bir ya da daha fazla adadan oluşan ülkedir.

  Adaptasyon

  Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

  Adyabatik Isınma

  Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kütlesi her 100 m alçaldığında 1° C ısınır.

  Aerosol

  1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su damlacıkları içinden atmosfere geçen tuzlardır.

  2- Atmosferde asılı olarak bulunan yeryüzü tozları, meteor tozları, is parçacıkları.

  Afel

  Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içinde Dünya Güneşe bazen yaklaşır, bazende uzaklaşır.En uzak olduğu tarih 4 Temmuzdur. Bu noktaya Afel(günöte) denir.Dünyanın Güneşe olan uzaklığı yaklaşık 152 milyon km'dir.

  Afet

  1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıca yangın gibi insan kaynaklı afetlerde vardır.

  2- Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanların günlük hayatını kesintiye uğratan hatta durduran doğal veya insan kökenli olayların tümüdür.

  3- Toplumu sosyoekonomik ve kültürel yönden olumsuz olarak etkileyen büyük can ve mal kaybına neden olan, doğal ve insan kaynaklı olayların tamamı.

  Afet Bölgesi

  Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydana gelebileceği alanlar.

  Aflörman

  Bir hizaya getirme.

  Diğer Coğrafya Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1149

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa