Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

faydalı haberlerŞişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

sisko.jpg Tü­ke­ti­len be­sin­le­rin için­de­ki giz­li düş­man­lar da ki­lo al­ma­ya ve baş­ta obe­zi­te ol­mak üze­re bir­çok hastalı­ğa ka­pı ara­lı­yor. Ön­le­ne­bi­lir ol­du­ğu hal­de bir tür­lü önü alı­na­ma­yan şiş­man­lık­la ba­ş et­me­nin yolla­rı ve so­ru­nun ne­den­le­ri hak­kın­da Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si En­dok­ri­no­lo­ji Bö­lü­mü­'n­den Doç. Dr. Gök­han Özışık çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

TOKSiK YAĞLAR VÜCUTTA BiRiKiR
İn­san­lı­ğın es­ki düş­ma­nı şiş­man­lı­k, tok­sik yağ­la­rın ol­ma­ma­sı ge­re­ken yer­de de­po­la­nıp vü­cu­dun ta­ham­mül ede­me­ye­ce­ği mik­tar­la­ra ulaş­ma­sı şek­lin­de ta­nım­la­na­bi­lir. Aşı­rı ye­mek, ha­re­ket­siz­lik ki­lo al­mak için elbet­te bi­rer fak­tör­dür. An­cak gü­nü­müz in­sa­nın­da­ki du­rum çok da­ha fark­lı­dır. Bu­nun ne­de­ni tü­ket­ti­ği­miz gı­da­la­rın or­ga­niz­ma­mı­zın ta­nı­ma­dı­ğı şe­ker, yağ ve ami­no asit­ler­le do­lu ol­ma­sı­dır. Kı­sa­ca­sı bun­lar doğal de­ğil­dir ve prob­le­min asıl se­be­bi­dir.

Ka­ra­ci­ğer kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şır
Sin­di­rim yo­luy­la ka­na ka­rı­şan tüm be­sin­ler ki­mi ken­di ba­şı­na ki­mi de on­la­rı ta­nı­yıp re­fa­kat eden özel pro­te­in­ler­ce doğ­ru ka­ra­ci­ğe­re gö­tü­rü­lür. Ka­ra­ci­ğer bun­la­rı ayı­rır ve ge­rek­ti­ğin­de de iş­le­me ta­bi tu­tar. Bir kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şa­rak "li­pop­ro­te­in" adı ve­ri­len ve ade­ta kar­go ku­tu­la­rı­na ben­zer özel pro­te­in­ler­le pa­ket­ler, üze­ri­ne de için­de ne ol­du­ğu­nu ve ne­re­ye tes­lim edi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bir bar­kod ya­pış­tı­rıp da­ha son­ra tek­rar ka­na ve­rir. He­men gön­der­me­ye­cek­le­ri­ni ise de­po­lar. Eğer bu kar­go­nun için­de­ki mad­de "t­rans yağ, ok­sit­len­miş yağ ya da vü­cu­dun ta­nı­ma­dı­ğı bir şey" ise hüc­re­ler bu kar­go­yu al­mak is­te­mez ve ge­ri gön­de­rir­ler. Ka­ra­ci­ğer ise bu ia­de edi­len bo­zuk kar­go­yu göz­den uzak bir ye­re (cilt al­tı gi­bi) ade­ta sür­gü­ne gön­de­rir. Ba­sit man­tık­la, tok­sik mad­de­den kur­tul­ma­ya ça­lı­şır, ade­ta on­la­rı yağ do­ku­su için­de izo­le eder. So­nuç is­ten­me­yen yer­ler­de yağ­ bi­rik­me­si ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı­dır.

Yaş­lan­ma hız­la­nır
Hüc­re içi­ne gi­ren tok­sin­ler has­ta­lık ve kan­se­re gi­den yo­lu açar. Yağ de­po­la­rın­da is­tif­le­nen tok­sin­ler ise ol­du­ğu yer­de­ki do­la­şı­mı boz­up; in­sü­lin, lep­tin, cin­si­yet gi­bi hor­mon­la­ra ita­at et­me­me­ye ka­dar bir di­zi me­ta­bo­lik prob­le­me neden olur. Za­man­la bu du­rum da­ha da kö­tü­le­şe­rek kon­trol­den çık­a­r. Gi­de­rek da­ha da ki­lo al­ma ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı bir ya­na cilt sağ­lı­ğı bo­zulur, kı­rı­şık­lık­lar, le­ke­ler, selülit or­ta­ya çıkar, yaş­lan­ma hız­lan­ır. Kan­ser, kro­nik or­gan ha­sa­rı, be­yin ve si­nir sis­te­mi­ni de­je­ne­re eden has­ta­lık­lar (Alz­he­imer gi­bi) ise işin baş­ka bo­yu­tu­dur.

Ko­run­ma­nın ipuç­la­rı

- Öğün­le­ri ace­le­ye ge­tir­me­yin, sa­kin or­tam­da yi­yin. İyi çiğ­ne­yin.

- Gün­lük ka­lo­ri­nin ço­ğu­nu kah­val­tı ve öğ­len ye­me­ğin­de alın, ak­şam ye­me­ği son­ra­sı atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­nın.

- Do­ğal yön­tem­ler­le bes­len­miş hay­van eti­ni, yu­mur­ta­sı­nı ter­cih edin. Da­na ve ta­vuk eti­ni gü­veç­te pi­şi­rin.

- Ye­mek­le mey­ve tü­ket­me­yin.

- Pas­tö­ri­ze gün­lük süt­ten ya­pıl­mış yo­ğurt ve ke­fir ter­cih edin.

- Light ürün­le­ri bi­linç­li tü­ke­tin.

- Sa­la­ta­la­rı­nı­za el­ma sir­ke­si, nar ek­şi­si ko­yun, uy­gun mik­tar­da tur­şu tü­ke­tin (cam şi­şe­de olan­la­rı ter­cih edin).

- Ti­ro­idi­ni­zi, in­sü­lin dü­zey­le­ri­ni­zi ve id­ra­rı­nı­zın pH'­ı­nı kon­trol et­ti­rin.

- Kon­ser­ve, iş­len­miş ha­zır gı­da­la­rı bi­linç­li tü­ke­tin.

- Ka­li­te­li uy­ku ve eg­zer­si­zi ih­mal et­me­yin, stre­si na­sıl yö­ne­te­ce­ği­ni­zi öğ­re­nin.

SERDA KIVILCIM

tag güncel sağlık haberleri şişmanlık obezite faydalı haberler sağlıklı yaşam

11.9.2016 tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box DENİZ KAYA ÇAM :KATILIYORUM BENCE DE YAPMAMIZ GEREKENLER SADECE BUNLAR BAŞKA BİR ŞEY YOK BU SİTEYİ ÇOK SEVİYORUM HEM EĞİTİM HEM SAĞLIK VE BÜTÜN BİLGİLER BURADA

BENZER FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Corona Virüsünden nasıl korunabiliriz? Corona Virüsünden nasıl korunabiliriz?

Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?

Okula uyum için 10 öneri Okula uyum için 10 öneri

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

LGS 2020 Ertelendi mi? LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? LGS 2020 Ertelendi mi? LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

MEB Örnek Soruları Yayınladı! LGS 2020 Ne Zaman? MEB Örnek Soruları Yayınladı! LGS 2020 Ne Zaman?

Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? 2019-2020 Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? 2019-2020

Fayda Sağlayan Sosyal Haberler