Eğitim Sitesi

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucuTü­ke­ti­len be­sin­le­rin için­de­ki giz­li düş­man­lar da ki­lo al­ma­ya ve baş­ta obe­zi­te ol­mak üze­re bir­çok hastalı­ğa ka­pı ara­lı­yor. Ön­le­ne­bi­lir ol­du­ğu hal­de bir tür­lü önü alı­na­ma­yan şiş­man­lık­la ba­ş et­me­nin yolla­rı ve so­ru­nun ne­den­le­ri hak­kın­da Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si En­dok­ri­no­lo­ji Bö­lü­mü­'n­den Doç. Dr. Gök­han Özışık çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

TOKSiK YAĞLAR VÜCUTTA BiRiKiR
İn­san­lı­ğın es­ki düş­ma­nı şiş­man­lı­k, tok­sik yağ­la­rın ol­ma­ma­sı ge­re­ken yer­de de­po­la­nıp vü­cu­dun ta­ham­mül ede­me­ye­ce­ği mik­tar­la­ra ulaş­ma­sı şek­lin­de ta­nım­la­na­bi­lir. Aşı­rı ye­mek, ha­re­ket­siz­lik ki­lo al­mak için elbet­te bi­rer fak­tör­dür. An­cak gü­nü­müz in­sa­nın­da­ki du­rum çok da­ha fark­lı­dır. Bu­nun ne­de­ni tü­ket­ti­ği­miz gı­da­la­rın or­ga­niz­ma­mı­zın ta­nı­ma­dı­ğı şe­ker, yağ ve ami­no asit­ler­le do­lu ol­ma­sı­dır. Kı­sa­ca­sı bun­lar doğal de­ğil­dir ve prob­le­min asıl se­be­bi­dir.

Ka­ra­ci­ğer kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şır
Sin­di­rim yo­luy­la ka­na ka­rı­şan tüm be­sin­ler ki­mi ken­di ba­şı­na ki­mi de on­la­rı ta­nı­yıp re­fa­kat eden özel pro­te­in­ler­ce doğ­ru ka­ra­ci­ğe­re gö­tü­rü­lür. Ka­ra­ci­ğer bun­la­rı ayı­rır ve ge­rek­ti­ğin­de de iş­le­me ta­bi tu­tar. Bir kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şa­rak "li­pop­ro­te­in" adı ve­ri­len ve ade­ta kar­go ku­tu­la­rı­na ben­zer özel pro­te­in­ler­le pa­ket­ler, üze­ri­ne de için­de ne ol­du­ğu­nu ve ne­re­ye tes­lim edi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bir bar­kod ya­pış­tı­rıp da­ha son­ra tek­rar ka­na ve­rir. He­men gön­der­me­ye­cek­le­ri­ni ise de­po­lar. Eğer bu kar­go­nun için­de­ki mad­de "t­rans yağ, ok­sit­len­miş yağ ya da vü­cu­dun ta­nı­ma­dı­ğı bir şey" ise hüc­re­ler bu kar­go­yu al­mak is­te­mez ve ge­ri gön­de­rir­ler. Ka­ra­ci­ğer ise bu ia­de edi­len bo­zuk kar­go­yu göz­den uzak bir ye­re (cilt al­tı gi­bi) ade­ta sür­gü­ne gön­de­rir. Ba­sit man­tık­la, tok­sik mad­de­den kur­tul­ma­ya ça­lı­şır, ade­ta on­la­rı yağ do­ku­su için­de izo­le eder. So­nuç is­ten­me­yen yer­ler­de yağ­ bi­rik­me­si ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı­dır.

Yaş­lan­ma hız­la­nır
Hüc­re içi­ne gi­ren tok­sin­ler has­ta­lık ve kan­se­re gi­den yo­lu açar. Yağ de­po­la­rın­da is­tif­le­nen tok­sin­ler ise ol­du­ğu yer­de­ki do­la­şı­mı boz­up; in­sü­lin, lep­tin, cin­si­yet gi­bi hor­mon­la­ra ita­at et­me­me­ye ka­dar bir di­zi me­ta­bo­lik prob­le­me neden olur. Za­man­la bu du­rum da­ha da kö­tü­le­şe­rek kon­trol­den çık­a­r. Gi­de­rek da­ha da ki­lo al­ma ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı bir ya­na cilt sağ­lı­ğı bo­zulur, kı­rı­şık­lık­lar, le­ke­ler, selülit or­ta­ya çıkar, yaş­lan­ma hız­lan­ır. Kan­ser, kro­nik or­gan ha­sa­rı, be­yin ve si­nir sis­te­mi­ni de­je­ne­re eden has­ta­lık­lar (Alz­he­imer gi­bi) ise işin baş­ka bo­yu­tu­dur.

Ko­run­ma­nın ipuç­la­rı

- Öğün­le­ri ace­le­ye ge­tir­me­yin, sa­kin or­tam­da yi­yin. İyi çiğ­ne­yin.

- Gün­lük ka­lo­ri­nin ço­ğu­nu kah­val­tı ve öğ­len ye­me­ğin­de alın, ak­şam ye­me­ği son­ra­sı atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­nın.

- Do­ğal yön­tem­ler­le bes­len­miş hay­van eti­ni, yu­mur­ta­sı­nı ter­cih edin. Da­na ve ta­vuk eti­ni gü­veç­te pi­şi­rin.

- Ye­mek­le mey­ve tü­ket­me­yin.

- Pas­tö­ri­ze gün­lük süt­ten ya­pıl­mış yo­ğurt ve ke­fir ter­cih edin.

- Light ürün­le­ri bi­linç­li tü­ke­tin.

- Sa­la­ta­la­rı­nı­za el­ma sir­ke­si, nar ek­şi­si ko­yun, uy­gun mik­tar­da tur­şu tü­ke­tin (cam şi­şe­de olan­la­rı ter­cih edin).

- Ti­ro­idi­ni­zi, in­sü­lin dü­zey­le­ri­ni­zi ve id­ra­rı­nı­zın pH'­ı­nı kon­trol et­ti­rin.

- Kon­ser­ve, iş­len­miş ha­zır gı­da­la­rı bi­linç­li tü­ke­tin.

- Ka­li­te­li uy­ku ve eg­zer­si­zi ih­mal et­me­yin, stre­si na­sıl yö­ne­te­ce­ği­ni­zi öğ­re­nin.

SERDA KIVILCIM

tag güncel sağlık haberleri şişmanlık obezite faydalı haberler sağlıklı yaşam

2016-09-11 tarihli haber, 11406 kez okundu

  

Kerem TAN katılıyorum bende aynı dediklerini yapıp biraz kilo vermeyi deneyiceğim 2020-04-29

DENİZ KAYA ÇAM KATILIYORUM BENCE DE YAPMAMIZ GEREKENLER SADECE BUNLAR BAŞKA BİR ŞEY YOK BU SİTEYİ ÇOK SEVİYORUM HEM EĞİTİM HEM SAĞLIK VE BÜTÜN BİLGİLER BURADA 2017-11-14

Kısa biri 13 yasinfayim boyum 148cm adet oldum kısamıyım 2017-03-08

asli peki hangi icecek ve yiyecekler kilo almamiza sebeb olur 2016-10-22

Yazılan 4 yorum görüntüleniyor

Son Eklenen Faydalı Sosyal Haberler

Maymun çiçeği virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Maymun çiçeği virüsü Orthopoxvirus virüsün neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Özellikle Orta ve Batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zamanla diğer ülkelere yayılan virüs, farklı bölgelerden farklı insanlar üzerinde teşhis edilmiştir. Özellikle Covid-19 pandemisinin dünya genelinde yol açtığı yıDevamını Oku

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgını döneminde en büyük sorunlardan biri de virüsün mutasyona uğraması. Salgın süresinin uzamasıyla birlikte Covid-19 virüsü birden fazla kez mutasyona uğradı. Virüsün en önemli varyantlarından biri de Omicron varyantı. Omicron varyantı nedir? Omicron varyantı, bünyesinde çok sayıda mutasyon barındırdığı için "süper varyanDevamını Oku

Diş ipi nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Diş ipi nasıl kullanılır, ne işe yarar?

Dişler, güzel bir gülüş için gerekli olmasının yanında sindirim sisteminin ilk yapı taşları arasında yer aldığı için oldukça önemlidir. Sağlıklı dişler, hem estetik olarak güzel görünmekte hem de besinleri daha kolay parçalamamıza yardımcı olmaktadır. Diş ve ağız temizliğinin olmazsa olmazları ise diş fırçaları ve diş macunu olarak bilinir ancak bu bilgi Devamını Oku

Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesi neye iyi gelir?

Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesi neye iyi gelir?

Sirke türleri arasında en çok tercih edilen elma sirkesi, doğru ve bilinçli tüketildiği takdirde pek çok fayda sağlamaktadır. Kilo verme, kolesterolü düşürme kan şekerini dengeleme gibi etkilere sahip olan elma sirkesi aynı zamanda cilt bakımında da tercih edilen bir sirkedir. ELMA SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR? Elma sirkesi Türk Mutfağının olmazsa olDevamını Oku

Aşı kimliği uygulaması hayata geçiriliyor

Aşı kimliği uygulaması hayata geçiriliyor

Aşı kimliği uygulaması hayata geçiriliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın uygulamayla ilgili, "Sosyal organizasyonlarda aşı bir ödül gibi olacak. Aşı kartı ile aşılanmış olanların sosyal özgürlüklerini rahatlatacak imkan vermek gibi" dedi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı olanlar için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık aşının 2 dozunu daDevamını Oku

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

Faydalı Sosyal Haberler Ana Sayfa