eğitim sitesi

Şişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

faydalı haberlerŞişmanlıktan korunmak için 10 ipucu

sisko.jpg Tü­ke­ti­len be­sin­le­rin için­de­ki giz­li düş­man­lar da ki­lo al­ma­ya ve baş­ta obe­zi­te ol­mak üze­re bir­çok hastalı­ğa ka­pı ara­lı­yor. Ön­le­ne­bi­lir ol­du­ğu hal­de bir tür­lü önü alı­na­ma­yan şiş­man­lık­la ba­ş et­me­nin yolla­rı ve so­ru­nun ne­den­le­ri hak­kın­da Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si En­dok­ri­no­lo­ji Bö­lü­mü­’n­den Doç. Dr. Gök­han Özışık çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

TOKSiK YAĞLAR VÜCUTTA BiRiKiR
İn­san­lı­ğın es­ki düş­ma­nı şiş­man­lı­k, tok­sik yağ­la­rın ol­ma­ma­sı ge­re­ken yer­de de­po­la­nıp vü­cu­dun ta­ham­mül ede­me­ye­ce­ği mik­tar­la­ra ulaş­ma­sı şek­lin­de ta­nım­la­na­bi­lir. Aşı­rı ye­mek, ha­re­ket­siz­lik ki­lo al­mak için elbet­te bi­rer fak­tör­dür. An­cak gü­nü­müz in­sa­nın­da­ki du­rum çok da­ha fark­lı­dır. Bu­nun ne­de­ni tü­ket­ti­ği­miz gı­da­la­rın or­ga­niz­ma­mı­zın ta­nı­ma­dı­ğı şe­ker, yağ ve ami­no asit­ler­le do­lu ol­ma­sı­dır. Kı­sa­ca­sı bun­lar doğal de­ğil­dir ve prob­le­min asıl se­be­bi­dir.

Ka­ra­ci­ğer kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şır
Sin­di­rim yo­luy­la ka­na ka­rı­şan tüm be­sin­ler ki­mi ken­di ba­şı­na ki­mi de on­la­rı ta­nı­yıp re­fa­kat eden özel pro­te­in­ler­ce doğ­ru ka­ra­ci­ğe­re gö­tü­rü­lür. Ka­ra­ci­ğer bun­la­rı ayı­rır ve ge­rek­ti­ğin­de de iş­le­me ta­bi tu­tar. Bir kar­go man­tı­ğı ile ça­lı­şa­rak “li­pop­ro­te­in” adı ve­ri­len ve ade­ta kar­go ku­tu­la­rı­na ben­zer özel pro­te­in­ler­le pa­ket­ler, üze­ri­ne de için­de ne ol­du­ğu­nu ve ne­re­ye tes­lim edi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bir bar­kod ya­pış­tı­rıp da­ha son­ra tek­rar ka­na ve­rir. He­men gön­der­me­ye­cek­le­ri­ni ise de­po­lar. Eğer bu kar­go­nun için­de­ki mad­de “t­rans yağ, ok­sit­len­miş yağ ya da vü­cu­dun ta­nı­ma­dı­ğı bir şey” ise hüc­re­ler bu kar­go­yu al­mak is­te­mez ve ge­ri gön­de­rir­ler. Ka­ra­ci­ğer ise bu ia­de edi­len bo­zuk kar­go­yu göz­den uzak bir ye­re (cilt al­tı gi­bi) ade­ta sür­gü­ne gön­de­rir. Ba­sit man­tık­la, tok­sik mad­de­den kur­tul­ma­ya ça­lı­şır, ade­ta on­la­rı yağ do­ku­su için­de izo­le eder. So­nuç is­ten­me­yen yer­ler­de yağ­ bi­rik­me­si ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı­dır.

Yaş­lan­ma hız­la­nır
Hüc­re içi­ne gi­ren tok­sin­ler has­ta­lık ve kan­se­re gi­den yo­lu açar. Yağ de­po­la­rın­da is­tif­le­nen tok­sin­ler ise ol­du­ğu yer­de­ki do­la­şı­mı boz­up; in­sü­lin, lep­tin, cin­si­yet gi­bi hor­mon­la­ra ita­at et­me­me­ye ka­dar bir di­zi me­ta­bo­lik prob­le­me neden olur. Za­man­la bu du­rum da­ha da kö­tü­le­şe­rek kon­trol­den çık­a­r. Gi­de­rek da­ha da ki­lo al­ma ve vü­cu­dun de­for­me ol­ma­sı bir ya­na cilt sağ­lı­ğı bo­zulur, kı­rı­şık­lık­lar, le­ke­ler, selülit or­ta­ya çıkar, yaş­lan­ma hız­lan­ır. Kan­ser, kro­nik or­gan ha­sa­rı, be­yin ve si­nir sis­te­mi­ni de­je­ne­re eden has­ta­lık­lar (Alz­he­imer gi­bi) ise işin baş­ka bo­yu­tu­dur.

Ko­run­ma­nın ipuç­la­rı

- Öğün­le­ri ace­le­ye ge­tir­me­yin, sa­kin or­tam­da yi­yin. İyi çiğ­ne­yin.

- Gün­lük ka­lo­ri­nin ço­ğu­nu kah­val­tı ve öğ­len ye­me­ğin­de alın, ak­şam ye­me­ği son­ra­sı atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­nın.

- Do­ğal yön­tem­ler­le bes­len­miş hay­van eti­ni, yu­mur­ta­sı­nı ter­cih edin. Da­na ve ta­vuk eti­ni gü­veç­te pi­şi­rin.

- Ye­mek­le mey­ve tü­ket­me­yin.

- Pas­tö­ri­ze gün­lük süt­ten ya­pıl­mış yo­ğurt ve ke­fir ter­cih edin.

- Light ürün­le­ri bi­linç­li tü­ke­tin.

- Sa­la­ta­la­rı­nı­za el­ma sir­ke­si, nar ek­şi­si ko­yun, uy­gun mik­tar­da tur­şu tü­ke­tin (cam şi­şe­de olan­la­rı ter­cih edin).

- Ti­ro­idi­ni­zi, in­sü­lin dü­zey­le­ri­ni­zi ve id­ra­rı­nı­zın pH’­ı­nı kon­trol et­ti­rin.

- Kon­ser­ve, iş­len­miş ha­zır gı­da­la­rı bi­linç­li tü­ke­tin.

- Ka­li­te­li uy­ku ve eg­zer­si­zi ih­mal et­me­yin, stre­si na­sıl yö­ne­te­ce­ği­ni­zi öğ­re­nin.

SERDA KIVILCIM

Sponsorlu Bağlantılar

11.09.2016 tarihli haber
tag güncel sağlık haberleri şişmanlık obezite faydalı haberler sağlıklı yaşam

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan :    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

Fayda Sağlayan Haberler