Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Test Soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Test Soruları

1. "Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan, akla aykırı olmayan ve dinin de onayladığı kültürel değer, alışkanlık, bilgi, tutum ve davranışlardır."
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A) Din 
B) Ahlak  
C) Kanun 
D) Örf 

2. Sözlükte; seciye, tabiat, huy gibi anlamlara gelmektedir. Akıl ve irade sahibi insanın bilerek ve isteyerek seçip yaptığı iyi veya kötü olarak vasıflandırılan söz ve davranışların geneline ............... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Din 
B) Ahlak  
C) Kanun 
D) Örf

3. "Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol." (Mevlânâ) sözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
A) İki yüzlülükten uzak olmak   
B) İbadetlerde samimi olmak
C) Sevgi duygularıyla dolu olmak  
D) Verdiği sözü yerine getirmek

4. "... anne babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de şefkatle tevazu kanatlarını indir." (İsra suresi, 17 - 24.ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babaya karşı bir görevi sayılmamaktadır?
A) Anne babanın inanç ve dinini benimseme 
B) Anne babaya karşı kibirli davranmaktan sakınma
C) Anne babayı incitmekten kaçınma  
D) Onlarla kibar ve tatlı bir dille konuşma

5. Aşağıdakilerden hangisi, insanın, insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar arasında yer almaz?
A) Yaşama hakkı  
B) İnanma hakkı 
C) Özgürlük hakkı  
D) Eğitim hakkı

6. Aşağıdakilerden hangisi dinî ve ahlakî değerlere sahip bir insanda bulunan bir özellik değildir?
A) Güçlü bir kişiliğe sahip olur.   
B) Toplumda sevilip sayılan bir insan olur.
C) İnsanlar arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olur.
D) Toplumda güven duyulan biri olur. 

7. Atatürk'ün " ...Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır."  Sözü bize aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemektedir?
A)Başka milletlerin kültür ve medeniyeti bizim için çok önemlidir.
B)Türk milletinin kendine özgü bir karakteri vardır.
C)Milli birlik ve beraberliğin korunmasında manevî değerlerin önemli bir yeri vardır.
D)Hepsi

8. Bir ailenin hem şu anda hem de gelecekte mutluluğu yakalaması için, ana babalar aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Birbirlerinin haklarına saygı duymalıdır
B) Büyük anne ve babalara saygılı, şefkatli olmalılar
C) Başarılı olan çocuklarının her isteğine cevap vermeliler
D) Çocuklara, millî ve manevi değerleri sevdirmeliler

9. *Toplum hayatını tanzim eden kurallardandır.
*Tecrübelerle oluşmuş, nesilden nesile aktarılırlar.
 * Yazılı olmamalarına rağmen yaptırım güçleri vardır.
Yukarıda verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Örf ve âdet  
B) Yasalar 
C) Ahlak   
D) Din

10. "... anne babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de şefkatle tevazu kanatlarını indir." (İsra suresi, 17 - 24.ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babaya karşı bir görevi sayılmamaktadır?
A) Anne babanın inanç ve dinini benimseme 
B) Anne babaya karşı kibirli davranmaktan sakınma
C) Anne babayı incitmekten kaçınma  
D) Onlarla kibar ve tatlı bir dille konuşma

11. Aşağıdaki şahıslardan hangisi Kur'an'ın mushaf haline getirilmesiyle görevlendirilmiştir?
A) Hz. Ömer   
B) Hz. Osman
C) Hz. Ali   
D) Hz. Zeyd bin Sabit

12. Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sure-Kur'an-Ayet     
B) Ayet-Kur'an-Sure    
C) Ayet-Sure-Kur'an  
D) Kur'an-Sure-Ayet    

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in aşama aşama indirilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A)Topluca indirilmesinin zor oluşu
B)Daha iyi anlaşılması
C)Kolayca ezberlenebilmesi ve yazılabilmesi
D)Toplumun ihtiyaçlarına ve günün şartlarına göre indirilmesi

14. Kur'an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?
A) 610-Medine     
B) 623-Mekke  
C) 610-Mekke      
D) 622-Mekke 

15. Kur'an-ı Kerim'i açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne denir?
A) Tecvid 
B) Tefsir  
C) Hadis  
D) Meal

16. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel kaynaklarından birisidir?
A) Kur'an 
B) Örf  
C) Ahlak  
D) Tarih

17. Kur'an'ın indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Ayet ve sureler hâlinde parça parça indirilmiştir.
B)13 yıl süren bir dönemde indiril- miştir.
C)Mekke'de inen ayetlerin ko- nusu daha çok inanç esasları, kıyâmet, cennet, cehennemdir.
D)Medine'de inen ayetler daha çok ibâdet, toplumsal düzenlemeler ve ahlakî kuralları konu edinir.

18. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kur'an Allah'ın Hz. Muhammed'e verdiği en büyük mucizedir.
B)Kur'an'da insanların zararına olacak emir ve yasaklar bulunmaz.
C)Kur'an'da Allah'ın sözleri ve Hz. Muhammed'in yorumları mevcuttur.
D)Kur'an ayetleri akıl ve ilimle çatışmaz.


19. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir?
A) Hz.Ebu Bekir  
B) Hz. Ömer  
C) Hz. Osman   
D) Hz. Ali

20. Aşağıdakilerden hangisi ayet kavramının tanımıdır?
A) Sureleri meydana getiren cümlelerdir.
B) Kur'an'ın besmeleyle başlayan bölümleridir.
C) Kur'an'ın beşer sayfalık bölümleridir.
D) Kur'an'daki 30 bölümden her biridir.

21. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ali   
B) Hz. Ebu Bekir 
C) Hz. Osman  
D) Hz. Ömer

22. Kur'an-ı Kerim'in millet ve din ayrımı yapmadan bü- tün insanlara hitap etmesi onun daha çok hangi yönüyle ilgilidir?
A) Evrensel bir kitap olması  
B) Mucizevi bir kitap olması
C) Son ilahi kitap olması 
D) Ahlaki ilkelerden bahsetmesi

23. Kur'an-ı Kerim'i kurallarına uygun bir şekilde okumaya ne ad verilir?
A)Mukabele     
B)Hafızlık  
C)Hatim        
D) Tecvid 

24. Ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşan Kur'an bölümlerine ne denir?
A)Cüz        
B)Mushaf       
C) Sure  
D)Tefsir                 

25. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan konulardan değildir?
A)İnanç esasları   
B)Tarihi olaylar  
C) İbadetler   
D) Hadisler     

26. Aşağıdakilerden hangisi Kuranın genel özelliklerinden değildir?
A) Müslümanların kutsal kitabıdır.
B) Geçerliliğini sonsuza dek sürdürecektir.
C) Son ilahi kitaptır.
D) Toplu olarak indirilmiştir.

27. Kur'an- Kerim dört büyük melekten hangisi tarafından Hz.Muhammed'e (sav) getirilmiştir?
A)Mikail 
B)İsrafil  
C)Cebrail 
D)Azrail

28. Kur'an-ı Kerim'e karşı en önemli görevimiz aşağıdakilerden hangisidir?    
A) O'na abdestli dokunmak   
B) O'na saygı duymak    
C) O'nu çok iyi öğrenmek   
D) Onun içindeki emir ve yasaklara uymak

29. Kuran'ın iki kapak arasına toplanmış haline verilen özel isim hangisidir?
A) Mushaf 
B) Furkan 
C) Tefsir  
D) Meal

30. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının ayrıldığı 30  eşit  parçadan her birine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sure 
B) Ayet  
C) Cüz  
D) Hatim

31. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'ı baştan sona okumaya verilen isimdir?
A) Hatim   
B) Hafız  
C) Tecvit    
D) Mushaf

32. Kuran'ın Arapçasını bir başka dile çevirip tercüme etmeye ne denir?
A) Ayet 
B) Sure  
C) Meal  
D) Cüz
33. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'ı baştan sona ezberleyen kişiye denir?
A) Hatim   
B) Hafız  
C) Tecvit   
D) Mushaf

34. Kuranda kaç ayet, sure ve kaç cüz vardır?
A) 6666-114-30          B) 114-30 -666   
C)6666-20-110      D) 114-6666 -30 

35. "Biz Kur'an-ı insanlara sindire sindire okuman için ayet ayet ayırdık ve onu peyder pey indirdik." (İsrâ 106) ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A) Kur'an Kadir gecesi indirilmiştir.  
B) Kur'an 23 yılda tamamlanmıştır.
C) Kur'an parça parça indirilmiştir.  
D) Kur'an son gönderilen kutsal kitaptır.

 


36. Kur'ân-ı Kerim'in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha - Felak  B) Bakara - Felak
C) Bakara - Nas  D) Fatiha - Nas

37. Ayet sayısı itibariyle Kur'ân'ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
A) Al-i İmran, Kevser  B) Bakara, İhlâs 
C) Al-i İmran, İhlâs  D) Bakara, Kevser

38. Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesi Arapçanın en çok hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Zengin bir dil olma    
B) Yaygın olarak kullanılan bir dil olma
C) Kur'an'ın ilk muhataplarının dili olma 
D) İslam âlimlerince ilim dili olarak kullanılma

39. Kur'an'ın karşılıklı olarak okunup dinlenilmesi
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
A) Hatim   B) Tefsir  
C) Meal   D) Mukabele

40. Son ilahî din olan İslâm'ı bütün insanlığa ulaştırmakla görevlendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed  B) Hz. İsa  
C) Hz. Musa   D) Hz. İbrahim

41. İslâm öncesi Arabistan'da yaşanan devre niçin "Cahiliye Devri" denmiştir?
A) İnsanlar bilgisiz olduklarından
B) İnsanlar Allah'tan uzak bir yaşantıya sahip
olduklarından
C) Mekkeliler okuma yazma bilmediklerinden
D) Okunacak kitap olmadığından

42. İslâmiyet gelmeden önceki dönem hangi adla anılıyordu?
A) Cahiliye Dönemi  B) Medine Dönemi 
C) Fetret Dönemi  D) Mekke Dönemi

43. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın temel özelliklerinden değildir?   
A) İslam'ın kaynağı, bozulmamış olan Kur'ân-ı Kerimdir.
B)İslamiyet, bütün insanlığa gönderilen evrensel bir dindir.    
C) İnsanlar arasında renk, ırk, dil ve din ayrımı yapar.
D) İslam kolaylık dinidir. Yüce Allah hiçbir kimseye
kaldıramayacağı yükü yüklemez.
44. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e (S.A.V.) gelen ilk vahiydir?
A) Oku! Yaratan Rabb'inin adıyla.
B) Rabb'ini yücelt, giydiklerini temiz tut, kötü şeyleri
terke devam et.
C) Sana emir olunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.
D) Allah temizliğe dikkat edenleri sever.

45. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğum yeri ve doğum tarihi hangi seçenekte verilmiştir?
A) Taif - 8 Haziran 632      B) Mekke - 20 Nisan 571
C) Medine - 8 Haziran 632  D) Cidde - 20 Nisan 571 

46. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in babasının ismi nedir?
A) Abdullah   B) Abdülmuttalib 
C) Ebû Talip   D) İbrahim

47. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in annesinin adı nedir? 
A) Hatice   B) Halime   
C) Âmine   D) Ümmü Eymen

48. Peygamberimiz (S.A.V.)'in Çocukluk dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)(0-4) yaşlarını sütannesi Halime'nin yanında
geçirmiştir
B) Dedesi Abdülmuttalip'tir.
C)Annesinin ölümü üzerine, Dedesi Abdülmuttalip'in yanında kaldı.  
D)Peygamberimiz (S.A.V.) doğduğunda, babası hayattaydı.

49. Peygamberimiz (S.A.V.)'e ilk vahyin geldiği mağara aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû Kubeys  B) Hirâ   
C) Sevr    D) Taif

50. Hz. Muhammed (S.A.V.),daha gençlik yıllarında dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tüm halkın güvenini kazanmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) 'e bu özelliğinden dolayı halk tarafından verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Emin   B) el-Kerim 
C) el-Ümmi   D) eş-Şair


51. "İlk Müslümanlar Hz. Muhammed'in (sav)davetini ilk defa kabul eden, her türlü baskılara ve işkencelere maruz kalan fedakâr kişilerdi." Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilenlerden biri değildir?
A) Hz.Hatice   B) Ebu Talip  
C) Hz. Ebu Bekir  D) Hz. Ali

52. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?
A) Miraç Kandili  B) Kadir Gecesi  
C) Mevlit Kandili  D) Berat Kandili 

53. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?
A)İslam'ın yayılmasını sağlamıştır.
B)Mekkeliler, Müslümanlarla bir daha karşılaşmamışlardır.
C) Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından
kurtulmuştur.
D)Peygamberliğin "Mekke Devri" sona ermiş, "Medine Devri" başlamıştır.

54. Müslümanlar, II. Akabe Biatı'ndan sonra Peygamberimiz'in  (S.A.V.) izniyle nereye göç etmeye başlamışlardır?
A) Medine              B) Habeşistan   
C) Taif                  D) Şam

55. Hicret ve hicret eden müslümanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hicrî takvimin başlangıcıdır
B) Mekke'den Medine'ye yapılmıştır.
C) Önce Peygamberimiz daha sonra diğer Müslümanlar göç etmiştir.
D) Hicret edenlere muhacir denir.

56. Hz. Muhammed (SAV) hicret ettiğinde Medine'de Arap ve Yahudi kabileleri vardı. Araplardan bazıları Müslüman olmuş, bazıları ise geleneksel dinlerini sürdürüyordu.  Hz. Muhammed (SAV), tüm bu gruplar arasında barış ve güven ortamını sağlayan bir antlaşma gerçekleştirdi. Bu olay Hz. Muhammed'in en çok hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) Toplumsal barışa önem vermesi   
B) İnsanların eşitliğini öne çıkarması
C) Zaman ve ortamı iyi değerlendirmesi  
D) Güvenilirliği ile tanınması

57. Hicretten sonra bir güç haline gelen Müslümanların, kendilerini yok etmek isteyen Mekke'li Müşriklerle yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uhut Savaşı  B) Hendek Savaşı 
C) Bedir Savaşı  D) Huneyn Savaşı

 

58. Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in vefatından önce veda haccı sırasında Arafat'ta yüz binin üzerinde Müslümana okuduğu, insan hak ve özgürlüklerinden bahsettiği konuşmasına ......... hutbesi denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Özgürlük B) Cuma  C) Akabe D) Veda

59. Hz. Muhammed (S.A.V.) nerede ve ne zaman vefat etmiştir?    
A) Şam-571   B) Mekke-571  
C) Medine-632  D) Taif-632

60. Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir?
A) Hz.Ayşe           B) Hz.Hatice      
C) Hz.Sevde   D) Hz.Zeynep 

61. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir?
A) Hacca gitmek  B) Zekât vermek 
C) Sadaka vermek  D) Oruç tutmak

62. Aşağıdakilerden hangileri boy abdesti olmadan yapılamaz?
A)Namaz kılmak, Kur'an'a dokunmak ve okumak, Kâbe'yi tavaf etmek.
B) Oruç tutmak, zekât vermek.
C) Saçları traş etmek, dişleri fırçalamak.
D) Dua etmek, sadaka vermek.

63. İslâmî bir terim olan "tevhid" in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?
A)Hz. Muhammed (sav) ve onun soyundan gelenlere saygı duyma.   
B)Öldükten sonra tekrar dirilme.
C)Allah'ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının
bulunmadığına inanma.
D)Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah'a bırakma.

64. İbadet etmenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cennete gitmek  
B) Sevap kazanmak 
C) Allah'ın rızasını kazanmak  
D) Psikolojik olarak rahatlamak

65. "....., Allah'ın Peygamberleri aracılığıyla akıl ve irade sahibi insanlara dünya ve ahirette mutlu olmaları için gönderdiği ilahi kurallardır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Din B) Örf  C) Adet  D) Ahlak

66. Boy abdesti (Gusül) nedir?
A) Gusül, sadece bedeni baştan sona yıkamaktır.
B) Gusül, toprak ile bütün bedeni mesh etmektir.
C) Gusül, ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni, hiç kuru yer bırakmaksızın yıkamaktır.
D)Gusül, yüzü yıkamak, kolları dirseklere kadar yıkamak, başın dörtte birini ıslak elle mesh etmek ve ayakları yıkamaktır. 

67. İslam'dan önce Mekke'de, Hz. İbrahim (A.S.)'in dinini devam ettiren, putlara tapmayı reddeden, tek Allah'a inanan ve ibadet eden insanlar vardı." Bunlara ne ad verilmişti?
A) Hanif   B) Budist 
C) Yahudi   D)Hıristiyan

68. Aşağıda, ibadet etmede gözetilen amaçlar verilmiştir. Bu amaçlardan hangisi Allah katında kabul edilmez?
A) Allah'a ibadete layık olduğu için ibadet etmek,
B) Allah'ın emri ve görevimiz olduğu için ibadet etmek,
C) Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmek için ibadet etmek,
D) Allah'ın kullarına hoş görünebilmek için ibadet etmek.

69. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
A) Başı bir kere yıkamak    
B) Elleri dirseklerle birlikte bir kere yıkamak 
C) Ayakları topuklarla birlikte bir kere yıkamak 
D) Yüzü bir kere yıkamak

70. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Teyemmüm su bulunduğunda yapılmaz.    
B) Teyemmümün farzı ikidir.  
C) Teyemmümde yüz su ile yıkanır.    
D) Teyemmüm toprakla yapılır.

71. Hz. Muhammed (S.A.V) Mekke Döneminde, Medineli Müslümanlara öğretmen olarak kimi gönderdi?
A) Hz. Ali    B) Hz. Ebû Bekir 
C) Hz. Mus'ab   D) Hz. Talha

72. Bütün insanlar beni red ve inkar ederken, o bana iman etti. İnsanlar beni yalanlarken, o beni tasdik etti ve insanlar beni iktisadî sıkıntıya boğarken, o malını mülkünü benim için seferber etti." ifadesini Peygamberimiz (S.A.V) kim için kullanmıştır?
A) Hz. Osman  B) Hz. Ebû Bekir 
C) Hz. Hatice   D) Hz. Ali

Ekleyen: Editör     Okunma: 136812 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular9. Sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: CENGİZ BALCI    Hit: 3892)


sorular9.Sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 42909)


sorular9.Sınıf Bilgi ve İletişim teknolojileri dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 19014)


sorular9.Sınıf Sağlık Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: OSMAN GÜNBATAN    Hit: 18638)


sorular9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı, Sınav Soruları B (Paylaşım: Editör    Hit: 48973)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (124 yorum yazılmış)

box sinan :sorular çok güzel ve basit bence

box sinan :çok gözel sorular

box turabi çam kıran :bence bu sorular çok kolay

box Erkan :25. sorunun cevabı nedir acaba bilen var mı ?

box f.emre. :cooook harika sorular

box ayşe :bu soruların aynısı sınavda vardı çok teşekkür ederim

box büşra :sizden de allah razı olsun

box su :bencede iyi de cevaplar olsa daha ii olcakkk *****

box elif :Cok guzel sorular ama cevaplari yok mu dogruluguna nasil bakicam??

box Nurr :Allah razi olsun

box Ecem :Çok güzel işime çok yaradı

box havva :Super on numara bes yildiz saolun

box Ahmet çelik :elinize sağlık

box nurcan :harika

box Emin :Çok teşekkür

box mine :harika muhteşem

box mina :valla helal olsun bu kadar soruya muhteşem harika

box Allahu Ekber :72 soru yazmaya üşenmediniz de cevap yazmaya mı üşendiniz.

box sultan :çok güzel ALLAH razı olsun

box alican kumbul :Sorular çok güzel

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box Zeliş :Cevaplarda olsa ne iyi olur ama

box Merve :çok işime yaradı

box seda :çok güzel sorular elleriniz dert görmesin ;) AMİN

box mahmut :cok iyide oldu cokda güzel iyi oldu tmmı

box vefa :tam yerli yerinde sorular olmuş

box enes :Alah razı olsun

box MİSAFİR :MAŞALLAH...

box hatice :Test cok guzel cok tesekkur ederm ama testn cevap anahtarinida alabilirmiyz.

box iremnur :çokkkkkkkkkkkkkkk güzellllll

box berfin taştan :sorular için teşekürler

box elif su :ilk başta testlere bi bakınca bianlık teretütle yapamıcam sandım ama testler görüldüğü gibi zor değilmiş

box pınar :bu teste emeği geçen arkadaşlara teşekürler

box pınar :sorular çok kolaymış cevapları olaydı iyiydi

box cansu :cevaplarda olaydı iyidi

box bengisu :Cok guzel sorular

box Samet :Testler ahiret soruları gibi bu ne la hiç yapılmıyo hepsini yanlış Yaptım

box Özcan :çok güzel test keşke cevaplarıda olsaydı

box ayşe :testler kolaydı

box alperen coşkun :sorular çok güzel ama keşke cevaplarıda olsaydı

box emine :Sorularınız çok güzel teşekkürler

box Duygu :Sorular çok iyi ama keşke cevapları da olsaydı

box elif :1. soru D 2. soru B örende gel

box ayşenurdemir :tesler çok güzelgerçekkten saolun çok işime yarıcak yaradı da diyebilirim

box simge :çok güzel sorular sağ olun

box DİN KÜLTÜRÜ :BEYLERBAYANLAR BU TESTİMİZ SADECE BİZE ÖZELDİR.BİRYERDEN ÇALINMAMIŞTIR VE ALINTI YOKTUR.GERÇEKTENDE ARKADAŞLARIMIZ ÖZENLE BEZENLE HAZIRLAMIŞLARDIR.HAYIRLI TEST ÇÖZMELER.(NAMAZINIZI KILIN)(İBADETİNİZİ YAPIN)SEVAP...

box gurbet kurt :Testler gerçekten çokgüzelll

box selinn :tesler kolaymış ve çok güzelmiş

box azra betül :ya cevap anahtarı yok keşke olsaydıda baksaydık be kardeşim

box azra betül :ben çok beğendim mütişşşşş

box bir dost :Cevaplari nerde

box alaras :cevabları olsa daha iyi olurdu

box Ayfer :çok kolay sorulardı

box batuhan :1.ve2.sorunun cevabı nedir

box doğancan :arkadaşlar cevaplar nerde bilen varmı

box serıffe :sorular süper miş ellerınıze sağlık cevapları da olsaydı ıyı olurdu

box beyza cecelist :çok güzel yorumlarmış ellerinize sağlık

box cecelist beyzaaa :çok güzel sorularmış hazırlayanın ellerine sağlık

box tikiaylin :Çok güzel olmuş işime yaradı..:)

box şahin :sorular iyi sınav da var başka sitelerde çıkmıyordu iyi yapmışlar

box plnn :Sorular harika bir sonraki ders din sinavimiz var. Cevaplari nerede peki.

box melis :ya süper bir sürü soru var ya ve çok kolay süperr:):)

box Ayşenur :Testler için sağ olun ama daha zor şeyler sorarsanız daha iyi olur iyi günler sevgilerimle

box Cihan :Cok tesekkür ederim...

box iremm :bide cevap anahtarı olsa..

box petek :çok kolay sorular ellerinize sağlık...

box sena :çok güzel sorular ellerinize sağlık..

box esra :ellerinize saglık cok begendim

box uğurtuğçenur :Çok doğru sorular yarin sinaw var allah yardımcımız olsun (amin) :-) iyi soru hea cozun ;-) :-) :-D ;-) :-P :-) :-D

box aslı :Çok güzel arkadaşlar ben çok begendim

box sultaniyeli AA :ÇOK güzel olmuş herkezin yapmasını tavsiye ederim bu soruları kim hazırdıysa ve buraya koyduysa sağolsun :D

box leyla şener :harika çok yararlı

box zehra :ellerinize salık güzel sorular cvp anhtarı olsydı daha iyi olurdu ama :)))))))))

box ilayda :harika olmuş bayıldım bi de cevap anahtarı olsaymış daha iyi olurmuş en azından yanlışlarımızı öğrenirdik :)

box ENSAR :5.soru d dir. dikkatli okursanız anlaşılıyo. bizim sınav yarın :D

box Furkan :Güzel olmuş elinize sağlık

box ayaz :süperrrrrrr sorular yaaaaaa süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

box ismail efe : bu test guzelde ceapları yazzanız daha iyi olur bence

box seray kalabaş :çok teşekkür ederim

box gizli hayran :Ellerine sağlık

box adem ve seher hoca :soruların cevapları birbirine çok yakın...

box hilal :süpeedi colaay sınavlarımızda botle öole keske :

box alev :güzel güzel cokkk güzel sorular teşke sınavdada böyle olsa

box rüya :gzlmss begendmmmm...

box bengü :süper ötesi olmuş .d

box ayse :Çok güzel olmuş ellerinize sağlık

box şeyma :büşra kardeş soru doğru yanlışlık yok :) cevap B şıkkı :)

box eliza :fizik sınavıyla aynı din sınavı varken din sınavına çalışan tek insan oluyorum galiba:) :) :)

box rabia :çok güzel la gençeler

box efe :cevap anahtarı nerde

box malatya44 :Çok güzeldiiiiii:-) :-) :-) :-)

box sevcan :çok güzel anlamlı ama anlayana

box Batu :Bi Cevap Anahtarı Koysanız Tadından Yenmez Cok Güzel Sorular Saolun

box j balvin :çok güzel bu sorular

box berna kaya :güzel sorulardı

box büşra :5.soruda yanlışlık yok mu?? birisi açıklayabilirmi?? :

box cemre :çok güzelll :)))

box dudu yar :cok yardmcı oldu allah razı olsuni.

box malatya :sağolun çok yardımcı oldu

box asena beril ertaş :çok güzel tesmiş bana çok yardımcı oldu TEŞEKKÜRLER.

box seher yüce :çok güzel sorular ama keşke klasik sorularda olsa

box caner :sorular mükemmel allah razı olsun cümleten öpüyorum tatlışlar

box furkan :sorular çok güzel ama harbiden güzel olmuş yarinki sınavıma yarıcak saol kimyaptıysa

box ben :sorular çok karışık

box esra :sorular gerçekten mükemmel

box öğrenci :sorular güzel ama dinlerle ilgili hiçbir soru yok

box esra :soruları beğendim

box bayram bolat :aynen varya mütiş sorular yaa

box seyo ceqo :sorular: ABİ ÇOK İYİ YAA

box semih sağlam :sorular gayet güzel inşallah yarınki sınavımda işe yarar :D

box Rabia altınsak :Tek kelimeyle süper

box elif irem :çok güzel sorular yalnız cevap anahtarı da olsaydı süper olurdu

box rabia :çok güzel sorular yazılıda işime yarayacağından eminim :):):)

box Doğan UsLu :sorular çok güzel ama cevap anahtarı olsa daha iyi yinede çok saolun ama :D 3

box ibrahım :Cok qüzel sorular hazırlayandan allah razı olsun

box Talha :Cevap anahtarı olsa daha iyi olacak çok teşekkürler.

box çağatay :sorular çok güzel yarınki sınavada işime çok yarıyacak hazırlayanların ellerine sağlık

box gulfidan :sayıden guzel sorular

box gökan :sağlun var olun ve son

box AYŞE :COK GÖZELDİ HERGÜN CALIŞIYORUM TEŞEKÜRLER

box elif :hergün çalışıyorumm

box merve :çok kolay sorular

box emine :testler çok kolaydı sınavdan 100 aldım kıskananlar çat çat çatlasın

box ZEHRA :SORULARI BEĞENDİM GÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜZEL

box irem :çokk teşekkür edrim yararlı bir site ama cevap anahtarı yok muu ?? acaba

Online Flash Oyun Sitesi

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön