Eğitim Sitesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi

8. SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ

 

1. II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen bu anlayışa göre dünya Müslümanları Osmanlı Halifesi etrafında birleştirilirse Osmanlı Devleti’nin yıkılması önlenebilir.
Açıklaması verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık B) Türkçülük  C) İslamcılık D) Batıcılık

CEVAP: C

 

2. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, her milletin kendi devletini kurmasını amaçlamıştır. Bu düşünceye göre imparatorlukların içinde yaşayan her millet kendi ulus devletine sahip olmalıdır. Milliyetçilik akımı hızlı bir şekilde yayılmış ve imparatorlukların dağılmasında etkili olmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki hangi özelliği milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesine neden olmuştur?
A) Toprak kayıpları yaşaması
B) Kapitülasyonlar vermesi
C) Çok uluslu yapısı
D) Yönetim şekli

CEVAP: C

 

3. Mustafa Kemal doğup büyüdüğü Selanik şehri Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısıydı. Çok uluslu yapıya sahip olan bu şehirde Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler ve Türkler bir arada yaşamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi Selanik’in bu durumuna bakılarak ulaşılabilecek yargılardan biri değildir?
A) Etnik yapı çeşitlidir.
B) Sosyal etkileşim yavaştır.
C) Kültürel açıdan zengindir.
D) Avrupa’daki gelişmelere açıktır.

CEVAP: B

 

4. Fransız ihtilali sonrası başlayan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar bağımsızlık talebiyle Osmanlıya karşı isyan hareketlerini başlatmışlardır. Osmanlı Devleti’nde ise devlet adamları azınlıkların bu ayrılıkçı tutumuna karşı farklı dönemlerde bazı önlemler alarak azınlıkların ayrılmasını önlemeyi amaçlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin azınlıklara karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez?
A) Düyun-u Umumiye’nin kurulması
B) Meşrutiyetin ilanı
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı

CEVAP: A

 

5. 1911’de İtalyanlar Trablusgarp’ı işgal ettiğinde Osmanlı Devleti buraya ne karadan ne de denizden asker sevkiyatı yapabilmişti. Daha önceden bölgeye geçmiş olan ve orada savaşan subaylardan biri de Mustafa Kemal’di. Mustafa Kemal, özellikle Derne ve Tobruk’ta yerel halkla birlikte İtalyanlara karşı büyük bir direniş göstermişti.
Bu metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Örgütleyicilik B) İleri görüşlülük  C) İdealistlik D) Planlılık

CEVAP: A

 

6. Osmanlı Devleti 1914’te de Doğu Trakya, Anadolu, Suriye, Irak, Filistin ve Arabistan topraklarına sahip bir imparatorluktu.Özellikle Ortadoğu toprakları, zengin petrol yatakları ve sömürge yolları üzerinde olması nedeniyle Almanya’nın dikkatini çekiyordu.
Metne göre Almanya’nın Osmanlı’yı I. Dünya Savaşı’nda yanında isteme nedeni hangisidir?
A) Osmanlı padişahının Halifelik nüfuzunu kullanmak
B) Yeni cepheler açıp yükünü hafifletmek
C) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan faydalanmak
D) Genç ve dinamik insan gücünden yararlanmak

CEVAP: C

 

7. Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan almak için mücadele eden Osmanlı ordusu bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük can kaybı vermiş böylece Ruslar üzerine girişilen ve bir hafta süren Sarıkamış Harekâtı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu olumsuz durumdanyararlanan Ruslar; Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirmişlerdir.
Verilen bilgiye göre Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Ordusu'nun taarruz ettiğine
B) Kafkas Cephesi'nde toprak kaybedildiğine
C) İklim koşullarından olumsuz etkilenildiğine
D) I. Dünya Savaşı’nın kaybedildiğine

CEVAP: D

 

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin savunma gücünü kısıtlamaktadır?
A) İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
B) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetten başkası hemen terhis edilecek.
C) Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa  İtilaf Devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecek.
D) İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne ait tersane ve limanlardaki bütün gemi onarım ve araçlarını kullanabilecek.

CEVAP: B

 

9. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Ermeniler ve Rumlar yüzyıllardır huzur içinde yaşadıkları Osmanlı topraklarını, İtilaf Devletleri ile birlikte paylaşmak istemiştir.
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi verilen açıklamaya göre hareket etmemiştir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
D) Etniki Eterya Cemiyeti

CEVAP: B

 

10. “Tam bağımsızlık doğal olarak siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve diğer hususta tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde yoksun kalmak, bağımsızlıktan yoksun kalmak demektir.”
Atatürk’ün sözüne göre hangi cemiyet “tam bağımsızlık” ilkesine aykırı olarak kurulmuştur?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Reddi İlhak Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

CEVAP: D

 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu halkının; 
- Müdafai Hukuk Cemiyetleri kurması,
- Kuvayı milliye birlikleri oluşturması, 
- Anadolu’nun her yerinde mitingler düzenlemesi;
I. kararlı,
II. vatansever,
III. milliyetçi
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

CEVAP: D

 

12. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
- Manda ve himaye kabul olunamaz.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi maddeleri ile Milli Mücadelenin esasları eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalır?
A) Milli egemenlik
B) Tam bağımsızlık
C) Topyekûn mücadele
D) Vatanın bütünlüğü

CEVAP: A

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin “ulusal” bir kongre olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu’nun merkezinde bulunan Sivas’ta toplanmış olması
B) İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılmasına karar verilmesi
C) Mustafa Kemal’in, oylama sonucu kongreye başkan seçilmesi
D) Yurdun tamamını temsil eden delegelerin katılması

CEVAP: D

 

14. Amasya Genelgesinde: “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.”, 
Erzurum Kongresinde: “Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.”, maddeleri yer almaktadır. Bu maddelerden çıkarılabilecek ortak düşünce hangisidir?
A) Milli Mücadele'nin her aşamasında milli egemenlik ilkesi benimsetilmeye çalışılmıştır.
B) Kuvayı Milliye vatanı kurtarabilecek tek silahlı kuvvettir.
C) Tam bağımsızlık düşüncesi genelge ve kongrelerde gerçekleşmiştir.
D) Genelge ve kongrelerle boğazlarımızda egemenlik sağlanmıştır.

CEVAP: A

 

15. Havza Genelgesi sırasında M. Kemal halka basın ve yayın yoluyla haklılığını duyurmayı öğütlemiştir.
Sivas Kongresinde İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılmıştır.
TBMM ilk açıldığında Hakimiyeti Milliye adında bir gazete çıkarılmıştır.
Bu gelişmelerden çıkartılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde basın ve yayın aktif olarak kullanılmıştır.
B) İlk çıkartılan gazete İrade-i Milliyedir. 
C) Gazeteler çıkarılarak halkın eğitilmesi amaçlanmıştır.
D) İtilaf Devletleri'nin çıkarlarına uygun hareket edilmiştir.

CEVAP: A

 

16. Aşağıda verilen Misak-ı Milli kararlarından hangisi ile “tam bağımsızlık” ilkesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür.
B) Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilerek sağlanacaktır.
C) Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.
D) Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılmasında, bizimle birlikte ilgili devletlerin verecekleri karar geçerli olacaktır.

CEVAP: C

 

17.Aşağıdakilerden hangisi BMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla alınan önlemlerden değildir?
A) BMM, varlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı.
B) İstanbul’da Damat Ferit Paşa Hükümeti yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulması sağlandı.
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili olarak işlemesini sağlamak amacıyla “İstiklâl Mahkemeleri” kuruldu
D) İstanbul Hükümetinin Millî Mücadele aleyhindeki fetvasına karşı Anadolu’da Rıfat Börekçi ve arkadaşları tarafından karşı fetva hazırlandı.

CEVAP: B

 

18. - Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak.
- Gayrimüslimlere siyasi, sosyal ve kültürel haklar verilecek.
- Askerlik zorunlu hizmet olmaktan çıkacak. 
- Türk ordusunun sayısı 50.000 kişiyi aşmayacak. 
- Bu ordunun tank, top, ağır makineli tüfek ve uçağı olmayacak.
Sevr Antlaşması'nın yukarıda verilen maddelerinden hareketle İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenemez?
A) Ekonomik kalkınmayı engellemek
B) Azınlıklara geniş haklar vermek
C) Türk nüfusunun fazla olduğu yerleri Türklere vermek
D) Türkleri savunma gücünden mahrum etmeye çalışmak

CEVAP: C

 

19. Kâzım Karabekir, Mondros Ateşkesi'nde yer alan Osmanlı ordularının terhis edilmesi emrine uymamış ve emrindeki ordunun askerlerini terhis etmemişti. Bu ordu Milli Mücadele'nin ilk yıllarında sahip olduğumuz düzenli ordulardan biri olarak mücadele etmiştir.
Kâzım Karabekir'in ordusunu terhis etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilaf Devletlerinin baskısı
B) Savaşın henüz sona ermemiş olması
C) Doğuda Ermeni tehlikesinin olması
D) Mondros Ateşkesi'ne uygun davranması

CEVAP: C

 

20. Fransızlar 30 Ekim 1919 tarihinde Suriye ve Mısır’dan getirdikleri Ermenilerle birlikte Maraş’ı işgal ettiler. Takip eden günlerde bir grup Ermeni, Müslüman halka karşı taşkınlıklar yapmaya başlamıştır. Bu olaya tanık olan Sütçü İmam hemen duruma müdahale etmiştir. Bu olay Maraş halkının direnişe geçmesini sağlayan bir kıvılcım olmuştur.
Bu bilgiye göre Maraş halkının direnişe geçmesinde Fransız işgal kuvvetlerinin aşağıdaki davranışlarından hangisi etkili olmuştur?
A) Kapitülasyonların genişletilmesini istemeleri
B) İtilaf Devletleriyle birlikte hareket etmeleri
C) Büyük Millet Meclisinin varlığını reddetmeleri
D) Türk milletinin onurunu hedef alan eylemler yapmaları

CEVAP: D

 

JOKER SORU
21. Fransız İhtilali’nin (1789) dünyaya yaydığı düşünce ve akımlardan "Her millete bir devlet" şeklinde ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkileyen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özgürlük
D) Milliyetçilik

CEVAP: D

 

Zeki DOĞAN

adddersimiz.com

tag 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Ortaokul 8. Sınıflar Soru Bankası T.C. İnk. Tarihi ve A. Dersi Soru Bankası Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 2. Ünite Soruları (Paylaşım:dersimiz.com)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Paylaşım:İBRAHİM ŞAHİN)

8. Sınıf Atatürk İlkeleri ile ilgili değerlendirme soruları ve cevapları (Paylaşım:erdoğdu oo)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi Hakkında Yorum Yazın...

  

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi 1. Dönem Genel Değerlendirme Testi Hakkında Yazılan Yorumlar

Hayal Cok guzeldi tesekur ederim guzel. Bir siteymis cooooooook tesekur edeim 2021-03-19

Yazılan 1 yorum görüntüleniyor

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön