Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

10.SINIF TARİH DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

A)Aşağıdaki soruları cevaplayınız?(40 puan)

1-Tımar Sisteminin faydaları nelerdir?

2-Osmanlı Devlet teşkilatını açıklayınız?

3- Ankara Savaşının sonuçları nelerdir?

4-II.Murat dönemindeki Anadoludaki gelişmeleri yazınız?

B)Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(20 puan)

1-........ Kalesinin fethi ile Rumeli'ye geçiş sağlandı.

2-Orhan Bey döneminde ....... fethedilerek başkent yapıldı.

3-Osmanlı Devleti'ne ilk katılan ve donanmasından yararlanılan ................ Beyliğidir.

4-Orhan Bey döneminde ilk kurulan ordu .... ve ..........'dir.

5-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını .........ile yapmıştır.

6-II.Murat Döneminde Balkan Devletleri ile yapılan ilk antlaşma...... ....... Antlaşmasıdır.

7-Tımar topraklarını işletme hakkına sahip memur ve askerlere ..........denir

8-Osmanlı devletinde ilk medrese .........de açılmıştır.

9-.......savaşı ile Kocaeli yarım adası Osmanlı egemenliğine girdi.

10-osmanlı devleti balkanlarda ilk yenilgisini. ..........savaşı ile aldı.

C)Aşağıdaki sorulara Doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız?(20 puan)

 1-(      )Osmanlı Devleti çeyiz yoluyla Menteşeoğulları   Beyliğinden toprak almıştır.

 2-(      )Niğbolu Zaferinden sonra Yıldırım Bayezit'e  "Sulatanıiklimirum" ünvanı verilmiştir.

 3-(      )Ankara Savaşının sebeplerinden biri de    Timur'un Malatya'yı yağmalamasıdır.

 4-(      )Fetret devrinde otorite boşluğu olmasına   rağmen Balkanlarda toprak kaybı yaşanmamıştır.

 5-(      )Bizans Tekfurları ile yapılan ilk savaş Çirmen   Savaşıdır.

 6-(      )Yıldırım Bayezit,Haçlı saldırısı ve Timur tehlikesi nedeniyle İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır.

7-(      ) Osmanlı Beyliği Türkiye Selçuklu devletini yıkarak bağımsız olmuştur.

8-(     )Osmanlı beyliğinin  balkanlarda    belirleyici ilk sınırı bizansla yapılan savaş sonrasında Edirne  segedin antlaşmasıyla belirlenmiştir.

9-(      )Osmanlı devletinin haçlılar ile ilk defa koyun hisar savaşı  yapmıştır.                                        

10-(      )Osmanlı devleti balkanlardaki kesin  hakimiyetini II. Kosova savaşı ile sağladı.

D)Aşağıdaki sorularda şıkları işaretleyiniz?(20 puan) 

1. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde "Ülke hükümdar ve çocuklarına aittir" şeklinde saltanat sistemine geçilmiştir.

Saltanat sistemine geçişin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

B) Divanın yetkilerini kısıtlamak

C) Fetihleri hızlandırmak

D) Tımar sistemini düzenlemek

E) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak

2. Osmanlılar, Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans ile ilişkilerini de sürdürüyordu. O sırada Bizans'ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istemeye başlamıştı. Kantakuzen, aldığı yardım karşılığında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara bıraktı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Sınırlarını genişletmiştir.

II. Balkan devletlerinin saldırılarına engel olmuştur.

III. Bizans'ın içişlerine karışmıştır.

IV. Rumeli'ye geçmiştir.

V. Ele geçirdiği yerlerde iskan siyaseti uygulamıştır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve IV             B) I, II veIII         C) III, IV ve V          D) I, III ve IV      E) II ve V

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Anadolu'nun bir bölümü Bizans imparatorluğu'nun hakimiyeti altındadır.

B) Moğollar Anadolu'da işgalci güç olarak bulunmaktadır.

C) Beylikler, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuştur.

D) Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu hüküm sürmektedir.

E) Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir.

4. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskân politikasının özelliklerinden bazıları şunlardır:

I. Zorunlu bir gerekçe olmadan eski yerleşim yerine dönmenin yasak olması

II. Yeni bölgelere yerleştirilen halktan bir süre vergi alınmaması

III. Yeni bölgelere yerleştirilen halkın ihtiyaç duyduğu konutların devlet tarafından yapılması

Bu bilgilere göre iskân politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkanların Türkleşmesi teşvik edilmiştir.

B) Balkanların etnik yapısı değişikliğe uğramıştır.

C) Bölgede Türklerin kalıcı olması amaçlanmıştır.

D) Hıristiyan halka yöneticilerini seçme hakkı tanınmıştır.

E) Rumeli'de İslamiyet'in yayılmasına ortam hazırlanmıştır.

5. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen

- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması

- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması

gibi gelişmelerle ilgili olarak;

I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.

II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.

III. Rumeli'ye geçilmiştir.

IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.

V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?

A) I, II ve III        B) III ve V            C) II ve IV            D) I, III ve V        E) II ve III

6.Ankara Savaşı'nı kazanan Timur ölünce kurduğu devlet kısa sürede yıkıldı. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise varlığını uzun süre devam ettirdi.

Timur İmparatorluğu'nun kazandığı askeri başarılara rağmen yıkılması, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Beylikler arasında birliğin sağlanması

B) Devlet örgütünün sağlam temellere dayalı olması

C) Hükümdarların çok yetenekli olması

D) Veraset kavgalarının sona ermesi

E) Denizciliğin önem kazanması

7. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde Venedikliler ile yaptı ve bu savaşta iki taraf  üstünlük sağlayamadı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Çelebi Mehmet'in fetret dönemine son verdiğinin

B) Venedik donanmasının güçlü olduğunun

C) Osmanlı Devleti'nde denizciliğe önem verildiğinin

D) Venedik'in Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde ettiğinin

E) Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri'ne öncülük yaptığının

8. Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Divan teşkilatının kurulması

II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması

III. Kadı ve subaşıların görevlendirilmesi

IV. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordunun oluşturulması

Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda bir düzenleme yapıldığı söylenemez?

A) Yönetim          B) Eğitim              C) Askeri         D) Ticaret             E) Adalet

9. Timur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu Türk beyliklerinin bağımsızlıklarını geri verdiği gibi; Yıldırım'ın oğullarının da ayrı ayrı yerlerde hükümdarlık ilan etmesine göz yumdu.

Timur'un bu politikası;

I. Anadolu'da güçlü bir siyasi yapılanma istememektedir.

II. Anadolu'ya egemen olmak istememektedir.

III. Anadolu'yu elinde tutacak gücü yoktur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II           D) II ve III           E) Yalnız III

10. Yıldırım Bayezid döneminde;

- Karamanoğulları Beyliği ile mücadele edilmesi

- Anadolu Beylerbeyliğimin kurulması

- İstanbul'un kuşatılması

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları yapılmıştır.

B) Fetih politikası izlenmiştir.

C) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.

D) Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmak istenmiştir.

E) Örgütlenme çalışmaları devam etmektedir.

Ekleyen: ugur     Okunma: 173312 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular10.Sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 5380)


sorular10. Sınıflar kimya dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Editör    Hit: 3245)


sorular10.Sınıf 1.Dönem Biyoloji Dersi Cevaplı Çalışma Soruları-2 (Paylaşım: Biyolog    Hit: 38927)


sorular10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 7583)


sorular11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları (Paylaşım: Osman KARADENİZ    Hit: 31006)


Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön