Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

10.SINIF TARİH DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

A)Aşağıdaki soruları cevaplayınız?(40 puan)

1-Tımar Sisteminin faydaları nelerdir?

2-Osmanlı Devlet teşkilatını açıklayınız?

3- Ankara Savaşının sonuçları nelerdir?

4-II.Murat dönemindeki Anadoludaki gelişmeleri yazınız?

B)Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(20 puan)

1-........ Kalesinin fethi ile Rumeli'ye geçiş sağlandı.

2-Orhan Bey döneminde ....... fethedilerek başkent yapıldı.

3-Osmanlı Devleti'ne ilk katılan ve donanmasından yararlanılan ................ Beyliğidir.

4-Orhan Bey döneminde ilk kurulan ordu .... ve ..........'dir.

5-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını .........ile yapmıştır.

6-II.Murat Döneminde Balkan Devletleri ile yapılan ilk antlaşma...... ....... Antlaşmasıdır.

7-Tımar topraklarını işletme hakkına sahip memur ve askerlere ..........denir

8-Osmanlı devletinde ilk medrese .........de açılmıştır.

9-.......savaşı ile Kocaeli yarım adası Osmanlı egemenliğine girdi.

10-osmanlı devleti balkanlarda ilk yenilgisini. ..........savaşı ile aldı.

C)Aşağıdaki sorulara Doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız?(20 puan)

 1-(      )Osmanlı Devleti çeyiz yoluyla Menteşeoğulları   Beyliğinden toprak almıştır.

 2-(      )Niğbolu Zaferinden sonra Yıldırım Bayezit'e  "Sulatanıiklimirum" ünvanı verilmiştir.

 3-(      )Ankara Savaşının sebeplerinden biri de    Timur'un Malatya'yı yağmalamasıdır.

 4-(      )Fetret devrinde otorite boşluğu olmasına   rağmen Balkanlarda toprak kaybı yaşanmamıştır.

 5-(      )Bizans Tekfurları ile yapılan ilk savaş Çirmen   Savaşıdır.

 6-(      )Yıldırım Bayezit,Haçlı saldırısı ve Timur tehlikesi nedeniyle İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır.

7-(      ) Osmanlı Beyliği Türkiye Selçuklu devletini yıkarak bağımsız olmuştur.

8-(     )Osmanlı beyliğinin  balkanlarda    belirleyici ilk sınırı bizansla yapılan savaş sonrasında Edirne  segedin antlaşmasıyla belirlenmiştir.

9-(      )Osmanlı devletinin haçlılar ile ilk defa koyun hisar savaşı  yapmıştır.                                        

10-(      )Osmanlı devleti balkanlardaki kesin  hakimiyetini II. Kosova savaşı ile sağladı.

D)Aşağıdaki sorularda şıkları işaretleyiniz?(20 puan) 

1. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde "Ülke hükümdar ve çocuklarına aittir" şeklinde saltanat sistemine geçilmiştir.

Saltanat sistemine geçişin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek

B) Divanın yetkilerini kısıtlamak

C) Fetihleri hızlandırmak

D) Tımar sistemini düzenlemek

E) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak

2. Osmanlılar, Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans ile ilişkilerini de sürdürüyordu. O sırada Bizans'ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istemeye başlamıştı. Kantakuzen, aldığı yardım karşılığında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara bıraktı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Sınırlarını genişletmiştir.

II. Balkan devletlerinin saldırılarına engel olmuştur.

III. Bizans'ın içişlerine karışmıştır.

IV. Rumeli'ye geçmiştir.

V. Ele geçirdiği yerlerde iskan siyaseti uygulamıştır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve IV             B) I, II veIII         C) III, IV ve V          D) I, III ve IV      E) II ve V

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Anadolu'nun bir bölümü Bizans imparatorluğu'nun hakimiyeti altındadır.

B) Moğollar Anadolu'da işgalci güç olarak bulunmaktadır.

C) Beylikler, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuştur.

D) Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu hüküm sürmektedir.

E) Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir.

4. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskân politikasının özelliklerinden bazıları şunlardır:

I. Zorunlu bir gerekçe olmadan eski yerleşim yerine dönmenin yasak olması

II. Yeni bölgelere yerleştirilen halktan bir süre vergi alınmaması

III. Yeni bölgelere yerleştirilen halkın ihtiyaç duyduğu konutların devlet tarafından yapılması

Bu bilgilere göre iskân politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkanların Türkleşmesi teşvik edilmiştir.

B) Balkanların etnik yapısı değişikliğe uğramıştır.

C) Bölgede Türklerin kalıcı olması amaçlanmıştır.

D) Hıristiyan halka yöneticilerini seçme hakkı tanınmıştır.

E) Rumeli'de İslamiyet'in yayılmasına ortam hazırlanmıştır.

5. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen

- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması

- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması

gibi gelişmelerle ilgili olarak;

I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.

II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.

III. Rumeli'ye geçilmiştir.

IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.

V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?

A) I, II ve III        B) III ve V            C) II ve IV            D) I, III ve V        E) II ve III

6.Ankara Savaşı'nı kazanan Timur ölünce kurduğu devlet kısa sürede yıkıldı. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti ise varlığını uzun süre devam ettirdi.

Timur İmparatorluğu'nun kazandığı askeri başarılara rağmen yıkılması, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Beylikler arasında birliğin sağlanması

B) Devlet örgütünün sağlam temellere dayalı olması

C) Hükümdarların çok yetenekli olması

D) Veraset kavgalarının sona ermesi

E) Denizciliğin önem kazanması

7. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde Venedikliler ile yaptı ve bu savaşta iki taraf  üstünlük sağlayamadı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Çelebi Mehmet'in fetret dönemine son verdiğinin

B) Venedik donanmasının güçlü olduğunun

C) Osmanlı Devleti'nde denizciliğe önem verildiğinin

D) Venedik'in Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde ettiğinin

E) Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri'ne öncülük yaptığının

8. Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Divan teşkilatının kurulması

II. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması

III. Kadı ve subaşıların görevlendirilmesi

IV. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordunun oluşturulması

Bu bilgilere göre Orhan Bey döneminde hangi alanda bir düzenleme yapıldığı söylenemez?

A) Yönetim          B) Eğitim              C) Askeri         D) Ticaret             E) Adalet

9. Timur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu Türk beyliklerinin bağımsızlıklarını geri verdiği gibi; Yıldırım'ın oğullarının da ayrı ayrı yerlerde hükümdarlık ilan etmesine göz yumdu.

Timur'un bu politikası;

I. Anadolu'da güçlü bir siyasi yapılanma istememektedir.

II. Anadolu'ya egemen olmak istememektedir.

III. Anadolu'yu elinde tutacak gücü yoktur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II           D) II ve III           E) Yalnız III

10. Yıldırım Bayezid döneminde;

- Karamanoğulları Beyliği ile mücadele edilmesi

- Anadolu Beylerbeyliğimin kurulması

- İstanbul'un kuşatılması

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları yapılmıştır.

B) Fetih politikası izlenmiştir.

C) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.

D) Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmak istenmiştir.

E) Örgütlenme çalışmaları devam etmektedir.

Ekleyen: ugur     Okunma: 186677 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular10.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Fatma ÜNER    Hit: 19132)


sorular10.Sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 25752)


sorular10. Sınıflar fizik dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları A (Paylaşım: H. YANAR    Hit: 2850)


sorular10.Sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyelerimiz    Hit: 27275)


sorular10.Sınıf fizik dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları (Paylaşım: Metin BÜYÜKAŞIK    Hit: 18269)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (133 yorum yazılmış)

box GÜLSÜM :ÇOK GÜZEL OLMUŞŞŞ

box TURAN OZTURK :COK GUZEL ALLAH RAZI OLSUN

box AYSUN :ÇOK GÜZELLL

box burak çaysuyu :çok güzel olmuş

box kevsert :çok beğendim sınavdan iyi alırım sayenizde

box eda çevik :Sorular bir hayli iyiymiş sınavda büyük ihtimal buna benzer sorarlar, inşallah yüksek bir not alırım

box ayşe :Sorular çok kaliteli

box ayşe :Keşke sema hocada böyle sorsa

box sema :çok beğendim :) arkadaşlar hazıra konmayın bi zahmet cevaplarıda siz bulun:):)

box 10-A :çok güzelmiş

box Betül :Ya cevap anahtarı olmadıktan sonra mantığı ne bunu yayınlamanın

box dilek :muazzam bir sey

box funda :Çok iyi yaa

box UMUT :Cok Iyıııı :))

box snrsln :çok güzel teşekkürler ama keşke cevap anahtarı olsaydı :))

box Merve :Soruları ezberliyorum ama sınavda yapamıyorum :((

box Büşra :Bu sorular super... Eminim yazilida da buna benzer sorular cikacak

box bozkurt :Tesekkurler guzel sorular

box zeynep :teşekkürler cevaplar olsaydı çok iyi olurdu aslında :)) sınavdan iyi alırım inş.

box rabia tas :Guzel sorular

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box hatip memis :Sogolun cok güzel sorular

box gfb :sağolun sorular güzel di ama bir tek cvp anahtarı yoktu sağlk olsun adamsın gfb hatay

box Gizem :Cok guzel sorular teşekkur ederiz

box derya :Çok beğendim çok güzel ama keşke cevap anahtarı olsaydı yinede elinize sağlık

box alp :Cevap anahtarı ?

box Damla :Güzel sorular sınavdada buna bnzer sorular çıkar inşallah

box ayse :sorular guzel cok tesekur ederiz

box Esra :) :Keske ilk sınavıma burdan baksaymısım benzerlerini sormustu bunun 3.sınaı icin yokmu ??

box BARIŞ İSA :Cevapları da olsa çok iyi olur ama yinede elinize sağlik

box rüya :Sorular gayet güzelmiş sağolun

box ahmet :Çok tesekkurler

box kelleci38 :Yazilida benzer sorular çıkarsa çok iyi olur teşekkürler:'(

box umutcan :çok işime yaradı çalıştımda keşke cevapları da yazsanız en aşağıya boşuna aramayalım internetten çalışmak için elinize sağlık sorular çok güzel.

box Emre :Çok sağolun çok işime yaradi

box bestami :aynen ya cok güzel bunlan

box Berivan :Emeğinize sağlık...

box Fahrettin :Buradan Levent Hocanin Espirilerine Selemlar ;)

box BAYAN X :yav soruları aldığım ii oldu en azindan tarihten gececem

box BAYAN X :yav soruları aldığım ii oldu en azindan tarihten gececem

box merve :çok güzel sorular ama cevaplarıda olsa daha iyi olurdu

box merve :çok güzel sorular ama cevapları olsa daha iyi olurdu

box emre :Biraz daha klasiklere yer verseniz daha iyi olur sinavimiza yardimci oluyonuz tsk ederiz .

box Aybüke :Sorular gerçekten çok güzel...

box paradıse66 :burdan halis gülle Anadolu lisesine selam gönderiyorum :D

box irem :çok teşekkürler :)

box sevgi :ya bu sorular çok güzel ama bizim hoca sorarsa tabi

box llpro_Tigerll :çok tşkr ederim :)

box okan :herkese teşekkürler

box asdgjlljg :way beeeee hoca bildiğinn aynı soruları sormuşşşşşşşş ama bn yine düşük aldımmmm :(

box Hakan KILIÇ :Sorular kaliteli

box berat :Sorular güzel ama çoğu test bence klasik olamali

box sercoo :süper ama cevap yok yarın sınavım var cevaparını nasıl bulcam

box deMirTaş StYLe :Cevap anahtarı nerdeeeee

box mardinli çiğdem aslan :bu arada tarihi çok amaçok seviyorum

box mardinli çiğdem aslan :mustafa hoca kadar omasa bile fena değil

box nahide :güzel sorular ama keşke cvp anhatı olsaydı

box mehmet :Guzel sorular tşk

box başak . ceyda :Güzel ya tamda hocanın yazdırdıkları ....

box ahmet :güzel oluş ama bir de cevap anahtarı olsaymıs daha iymis genede tşk :)

box mehmetcan :bu sayfayı çok beğendim

box mehmet can :ben bu siteyi çok beğendim

box xXOFLUXx :Allah Razı olsun bu soruları yazandan bizim hoca bildiğin kopyala yapıştır yapmış 100 aldım Tarihten çok teşekkür ederim size...

box kübranur :çoooooook beğendim:D

box damla :sınav için çok önemliydi teşekkürler

box merve yılmaz :yarınkı sınavımda bana cok yardımı olacak tesekkurler...

box berkay :Saol valla insallah sinavda da cikar bu sorular

box murat barcin :Keşke cevaplarıda olsaydı işimiz daha kolay olurdu :D

box Oğuzhan :Tarih ogretmeniyim biraz daha kolaylastiralabilinir

box şain kurt :bunlar çok kolay bebek işi

box Akif KayseriSpor,Bjk,FB :güzel sorular fakkat çoook uzun zaman aldı bye

box ahmet :Çok güzel bir site herkes bunu kullanmalı

box emre kanli :Çok tesekkur ederim sorular gerçekten çok guzeldi

box şükran :Çok güzel olmuş

box maria: :sorular çok güzel

box maria :TARİH HASTASIYIM TŞK

box ALİ :Klasik sorular cok kolay testlerden biraz zorlandım

box Can :zaten yukarıdaki boşluk doldurma gibi soruların cevapları şıklı soruların içinde yer alıyor.

box ben.. :mantıklı sorular......

box rümeysa :çok teşekkürler çok güzel olmuş sınavımda buna bunazer olursa da güzel olur

box liseli :çook sag olun iyi sorular

box halil :çok basit sorular bunlar

box Onur :Kardeş Tam Süper Olmuş Sorularda Çalışmadık be gülüm

box özge nur :cevaplar niye yok yaa

box kanaryalı :Çok iyi sorular teşekkürler..

box İNCİ'TEN BAGYAN :GENLER BUGN TARİH SINAVI OLDUK EN BAŞTAKI CLASİK SORULARN HEPSİ CIKTI

box İsa (ORDUSPOR) :Ama İnş. Sınavdada Çıkar

box oğulcan :cavapalrıda olsaa çoook güzel olacak.

box deniz :çok kötü berbat kazık sorular

box Fatih :çok güzeldi ama cevapları olmadığından sorulardan kesin emin olamadım cevaplarda olsa süper olcaktı

box PERİHAN :SÜPERDİ ALLAH RAZI OLSUN

box PERİŞAN :SÜPER FAKAT ÇALIŞMADIM

box melis :anadolu öğretmene gidiyorum çok kolay hoca daha zor soruyor

box esra :inşallah işime yararrrrrrrrrrrrr sağoluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnn

box güneşşşş :çok güzel süperr

box hatice :bazıları kolay bazıları zor ama yinede iyi. keşke cevapları da olsaydı

box ben :adamın son iki harfisiniz çook süper :( ın :) :D

box sema :cevaplarınıda yazsaydınız keşke sorular çok iyi teşekkürler.

box jesss :ı love dersimiz.com

box selen :sorular tam aradığım gibi sınava hazırlık açısından çok iyi :)

box elif :cok güzel icerikleri var tam aradigim gibi :D

box Rabiya :bazıları kolay ama bazıları çok zor ama sağolun yaa :)))

box DAMLASU :ÇOK GÜZEL BİRSİTE

box KADİR DEMİR :ALLAH RAZI OLSUN ..

box nazlı :çok güzel sorular ama cevapları olsa daha iyi olurdu

box hatice :sorular çok kolay

box TURGUT :SÜPEEEER SORULAR:)

box enes :cevaplar nerde ya

box pınar :çok kolay sorular var

box Şule :Tarih çok güzel olmuş

box gizem :güzel ayarlanmış ama cevaplarıda verseydiniz güzel olcaktı...

box özge :harika bir sorolar ancak cevaplarıın da alsak ...

box barış :cevapları yokmu ?

box Onuralp :Bence iyi ama cevaplar da olsa daha güzel olurdu bence hemen yararlanırdık.

box mustafa :çok teşekkürler

box sane ne :sorular güzel de bi de cevapları olaydı da bakaydık

box bilgili :cevapları olsa daha iyi olurdu

box sinem :tesekkurler ...

box Emre Karaer :arkadaşlar bu sorular basit full çektimde emin degilim dogru mu? degil mi? cevaplarda olsa iyi olurdu..1

box SEREN FERİHA DERİN :Bizim hoca klasik soruyo bir de20 dk süre veriyo ayrıca da sizin gibi basit sorular değil.offff.yine de teşk.

box şeyma :gerçekten süper sorular tam sınavda çıkanlardan çok teşekkür ederim...

box zeki :sorular ii güzelde cvpları nie yokki

box sedar :süper yaaaaaaaaaaaaaaaaaa

box DelüKadiR :Cok Spr Hoca aynılarını sormus nerdeyse :D sayenızde 80 :D

box şafak genç :Sorular çok güzldi.Bu soruları hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ederim ve devamınında gelmesini isteriz soruların :))

box sewil :çokk zorrr yhaaa bu ne beynim sulandı resmen

box sevcan çağlar çağdaş :cevaplar nerede çok güzel ama cevaplar olsaydı süper olurdu

box mertdinc :bu test bi harika sağolun

box damla :sorular cok güzel

box abdullah :çok muhteşem sorular çok tşk ederim :)

box bin takipçin :ya bu soruların cevaplarınıda yazar mısınız :D

box büşra :harika sorular teşekkürler

box nidanur özel :çok güzel ve müthiş bir ders

box bnid :yeni sayfa çok güzel olmuş elinize sağlık :)

Online Flash Oyun Sitesi

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön