Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Gizlilik dereceleri:Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve ad devam

terimler Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler:Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halin devam

terimler Gizlilik dereceli birim ve kısım:Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki ma devam

terimler Gizlilik dereceli yer:Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış devam

terimler Görev:Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim. devam

terimler Görevsizlik Kararı:Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması. devam

terimler Gösterme Hakkı:Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı. devam

terimler Göz Hapsi:Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. devam

terimler Gözaltı:1- Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve ki devam

terimler Grev:1- İşçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliği devam

terimler Gûna (gûne):türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat devam

terimler Gümrük Kolcusu:Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, devam

terimler Güvenlik soruşturması:Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat devam

terimler Güzeran:geçici; geçen devam

terimler Hacet:gerek; gereklilik devam

terimler Hâcir:hicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta) devam

terimler Haciz:1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borc devam

terimler Hacizvaaz:El koyma devam

terimler Haczetmek:Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, a devam

terimler Hadd-i Maruf:Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud devam

terimler Hâdis:meydana gelen; çıkan; yeni çıkan devam

terimler Hafiyyen:Gizli olarak; saklı olarak; gizlice devam

terimler Hafriyat:kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma devam

terimler Hail:Duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller. devam

terimler Haiz:sahip; elde bulunduran; taşıyan devam

terimler Hak:Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar. devam

terimler Hak Düşürücü Süre:Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren sü devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın