Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

terimler Gayrimenkul:Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. B devam

terimler Gecekondu:1. İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait devam

terimler Geçici Şerh:Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilis devam

terimler Geçici Tescil Şerhi:Geçici tescil, bir taşınmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddiasında bulunanların haklarını isp devam

terimler Geçit Hakkı:Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir devam

terimler Genelge:Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir devam

terimler Gerçek Kişi:İnsanlardır. devam

terimler Giydirme Cephe:Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıy devam

terimler Götürü:Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması i devam

terimler Haciz:1. Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el devam

terimler Hak:Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku devam

terimler Hak Ehliyeti:Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir. devam

terimler Harç:492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti devam

terimler Harita:1. Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek, bir altlığa çizilmiş şekline devam

terimler Haymatlos:Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi. devam

terimler Hazine Arazisi:Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği devam

terimler Hazine-i Maliye:Maliye Hazinesi. devam

terimler Hısımlık:Akrabalık. Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır. devam

terimler Hisse:Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde devam

terimler Hisse Tevhidi:Hisse Tevhidi: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse devam

terimler Hisseli Tapu:Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir. devam

terimler Hükmen İpotek:Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. Mahkeme kararıyla tem devam

terimler Hükmen Kamulaştırma:Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idare ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açıl devam

terimler İfraz:1. Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir. 2. Tapu küt devam

terimler İhtiyari İhale:Bir idarenin kendi isteği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığı ihale işlemidir. İhti devam

terimler İhtiyati Haciz:İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdü devam

terimler İhtiyati Tedbir:Mahkeme dava konusu olan (veya dava konusu yapılacak olan) ve aynı (mülkiyeti) taraflar arasında ç devam

DİĞER SAYFALAR:

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 392

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın