Eğitim Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  Besleme Noktası

  Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ile belirlenmiş bir müşteri tüketici şebekesi) iletildiği noktadır.

  BET

  Birincil Enerji Talebi-Tüketimi

  Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası

  (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildiği noktadır.

  Bir Gün

  Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakika, 86400 saniyedir.

  Bir Saat

  Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsü; Tüketilen enerjinin zaman birimidir.

  Bir Sene

  Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saattir.

  Birçok Noktadan Enerji Almak

  A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kuruluşunun 2., 3., ve daha çok noktadan enerji (alış/satış veya Nakil gibi) almak istediğinde ve yazılı başvurusu halinde mutabık kalındıktan sonra ek protokol imzalamaları ile oluşacak durumdur. Her ayrı nokta için ayrı bir protokol imzalanır.

  Birim Tüketim

  Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.

  Birincil (Primer) Enerji

  Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.

  Birincil Enerji Girdisi

  Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir.

  Birincil Enerji Üretimi

  Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetilebilen enerji biçimlerinin ("Birincil" olarak nitelendirilen elektrik enerjisi) üretimidir. Bu üretim iki biçimde olabilir.

  - Birincil Yakıt Üretimi : Enerji sağlanması amacıyla yakıtların doğal yataklardan (belirli miktarlarda) çıkarılması olup üretim ve depolama sırasındaki kullanım ve kayıplar (doğal gaz kayıpları, meşale gazı, depolara basılan gaz gibi) düşülerek miktarı belirlenir. Bu miktarlara termik santrallarda kullanılan artıklarla henüz bir enerji üretim işlemi uygulanmayan yanabilir hayvansal ve bitkisel ürünler dahildir.

  - Birincil Elektrik Enerjisi Üretimi : Genellikle hidrolik, jeotermal ve nükleer santrallarda üretilen elektrik enerjisi birincil elektrik enerjisi olarak nitelendirilir. (Dünya Enerji Konferansınca, enerji bilançoları için hidrolik ya da nükleer enerjilerin birincil enerji eşdeğerlerine dönüştürülmesi önerilmektedir.) Ancak, bu bir temel tariftir; bazı hususların belirtilmesi ve yorumlarla değişikliklerin yapılmasını gerektirir. Örneğin, birincil elektrik enerjisi kapsamına güneş ve rüzgar enerjilerinin alınması, hidrolik üretimde tüketilen ve üretilen enerji arasındaki pompalama için gerekli elektrik enerjisi tüketiminin dikkate alınması gerekir; nükleer enerji ise ülkelere göre değişik biçimlerde yorumlanmaktadır.

  Not : Doğrudan kullanılan güneş ve rüzgar enerjileri (doğrudan termik ya da mekanik kullanım) bir birincil üretim sayılabilir; değerlendirme genellikle işleyen ilk apareyin çıkışında yapılır; bu enerji biçimleri bilançolarda bugüne kadar çok küçük paylarda yer aldığından, bunların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemlerin etkileri arasındaki farklar önemsiz kalmaktadır.

  Bozucu Etki

  Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük kesintisinden ya da tesis, kablo ya da havai hat arızasından kaynaklanan belirgin değişiklik.

  Brüt Düşü

  (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üst noktası ile en düşük noktası arasındaki fark.

  Brüt Kapasite (Gross capacity)

  Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerin iç tüketimi dahil.

  Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN)

  İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan olarak sağladığı ve toptan olarak ölçümlendiği nokta. Aksi belirtilmediği sürece, buradaki Kullanıcı bir İHS, ya da Doğrudan Bağlı Müşteri olarak anlaşılmalıdır.

  Büyük Tüketici

  Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endüstri ya da sektördür. Böylece bir tüketici çokluk "Enerji Yoğun" tüketici olarak adlandırılır.

  By-Pass (Baypaslı) Sistem

  Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşan sistem.

  Cihaz

  Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.

  Çalışma Süresi

  Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.

  ÇED

  Çevre Etki Değerlendirme.

  Diğer Elektrik Terimleri

  1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa