Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Altın Rezervi:Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklan devam

terimler Altın Standardı:Para değerlerinin belirli ağırlıktaki altının fiyatına göre saptandığı parasal sistem. devam

terimler Amortisman:1- Duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının, dönemler itibarıyla hesaplanarak mevcut değ devam

terimler Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu:Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan hesapların bi devam

terimler Anapara:Ödenecek faizler hariç borcun asıl meblağı. Anapara meblağı belirlenmiş bir dönemde ödenmesi gerek devam

terimler Ankes:Şubelerin kasasında bulundurduğu nakit para. devam

terimler Anonim Şirket:Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunmak üzere ku devam

terimler Antitröst Yasa:Bir piyasada görülen tekelci güçleri önlemeyi amaçlayan politika ya da yasa. devam

terimler Apel:Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından devam

terimler Aracı Kuruluş:Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkili kılınmış banka devam

terimler Aracı Kurum:Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi v devam

terimler Aracılık:Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası devam

terimler Aracılık Yüklenimi:Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluş devam

terimler Arakazanç Ticareti:(Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan devam

terimler Arbitraj:1- Fiyat veya kur farklılıklarından kâr elde etmek amacıyla, yabancı para, menkul değer, mal gibi devam

terimler Arz:Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak istedikleri ve satabilecekleri m devam

terimler Asgari Ödeme:Bir taksitte bir kredi kartı borcunun ödenebileceği en küçük oran. Genellikle sabit meblağ ile öde devam

terimler Atıl Para:Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır. devam

terimler ATM:Kart hamillerinin banka ve kredi kartları ile 7 gün 24 saat bankacılık hizmetlerinden faydalanmala devam

terimler Aval:Kambiyo senetlerinden doğan bir borca, üçüncü bir kişinin kefil olması. Bu kişiye ise, "aval veren devam

terimler Avrupa Merkez Bankası:Avrupa Parasal Birliği'nin Merkez Bankası. devam

terimler Ayı Piyasası:Piyasada fiyatlar düşmekte olduğu bir sırada pay sahiplerinin ellerindeki hisse senetlerini satmay devam

terimler Ayı Piyasası (Bear Market):1- Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder. 2- Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşe devam

terimler Bağımsız Dış Denetim:Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca devam

terimler Bağlı Ortaklık:İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yöneti devam

terimler Bakiye:İki tarifi vardır: 1- Tüm borçlandırma ve alacaklandırmalar mahsup edilip eklendikten sonra bir h devam

terimler Bakiye Transfer Ücreti:Bir bakiye veya borcun diğer bir sağlayıcıya aktarılma ücreti. devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın