Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Aleniyet İlkesi:Kamuya ait işlevin halkın bilgisi içinde yapılması ilkesi. devam

terimler Alıcı Ortam:Atıkların bırakıldığı yakın veya uzak çevre. devam

terimler Alt Kültür:Özellikle bölgesel, etnik, sınıfsal ve dinsel temellerden oluşan farklı kültürel yapılar. devam

terimler Altyapı:Bir kentte, yapı yapılabilmesi veya yapılan yapının içinde oturanlara yeterli bir barınma sağlayab devam

terimler Amenajman Planı:Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağ devam

terimler Amme:Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan. devam

terimler Amme Borçlusu:Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci ve devam

terimler Amme İdaresi:Kamu Yönetimi. devam

terimler Ana Kent:Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâki devam

terimler Analitik Düşünme:Bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şekl devam

terimler Analiz:Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme. devam

terimler Anayasa:Bir devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını devam

terimler Anayasa Mahkemesi:Kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, TBMM iç tüzüğünü şekil ve esas bakımından, Anayasa değişi devam

terimler Anket (Soru Kağıdı) Tekniği:Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli ile bilgi toplanması. devam

terimler Aplikasyon:Yer tespiti. devam

terimler Aplikasyon Belgesi:Sayısal hale getirilen kadastral parsel üzerine, belediyesi tarafından verilen imar durumuna göre devam

terimler Araröz:Su Tankı. devam

terimler Arazi:Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullanıma doğrudan ya da dolaylı yönde devam

terimler Arka Bahçe Mesafesi:Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır. devam

terimler Arsa:Şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş, gerekli yol ağı yapılıp, su, elek devam

terimler Arsa Payı:Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindek devam

terimler Arşiv:Geçmiş ile yaşanan çağ arasında bağlantı kurulan, gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu devam

terimler Artçı Deprem:Bir büyük depremin ardından gelen daha küçük depremler. devam

terimler Arz Etmek:Sunmak, hürmet etmek, bildiri, deklârasyon. devam

terimler Asfalt:Katran, Bitüm. devam

terimler Asfalt Atığı:Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında orta devam

terimler Asgari Ücret:İşçilere normal çalışma günü karşılığında ödenen, işçinin en az düzeyde yiyecek, yakacak, barınma, devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın