Eğitim Sitesi

12- Sultan Üçüncü Murad Han

Ana Sayfa > Osmanlı ve Padişahlar Hakkında Bilgiler > 12- Sultan Üçüncü Murad Han

12- Sultan Üçüncü Murad Han

12- Sultan Üçüncü Murad Han

Babası: Sultan II. Selim

Annesi: Nur Banu Sultan

Doğum Tarihi: 1546

Tahta Çıkışı: 22 Aralık 1574

Vefatı: 16 Ocak 1595

Saltanatı: 1574 - 1595 (21 Sene)

 

II. Selim ile Hasekisi Nurbanu Sultan'ın oğulları olup, babasının Saruhan Sancak Beyliği sırasında 5 Cemâziyel-evvel 953/4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa'nın Bozdağ Yaylağında dünyaya gelmiştir. 966/1558 tarihinde Şehzâde Murad Akşehir Sancak Beyliğine getirilmiş ve babasıyla amcasının taht mücadelesinde Konya Muhafızlığı görevini yürütmüştür. 1562 tarihinde Manisa Sancak Beyliğine tayin edilmiş ve padişah oluncaya kadar bu vazifede kalmıştır.

 

III. Murad zayıf iradeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir şahsiyete sahipti. Bu yüzden Sokullu Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı süresince işler iyi gitmişse de, onun vefatından sonra devlet idaresi Valide Sultanların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle daima kötüye gitmiş ve Osmanlı Devleti'nin duraklaması tam manasıyla III. Murad devri ile başlamıştır. 21 sene kapalı bir hayat yaşayan III. Murad, sarayında toplumdan uzak bir hayat yaşamış, son zamanlarına doğru Cuma namazlarını dahi Saray Camiinde edâ etmeye başlamıştır. Meşru dairede kalmakla birlikte kadına düşkün bir tabiatı vardır. Osmanlı tarihinde en fazla kadınla meşru dairede yaşayan padişah unvanını alabilir. Hemen belirtelim ki, bu kadına düşkünlüğü gayr-i meşru hayat yaşıyor manasına alınmamalıdır. Zira aynı zamanda şair olan III. Murad bir cihetten de mutasavvıftır ve Fütûhât-ı Sıyâm ve Esrârnâme adlı iki tane tasavvufa dair eserleri de vardır.

 

Babası II. Selim'in ölüm haberi üzerine, Manisa Sancakbeyi bulunan oğlu Murad, İstanbul'a gelerek 28 yaşında 1574 yılında tahta geçti. Murad devrinde meydana gelen önemli hadiseler şunlardır:

 

Fas Sultanlığının Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi: Afrika kıtasının bütün kuzey kısımları Osmanlı hâkimiyetinde bulunmasına rağmen sadece Fas Sultanlığı müstakil bir devlet halinde bulunuyordu. Ancak son yıllarda Fas'ta taç ve taht kavgaları baş göstermişti. Fas Sultanı Mevlây Muhammed, Portekizlilerle işbirliğine başlamış bulunuyordu. Buna karşılık Fas tahtını ele geçiremeyen Abdülmelik, Osmanlılara sığınıp, kendisinin Fas Sultanlığına getirilmesini istemişti. İsteği kabul edilerek Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa'ya emir verildi. Fas ordusu mağlûp edilerek Abdülmelik, Fas Sultanlığına getirildi (1576). Bu tarihten sonra Fas'ta Osmanlı hâkimiyeti başladı. Bu sırada saltanat iddiasından vazgeçmeyen Mevlây Muhammed Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz Kralı Sebastian 80 bin kişilik büyük bir kuvvetle Fas'a geldi. Ramazan Paşa idaresinde Osmanlı ve Fas kuvvetleri 1578 yazında Portekizlileri Vadi's-sebil Savaşı'nda fena halde bozguna uğrattılar. Kral Sebastian, muharebe meydanında öldü.

 

Lehistan'daki Osmanlı Hâkimiyeti (1575): Lehistan Kralı Sigismund Ogüst ölünce, memleket taht kavgasına düşmüştü. Avusturya ve Rusya kendilerinin gösterdikleri namzetlerin Leh Kralı olması için faaliyet gösteriyorlardı. Hatta bu maksatla, Rusya kuvvet bile sokmaya kalkıştıysa da, Osmanlı kuvvetlerini karşısında bulunca geri çekilmeye mecbur kaldı. Osmanlı Devleti için Lehistan çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden diğer devletlerden daha atik davranıp, nüfuzunu kullanarak kendisine tâbi Erdel Beyi Bathory'yi Leh Krallığına seçtirdi (1575). Lehistan bundan sonra vergiye bağlandı ve 1578 yılına kadar Osmanlı himâyesinde bir devlet olarak kaldı.

 

Sokullu Mehmed Paşa'nın Ölümü (1579): III. Murad'ın cülûsundan sonra hükümet idaresinin başında yine Sokullu Mehmed Paşa vardı. Ancak son zamanlarda saraydaki bazı şahısların tesiriyle Sokullu'ya olan itimat ve muhabbet azaldı ve hatta Sokullu'nun zevcesi İsmihan Sultan ve Valide Nurbanu Sultan olmasaydı belki de görevden azledilecekti. Üç padişah devrinde aralıksız sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa, Osmanlı tarihinde ehemmiyetli yeri olan bir devlet adamıdır. Aslen Bosna'nın Sokkuloviçi köyünden alınmış bir devşirmedir. Zekâ ve kabiliyetiyle yükselmiş, kaptan-ı deryalık dâhil, devletin çeşitli hizmetlerinde bulunmuştur. Bir savaş adamı olmaktan ziyade, onun siyasi tarafının daha büyük olduğu görülür. Sultan III. Murad devrinde, Sokullu'nun eski nüfuzunun kalmadığı anlaşılıyor.

 

İran Harpleri (1578 - 1590): III. Murad, padişah olduğu zaman, İran Hükümdarı Şah Tahmasb, Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuştu. Elçilik heyeti İstanbul'da gayet iyi karşılanmıştı. Fakat bir müddet sonra Şah Tahmasb'ın ölmesiyle İran'da taht kavgaları başladı. Bir ara Tahmasb'ın oğlu İsmail, şahlığı elde etti. Bunun zamanında Osmanlı-İran dostluğu bozuldu. Osmanlı Devleti Avrupa ile sulhlar yaparak İran ile meşgul olmaya başladı. Çünkü Şah, Osmanlılarla süren barışı terk ederek, Doğudaki Kürtleri aleyhimize kışkırtıyordu. II. Şah İsmail de ölünce İran'da taht kavgalarının sürüp gitmesinden Osmanlılar istifade etmek istediler. Doğudaki valilerin de durumunu müsait görüp, İran'a saldırmanın vaktidir yollu haberler üzerine, Sultan III. Murad 1578 yılında İran'a harp açtı. O zaman Sokullu Mehmed Pasa daha sağdı ve İran savaşına engel olmak istedi. Sokullu Mehmed Paşa, İran'ın geniş bir ülke olduğunu, galip gelinse bile Şiî olan halkının itaat altına alınamayacağını söylüyordu ki, bunda ne kadar haklı olduğu sonradan anlaşıldı: Padişah, kendisi sefere gidecek karakterde bulunmadığından, ordunun başına Lala Mustafa Paşa'yı serdar tayin etti.

 

Lala Mustafa Paşa'nın asıl hedefi, Gürcistan'ı istilâ etmek olacaktı. Topladığı kuvvetlerle Gürcistan'a girip, fetihlere başlayan Lala Mustafa Paşa, Tokmak Han idaresinde bir İran ordusunun üzerine geldiğini duyunca buna karşı maiyetindeki kumandanlardan Özdemiroğlu Osman Paşa'yı yolladı. Osman Paşa, İran kuvvetleriyle Çıldır'da karşılaştı ve Tokmak Han'ı mağlûp etti (1578). Lala Mustafa Paşa, Gürcistan içinde ilerleyerek Tiflis'i ele geçirdi ve Şirvan'a doğru ilerledi. Şirvan'ın bir kısmını zapteden Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa'yı serdar tayin ederek kendisi Erzurum'a döndü. İran kuvvetleri Osman Paşa üzerine taarruza geçtilerse de mağlûp olup çekildiler. Fakat İranlıların tecavüzü bitmiyordu. Kuvvetleri çok azalan Osman Pasa, geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebelerin İran lehine dönmeye başlaması üzerine Lala Mustafa Paşa, azledilerek, yerine Koca Sinan Paşa serdar tayin edildiyse de kayda değer hiç bir muvaffakiyet elde edilemedi. Özdemiroğlu büyük bir gayretle İran savaşlarına devam ediyordu. Nitekim 1583 yılında Meşale Savaşı denen savaşta bir kere daha İranlıları yendi. Meşale Savaşı'ndan sonra İranlılar, Şirvan bölgesini boşaltmak zorunda kaldılar. Yeni serdar Ferhat Paşa, büyük kuvvetlerle İran sınırına gelip, bazı muharebeler yaptı: Daha sonra sadrazam ve serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa ile beraber Tebriz'i almayı başardılar.

 

Osman Paşa'nın vefatından sonra Ferhat Paşa, ikinci defa olarak serdarlığa getirildi. Ferhat Paşa'nın bu ikinci serdarlığında Osmanlı orduları bazı muvaffakiyetler daha kazandılar. Ayrıca Doğuda Türkistan Hükümdarı Özbek Han, İran'a saldırınca Şah Abbas, Osmanlılardan barış istedi. 1590 yılında yapılan Ferhat Paşa Antlaşmasına göre: Tebriz, Şirvan, Gürcistan, Dağıstan bölgeleri Osmanlılara verilecekti. Büyük kayıplar karşılığında alınan bu yerler, Osmanlıların elinde fazla kalmayacak, tekrar İranlılara geçecektir.

 

Yeniçeri ve Sipahi İsyanları: İran'la anlaşma yapıldıktan sonra İstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi isyanları vuku' buldu. Bu isyanlar her ne kadar ulûfe (Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş) yüzünden çıkmışsa da, asıl sebebini devlet teşkilâtının bozulmaya yüz tutmasında aramak daha doğru olacaktır. İlk defa III. Murad devrinde Yeniçeri Ocağına rast gele kimseler alınarak kanun bozuldu. Yine ilk defa rüşvetle iş görülmeye başlandı. Askere ayarı düşük akçeler verilmek istenince Yeniçeriler, isyan ederek saraya yürüdüler. Âsiler defterdarın başını istediler. İstekleri yerine getirilince büsbütün şımardılar. 1589 yılında meydana gelen bu olaya Beylerbeyi Vakası denmektedir.

 

III. Murad devrinde 1593 yılında da sipahilerin isyanını görüyoruz. Ulûfelerinin geri bırakılmasına kızan Sipahiler, saraya yürüyüp defterdarın kafasını istediler. Kendilerine nasihat etmek için gelenleri kovdular. İstanbul halkı da seyretmek için saraya dolmuştu. Halk dışarı çıkarılırken "Urun hâ!..." diye bir ses duyuldu. Saray muhafızları bunu Padişahın emri sanarak âsilerin üzerine saldırdılar ve dört yüze yakın âsiyi öldürdüler. Diğerleri kaçarak kurtuldu.

 

Yeni Bir Haçlı İttifakı Ve Nemçe (Avusturya) Harpleri (1593-1606): Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa, Avusturya topraklarına 1593 yılında büyük bir akın harekâtına girişmişti. Avusturya valilerinin Osmanlı sınırlarına tecavüzlerine karşılık yapılan bu harekât, mağlûbiyetle neticelenmiş, komutanla birlikte çok şehit verilmiştir. Bu hadise Osmanlı-Nemçe harplerinin başlamasına sebep olmuştur. Nemçe savaşına Sadrazam Sinan Paşa gönderilmişti. Budin Beylerbeyi imdada giderek Nemçe ordusuyla harbe girdi ve mağlup oldu. Nemçeliler çok sayıda Macaristan kalesini ele geçirdiler. 1594 yılı baharında da Estergon Kalesini muhasara altına aldılar; ancak muvaffak olamadılar. Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesine rağmen tam bu sırada Osmanlı Devleti'nin başına bir sıkıntı daha çıktı: Osmanlı Devleti'ne tâbi olan Erdel, Eflak ve Boğdan Beyleri Papa'nın teşvikiyle isyan edip Avusturya tarafına geçtiler. Tam bu sırada yani 1595 yılında Padişah III. Murad vefat eyledi. III. Murad'ın saltanatının sonuna doğru Osmanlı toprakları yaklaşık 19.902.191 km2 idi. Buna Avrupa'da Polonya, Afrika'da Fas dâhildir.

 

III. Murad zamanındaki sadrazamlar arasında, yılların sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa, Koca Sinan Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Mesih Paşa'yı; diğer komutan ve devlet adamlarından Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa, Damat İbrahim Paşa, Okçu-zâde Mehmed Paşa ve Muallim-zâde Nişanı Mahmut Çelebi'yi; Şeyhülislâmlar arasında Hâmid Efendi, Malûl-zâde Mehmed Efendi, Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi, Bostan-zâde Mehmed Efendi ve Bayram-zâde Hacı Zekeriya Efendi'yi zikredebiliriz .

 

Döneminin Önemli Olayları:

 

15.12.1574 Sultan II. Selim'in vefatı.

 

21.12.1574 Sultan II. Selim'in Manisa valisi olan veliahtı Şehzade Murad'ın İstanbul'a hareketi ve beş kardeşinin idamı.

 

22.12.1574 Sultan III. Murad'ın tahta çıkışı.

Babası ve 5 erkek kardeşinin cenaze törenleri.

 

27.12.1574 Cenaze törenlerinde giyilen kıyafetlerin değiştirilmesi.

 

05.01.1575 Tahta çıkan Sultanların, Selatin Türbelerini ziyaret için "Kılıç alayı" töreni adeti.

 

22.01.1575 Feridun Bey Münşeatının, Sultan III. Murad'a takdimi.

 

08.08.1575 Osmanlı-Venedik barış antlaşmasının yenilenmesi.

 

13.05.1576 Cülus tebriki için gelen İran elçisi Tokmak Hanın huzura kabulü ve hediyelendirilmesi.

 

01.01.1577 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki barışın tekrar 8 sene için yenilenmesi.

 

30.07.1577 Osmanlı-Lehistan antlaşmasının imzalanması.

Devletin kuzey siyaseti.

 

21.01.1578 İkinci Vezir Piyale Paşa'nın vefatı.

 

25.01.1578 Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultanın vefatı.

 

05.04.1578 Şirvan ve Gürcistan Serdarlığına tayin edilen Lala Mustafa Paşa'nın sefer için İstanbul'dan hareketi.

 

01.07.1578 Lala Mustafa Paşa'nın "Cinis Konağı"na gelişi.

Özdemiroğlu Osman Paşa'nın kuvvetleriyle orduya katılması.

 

04.08.1578 Osmanlı himayesine giren Fas'da Portekizlilere karşı "Vadisseyl" zaferi.

 

09.08.1578 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Çıldır zaferi.

 

24.08.1578 Türk kuvvetlerince Tiflis'in işgali.

 

09.09.1578 İran savaşı.

Koyungeçidi zaferi.

 

12.09.1578 "Ereş" Kalesi'nin fethi ve Şırvan'ın işgali.

Kafkasya'daki ilk Osmanlı idare teşkilatı.

 

08.10.1578 Ordu'nun "Ereş"ten Erzurum'a kışlamak üzere hareketi.

 

10.10.1578 Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa'nın idamı.

 

16.10.1578 Dağıstan'daki Kumuk Şamhalı'nın tabiyyet ve itaatı.

 

11.11.1578 Üç gün üç gece süren birinci Şamahı Savaşı ve Özdemiroğlu Osman Paşa'nın zaferi.

 

27.11.1578 İkinci Samahı savaşı. dersimiz.com

 

07.12.1578 Nahçivan Valisi ve "Şerefname" yazarı Şeref Hanın Van'da törenle karşılanması.

 

07.01.1579 Osman Paşa'nın Şamahı'dan Demirkapı'ya hareketi.

Şirvan'ın tahliyesi.

 

07.03.1579 Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi ilişkilerinin başlaması.

 

30.03.1579 Safavilerin Tiflis'i kuşatmaları.

 

11.07.1579 Mustafa Paşa'nın ordusunun Erzurum'dan Kars'a hareketi.

 

26.07.1579 Ordu'nun Kars'a geri dönmesi.

Kars Kalesi'nin temel atma töreni.

 

22.08.1579 Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasındaki yardımcı kuvvetin Tiflis'e gelmesi.

 

27.08.1579 Hazar Denizi'nde Türk Deniz Kuvvetleri.

Kars Kale inşaatının tamamlanması.

 

22.09.1579 Kars şehrinin inşaatının tamamlanması.

 

04.10.1579 Anadolu Beylerbeyi Cafer Paşa'nın Erivan seferi için hareketi.

 

11.10.1579 Kırım Hanı II. Mehmed Giray ile Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Demirkapı'dan Şirvan'a hareketi.

 

12.10.1579 Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın katledilmesi.

Veziriazamlığa ikinci vezir Ahmed Paşa'nın tayini.

 

23.10.1579 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Kırım Hanı ile birlikte Şamahı'ya girişi.

Şirvan'ın alınması.

 

07.01.1580 İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa'nın Doğu Serdarlığı'ndan azli, Üçüncü Vezir Sinan Paşa'nın serdarlık görevine getirilmesi.

 

07.08.1580 "Sultan Vekili" ünvanı ile Sadaret kaymakamı olan İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa'nın vefatı.

 

25.08.1580 "Mührü Hümayun"un Doğu Serdarı Sinan Paşa'ya verilmesi.

 

07.01.1581 Safevilerin barış teklifi.

 

06.07.1581 Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 3. dönem kapitülasyonlar.

 

29.05.1582 Sultan III. Murad'ın şehzadesi Mehmed'in Devlet tarihinde ilk defa 57 gün süren şenliklerle yapılan "Sünnet Düğünü"nün başlaması.

 

06.12.1582 Veziriazam Koca Sinan Paşa'nın azledilmesi.

 

24.12.1582 Veziriazamlığa İkinci Vezir Siyavuş Paşa'nın tayin edilmesi.

 

16.03.1583 "Münşaat" eserinin yazarı Feridun Beyin vefatı.

 

28.03.1583 Rumeli Beylerbeyi Ferhat Beyin vezaret payesi ile Doğu Serdarlığına tayini.

 

29.03.1583 İngiltere'nin ilk elçisinin, İstanbul'a gelmesi.

 

11.05.1583 İran'a karşı "Mesale Savaşı" ve Özdemiroğlu Osman Paşa'nın en büyük zaferi.

 

03.06.1583 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Şamahı, Şirvan'a gelişi.

 

06.06.1583 Şamahı Kalesi'nin temel atma töreni.

 

20.07.1583 Şamahı Kalesi'nin yapımının tamamlanması.

 

21.10.1583 Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Demirkapı'dan İstanbul'a hareketi ve Kırım sorunu.

 

07.12.1583 Osmanlı tarihinde ilk defa olarak "Valide Sultan" ünvanı ile anılan Nur Banu Sultanın vefatı.

 

17.12.1583 Manisa valiliğine tayin edilen Şehzade Mehmed'in İstanbul'dan hareketi.

 

24.04.1584 Kırım Hanı II. Mehmed Giray'ın azli.

Kırım meselesinin düzenlenmesi.

 

28.06.1584 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Kefe'den İstanbul'a gelişi.

 

25.07.1584 Veziriazam Siyavuş Paşa'nın azli.

Osman Paşa'nın sadareti.

 

18.12.1584 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Kastamonu'ya gelmesi.

 

07.08.1585 Sokullu Mehmed Paşa'nın eşi Esma Sultan'ın vefatı.

 

21.09.1585 Tebriz yakınında "Abvar" savaşı.

 

22.09.1585 Tebriz şehrinin teslim olması.

Azerbaycan'ın Osmanlı topraklarına katılması.

Murassa saltanat tahtının, saltanatın sonuna kadar kullanılmak üzere III. Murad'a taktim edilmesi.

 

25.09.1585 Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Tebriz'e girmesi.

 

29.10.1585 Veziriazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın vefatı.

 

01.12.1585 Sadaretin ikinci Vezir Mesih Paşa'ya verilmesi.

 

14.04.1586 Veziriazam Mesih Paşa'nın istifası.

 

21.06.1587 Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'nın vefatı.

 

09.02.1588 Kandil akşamlarında cami minarelerinde ışıklandırma yapılması kararının uygulamaya başlaması.

 

21.07.1588 İran ile barış imzalanamadığı için Ordu'nun Erzurum kışlağından Gence'ye hareketi.

 

02.04.1589 "Beylerbeyi vakası" Osmanlı tarihinde ilk defa Yeniçerilerin kelle istemiye başlamaları.

Veziriazam Siyavuş Paşa'nın azli.

Sinan Paşa'nın sadareti.

 

28.01.1590 Safavi şehzadesi Haydar Mirza'nın İstanbul'a gelmesi.

 

21.03.1590 Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti arasında barış imzalanması.

 

29.10.1590 Osmanlı Devleti ile Avusturya Devleti'nin barış antlaşmasının 8 yıl daha uzatılması.

 

06.03.1591 Sakarya, Sapanca, İzmit Körfezi kanalının açılması hakkında ferman çıkışı.

Bu kararın 11 Nisan tarihli ferman ile iptali.

 

01.08.1591 Koca Sinan Paşa'nın azledilmesi, Vezaret makamına ikinci Vezir Ferhat Paşa'nın tayin edilmesi.

 

08.09.1591 İran elçisi Kara Ahmed Sultan'ın huzura kabulü ve arzlarının reddedilmesi.

 

16.09.1591 Lehistan elçisinin huzura kabulü ve haraç taktimi.

 

04.04.1592 Veziriazam Ferhad Paşa'nın azli ve Kanijeli Siyavuş Paşa'nın üçüncü sadareti.

 

01.10.1592 Avusturya İmparatoru'nun İstanbul elçisinin barışın Türkler tarafından bozulmasından dolayı haracın kesildiğini bildirmesi.

 

26.01.1593 Yeniçerilere verilen tahsisatın Sipahilere eksik verilmesi sebebiyle "almazuz" diye Sipahilerin isyan çıkarması, bastırılması.

 

28.01.1593 Veziriazam Siyavuş Paşa'nın uğursuzluğundan dolayı azli ve Koca Sinan Paşa'nın üçüncü sadareti.

 

29.06.1593 Kulpa bozgunu.

Bosna Valisi Telli Hasan Paşa ile Sancak Beylerinden Sultanzade'nin ve bazı beylerin şehit olması.

 

04.07.1593 Kulpa bozgunu sebebiyle Avusturya'ya sefere karar verilmesi.

İstanbul'daki elçinin hapsedilmesi.

 

19.07.1593 Koca Sinan Paşa'nın Avusturya seferi için hareketi.

 

06.10.1593 Bespiren Kalesi'nin teslim alınması.

 

14.10.1593 Polata Kalesi'nin teslim alınması.

 

04.10.1593 Istolni Belgrad bozgunu ve birçok kalenin elden çıkışı.

 

08.11.1593 Ordunun Budin'e gelişi.

 

05.05.1594 Ordunun "Hünkar Tepesi"nden "Sirem Sahrası"na geçmesi.

 

01.06.1594 Avusturyalıların Estergon ve Hatwan kuşatmalarını kaldırması.

 

27.07.1594 Tata Kalesi'nin teslim alınması.

 

29.07.1594 Saint Marton Kalesi'nin teslim alınması.

 

11.08.1594 Kırım Hanı Gazi Giray'ın orduya katılması.

 

27.09.1594 Yanık Kale'nin teslim alınması.

 

05.10.1594 Erdel, Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Türklere karşı papalık makamı tarafından hazırlanan "Mukaddes İttifak" a katılmaları.

 

13.10.1594 Eflak ve Boğdan'da müslümanların kılıçtan geçirilmeleri.

 

01.01.1595 Eflak ordusunun İbrail Kalesi'ne taarruz edip şehri yakması.

 

15.01.1595 Sultan III.Murad'ın vefatı.

 

27.01.1595 Sultan III. Mehmed'in tahta çıkması.

add

tag Osmanlı Osmanlı padişahları padişah hayatları padişah çocukları Sultan Üçüncü Murad Sultan Üçüncü Murad hayatı

12- Sultan Üçüncü Murad Han Hakkında Yorum Yazın...

  

12- Sultan Üçüncü Murad Han Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Osmanlı ve Padişahlar Hakkında Bilgiler

12- Sultan Üçüncü Murad Han