Eğitim Sitesi

Müfredat değişecek ,seçmeli ders saati artacak

Müfredat değişecek ,seçmeli ders saati artacak

Müfredat değişecek ,seçmeli ders saati artacakMEB, okullarda yönlendirme ve sanatsal faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi için bir takım değişikliklere gidiyor. Buna göre; seçmeli ders saati oranını artacak, sınav odaklı olmayan bir müfredat dönüşüm programı uygulanacak. Ayrıca genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak.

2012 yılı hükümet programında eğitime ilişkin hedefler de yer alıyor.
Eğitim sisteminin mevcut durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı programda, eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programının uygulanacağı belirtilerek, eğitim yönetimi, öğretmen yetiştirme süreçleri, müfredat, eğitim, ortam ve araçlarının bu dönüşümü destekleyecek şekilde güçlendirileceği bildirildi.

Eğitim alanında izlenecek politikalar, öncelikler, tedbirler ve yapılacak işler şöyle:
Ortaöğretimde okullar arasında başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul türleri azaltılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile işbirliğinde gelecek yıl sonuna kadar genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak.

Bu yapılandırmada öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecek.

SEÇMELİ DERS SAATİ ORANI ARTIRILACAK
İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve sosyal aktiviteler artırılacak ve etkinleştirilecek. Sınav odaklı olmayan bir müfredat dönüşüm programı uygulanacak. MEB, İŞKUR, TOBB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları işbirliğinde yürütülecek bu çalışmalar kapsamında, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak.

Mesleklerin tanıtımı amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirilmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecek. Söz konusu yönlendirme ve sanatsal faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi için toplam haftalık ders saati içinde seçmeli ders saati oranı artırılacak.

Seçmeli derslerin seçmeli durumları izlenerek etki analizleri yapılacak. Okul binaları, mimari olarak kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekanlar olarak inşa edilecek.

ŞİDDETE YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAK
Başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler artırılacak. Okullarda öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilecek ve kendi belirledikleri sosyal etkinlikleri yürütmek üzere eğitim materyalleri ile donatılmış çalışma alanları oluşturulacak.

Eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri şiddet ve şiddete kaynaklık eden hususlarda hizmet içi eğitimlerden geçirilecek. Eğitim alanlarında güvenlik önlemleri artırılacak. Çalışmalar, MEB, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK
Temel eğitim kademelerinde kalite güvence sistemi geliştirilecek. Çalışmalar MEB, YÖK, üniversiteler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde yürütülecek.

2012 yılının sonuna kadar eğitim sisteminde kalite güvence sisteminin temel kriterleri ve göstergeleri belirlenecek ve konuya ilişkin teknolojik altyapı geliştirilecek.

Sonuç ve performans odaklı, öğretmen, yönetici, müfettiş yeterlilikleri tanımlanacak, yeterlilikler artırılacak. Sistem konusunda merkez ve taşra teşkilatından belirlenecek personele eğitim verilecek. Kalite Güvence Sisteminde belli puanı geçen okul/kurumlara ''Kalite Beratı'' verilecek.

OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN FARKLILIKLARI AZALTILACAK
Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi'nin (TEFBİS) etkin şekilde kullanımı sağlanacak.

TEFBİS projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilecek, eğitim kurumlarına yapılan eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistiki bilgiler ile hane halkı eğitim harcamaları sistematik olarak tespit edilecek ve yayınlanacak.

Böylece, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması için okulların toplam bütçelerinin öğrenci sayısı ve merkezi yönetim bütçesi dışındaki gelirler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi sağlanacak.

Ayrıca, eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak okulları merkeze alan bir idari yapılanma ve bütçe sistemine geçilecek.

Eğitim hizmetlerinin sunumunda bakanlık bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması sağlanacak. MEB, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve yerel yönetimlerle birlikte, MEB bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin mali ve idari konularda yetki ve sorumlulukları artırılarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde, önceden belirlenmiş performans göstergeleriyle ölçülebilir bir yapı oluşturulacak.

Gerekli denetim ve kontrol mekanizmaları tasarlanarak, rekabetçi bir ortam sağlanacak.

OKUL ÖNCESİNDE FİZİKİ ALTYAPI SAĞLANACAK
Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı geliştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılacak, eğitime erişim bölgeler ve cinsiyet itibarıyla daha dengeli bir yapıya kavuşturulacak.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yürütülecek çalışmalar, MEB'in sorumluluğunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülecek.

Öncelikli olarak 5 yaş grubunda yüzde 100 okullaşma oranına ulaşılması amacıyla bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı sağlanacak.

Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar eğitime kazandırılacak. Okul terk ve devamsızlıkların önlenmesi için e-okul veri tabanından öğrenci devamsızlıklarının nedene bağlı olarak izlenmesi ve okul temelli politika ve stratejilerin geliştirilmesi için okul yönetimlerinin kapasiteleri güçlendirilecek.

Devam ve erişim konusunda il durum raporları hazırlanarak analiz edilecek.

TÜRKİYE ORTALAMASININ GERİSİNDE KALAN İLLERE ÖNCELİK
İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranları artırılacak. Bunun için yürütülecek çalışmalar arasında, ''ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek ve okullaşma oranlarının düşük olduğu illerde derslik yapımı için ayrılan kaynağın artırılması, ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarının en düşük olduğu illerde özellikle kız çocukları için pansiyon yapımına hız verilmesi'' yer alıyor.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde yerleşim yerleri itibarıyla fiziki altyapı ve donanım dağılımının dengeli olmasına yönelik orta vadeli bir yatırım planı hazırlanacak.

Çalışmalar, MEB'in sorumluluğunda, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülecek.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okullaşma oranları açısından Türkiye ortalamasının gerisinde olan illerin, Türkiye ortalamasına yaklaştırılması amacıyla kaynak kullanımına yön verecek beş yıllık orta vadeli yatırım planı hazırlanacak.

Bu plan kapsamında yatırım ödeneklerinin dağılımında iller arasında önceliklendirme yapılacak.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR MODEL OLUŞTURULACAK
Fırsatların Artırılması ve Teknolojinin İyileştirilmesi Hareketi (FATİH) projesi başlatılacak. BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi çerçevesinde donanım ve yazılım altyapısının iyileştirilmesi, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, bilinçli ve güvenli BT kullanımı hedefleniyor.

Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modelleri geliştirilecek ve özel sektörün eğitim yatırımları kalite odaklı bir anlayışla teşvik edilecek. Bunun için özel okulların eğitim hizmetleri sunumundaki payı artırılacak.

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin oranının artırılması kapsamında öğrenci başına finansman (kupon sistemi) ve özel sektörden hizmet satın alınması (sözleşme sistemi) gibi farklı modeller incelenerek, eğitim kademeleri ve bölgeler itibarıyla farklılaştırılmış, Türkiye'ye özgü bir model oluşturulacak. Özel sektörün eğitim hizmetleri sunumundaki rolü kalite odaklı şekilde geliştirilecek.

STAR GAZETESİ

tag Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli ders eğitim haberleri Milli eğitim hedefleri ders saatleri

2011-11-03 tarihli haber, 4930 kez okundu

  

ADİL VAHAPOĞLU Seçmeli ders saatlerinin artırılması bir ihtiyaçtır ama o dersi okutacak öğretim göevlisi bulma noktasında sıkıntılarda yaşanmaktadır... ADİL VAHAPOĞLU ERKAN KOLEJİ MÜDÜRÜ 2011-11-12

Yazılan 1 yorum görüntüleniyor

Son Eklenen Eğitim Haberleri

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, KYK borç faizlerine ilişkin "KYK kredilerinde ana para üzerinden ödeme yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alDevamını Oku

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Devamını Oku

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2022 sınavı sonuçları açıklandı. SINAVDA İPTAL EDİLEN SORU YOK Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltildi. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din KültürüDevamını Oku

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleDevamını Oku

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorulaDevamını Oku

Müfredat değişecek ,seçmeli ders saati artacak

Eğitim Haberleri Ana Sayfa