Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Öğretmenlere izin kısıtlaması eğitim haberi

eğitim haberleriÖğretmenlere izin kısıtlaması

3.jpg MEB'in hazırladığı taslağa göre hem kadrolu personelin hem de sözleşmeli ve geçici sözleşmeli çalışan öğretmenlerin izinleri yeniden düzenleniyor. Sözleşmeli personele mazeret izni kaldırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bazı maddelerinde yapılan değişiklik nedeniyle sözleşmeli personelin izinlerini de kapsayacak şekilde "MEB Personeli İzin Yönergesi Taslağı" hazırladı.

Bakanlığın hazırladığı taslak, hem kadrolu personelin hem de sözleşmeli ve geçici sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin izinlerini düzenliyor.

Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, kalabalık bir kitle olan sözleşmeli öğretmenlerin izinlerine yönelik böyle bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yapılacak düzenleme ile bürokrasinin azaltılacağı, uygulamanın öğretmenlerin lehine olacağı ve uygulamada meydana gelen karışıklıklara açıklık getirileceği ifade edildi.

"MEB Personeli İzin Yönergesi Taslağına" göre, personelin kullandığı izinlere ilişkin bilgiler, izin takip ve kullanma kartı yerine, "İLSİS veri tabanı"na işlenecek ve izin kullanımı buradan takip edilecek.

DOĞUM İZNİ

"Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri"nin düzenlendiği taslak, doğum iznine ilişkin daha kapsamlı açıklamalar getiriyor. Buna göre, 8 haftalık doğum öncesi izine ayrılan memur, bu iznini kullanmakta iken doğum yapması halinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenmeyecek. Doğumun gecikmesi halinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülmeyecek.

Öğretmenlerin süt izinlerinde eğitim-öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecek. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin öğretmenlerin görevli olduğu eğitim kurumunda ikili öğretim yapılması halinde, öğretmenin sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurulacak. Tekli öğretimlerde ise mümkünse öğle arası, sınıf öğretmenleri bakımından bunun mümkün olmaması halinde müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer alan öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda süt izni kullandırılacak. Aynı hüküm sözleşmeli öğretmenler için de geçerli olacak.

"GÖREVLERİNDEN DOLAYI SALDIRIYA UĞRAYAN MEMURLAR..."

Taslakta, "Hastalık İzni" konusuna da daha detaylı yer veriliyor.

Memurlara aynı hastalığa bağlı olarak, 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilecek.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılacak. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanacak.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Taslakta, sözleşmeli personel için ise şu hükümler yer alıyor: "Özel-resmi tabip raporu-sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere sözleşmeli personele ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin
ücretinden düşülür.

Ancak, 30 günü aşan ilk ve müteakip hastalık raporları hastalık iznine çevrilmez."

HASTA SEVK İŞLEMLERİ

Kadrolu personel, memuriyet veya ikamet ettikleri yer dışında hastalanmaları halinde bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak hasta yollama kağıdı düzenlenmesini isteyebilecek. Mevcut yönergedeki "Bu durumda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisine, il veya ilçelerinde bulunmasına gerekçe teşkil eden geçici görev veya izin belgesini ibraz etmekle yükümlüdür" hükmü kaldırılacak.

Sözleşmeli personelin hasta sevk işlemi ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapılacak.

Taslakta, "bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek memurlara", "yetiştirilmek üzere yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerine", "sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilenlere" verilecek aylıksız izinler de düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER

Taslak, kadrolu öğretmenlerin, yıllık izin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak 10 gün izin almalarını öngörürken sözleşmeli personelin ise ölüm, doğum, evlilik, süt izni gibi haller dışında mazeret izni kullanamayacağını öngörüyor.

Sözleşmeli personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 3 gün, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün, eşinin doğumunda ise 2 gün mazeret izni verilecek.

Taslak yönergeye göre, sözleşmeli personel yıllık izinlerinin mali yıl ile sınırlı olması nedeniyle yıllık izinlerini ait olduğu sözleşme yılı içinde kullanacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele, aylıksız izin verilmeyecek. Sözleşmeli personel olarak görevli iken askere alınanların askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak şartıyla hizmet sözleşmesi feshedilecek. Ancak askerlik hizmetini tamamlayanlar, 1 ay içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kuruma yazılı talepte
bulunmak zorunda olacak.

Geçici sözleşmeli olarak istihdam edilen personele ise çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler sözleşme döneminde kullandırılacak.

AA

tag Öğretmenlere izin kısıtlaması

16.5.2008 tarihli haber

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Organik gıda efsanesini bitiren araştırma Organik gıda efsanesini bitiren araştırma

Bir yudum gazlı içecek, vücuda bakın neler yapıyor Bir yudum gazlı içecek, vücuda bakın neler yapıyor

Bu gıdalar gözlerinizi koruyor Bu gıdalar gözlerinizi koruyor

Güncel Eğitim Haberleri