Eğitim Sitesi

MEB ten Ek ders açıklaması

MEB ten Ek ders açıklaması

MEB ten Ek ders açıklamasıKonu : Ek ders ücreti

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Bilindiği gibi, bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile

merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları

veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve

benzeri diğer hususların belirlendiği ilgi Karar; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek

muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli

görülmüştür:1-Sözü edilen Kararın 4'üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde

meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı

çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin

eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci

bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan

öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar

günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze

eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde

meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakımonarım,

öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında

ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz

öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında

yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde

saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise

gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.Dersimiz.com2-Kararın 5'inci maddesinde; örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcılarının haftada 6 saat, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar

öğretmenlerinin ise haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları; bu

yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmaması durumunda ise ihtiyaç

hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirecekleri

hüküm altına alınmıştır.Kararın 6'ncı maddesinde de; bunlardan aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür,

müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, genel bilgi ve meslek dersleri

öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar

öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar alanlarında ek ders görevi

verilebileceği, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç

hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin

sonuna "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı

hâller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın

eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez."

hükmü eklenmiştir.Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür

başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık

karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi

verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün

olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu

eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini

dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka

eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.Yönetici ve öğretmenlere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye

Kurulu'nun bu yöndeki ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, yöneticiler için öngörülen

aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar aynı sayıda verilecektir. Yönetici ve öğretmenlere

alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde

istekleri aranacaktır. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi

verilmeyecektir.Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere, yüz yüze yapılan

öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders

görevini doldurmuş olma koşulu aranmayacaktır. Ek ders ücretinden yararlanmak için aylık

karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu, yarıyıl ve yaz tatili dışında yüz yüze yapılan

öğretimle sınırlı tutulacaktır.Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj

kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve

kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders

ücretlerinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu

aranmayacaktır.Bu durumlar, daha somut olarak ortaya konulması bakımından aşağıda örneklendirilmiştir:a) Alanı "sınıf öğretmenliği" olan bir ilköğretim okulu yöneticisi, Talim ve Terbiye Kurulu'nun

ilgili Kararı esas alınarak sınıf öğretmenliği alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları

dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına

bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine

ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı

dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi

verilebilecektir.b) Alanı "coğrafya" olan bir yönetici, Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili Kararı esas alınarak

coğrafya alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan

öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın

haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü

dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak

üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.c) Görev yaptığı okulda alanında aylık karşılığı haftada okutacağı 6 saat ders bulunmayan bir

yöneticiye, öncelikle ders bütünlüğü de dikkate alınarak olduğu kadarıyla alanındaki dersler

verilecek, istemesi kaydıyla alanı dışında da aylık karşılığı ders görevi verilebilecektir. Bu

konumdaki bir yöneticiye, isteği olmaksızın alanı dışında ders görevi verilmeyecektir. Ayrıca,

aylık karşılığı ders görevini doldurması amacıyla bir başka eğitim kurumunda da

görevlendirilmeyecektir.

d) Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi

verilemeyen veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi

görevli oldukları eğitim kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim

faaliyetlerinde ek ders görevi verilmeyecektir.e) Öğretmenliğe atandığı alan matematik olan ve bu alanda haftada 12 saat ders okutan bir

öğretmenin beden eğitimi alanında da isteği üzerine haftada 6 saat ders verdiği varsayıldığında;

haftada toplam 18 saat derse girmiş bulunan bu öğretmenin 15 saatlik ders görevi aylık

karşılığı, bunun üstünde kalan 3 saatlik ders görevi ise ek ders ücreti karşılığı sayılacaktır.f) Meslekî ve teknik öğretim kurumunda görevli bir öğretmenin okulunda yapılan programa

göre haftada toplam 14 saat ders okuttuğu ve bu öğretmenin işletmelerde meslek eğitimi

kapsamında da haftada 10 saat görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmenin, aylık karşılığı

ders görevini doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın işletmelerde meslek eğitimi

kapsamındaki haftada 10 saatlik görevinin tamamı için ek ders ücretinden yararlandırılması

gerekmektedir.Kararın 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; öğretmenler, ilgili mevzuatına göre

öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı

geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücretinden

yararlanacaklardır. Bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde alan ayrımı

yapılmayacak ve ödeme yapılması için ilgili yönetmeliklerde bu anlamda düzenleme yapılmış

olması gerekecektir.Örneğin; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim

Kurumları Yönetmeliği'nde bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için meslekle ilgili

çalışma yapılması öngörüldüğünden, ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında görevli

öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma yapanlar bu kapsamda ek ders ücretinden

yararlandırılacaktır. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde hüküm bulunan diğer eğitim kurumları

öğretmenleri de aynı kapsamda ek ders ücretinden yararlanabilecektir. İlgili yönetmeliklerinde

bu yönde hüküm bulunmayan eğitim kurumları öğretmenleri, genelge ve yazılı talimat

doğrultusunda bu görevleri yapsalar dahi, bu kapsamda ek ders ücretinden

yararlandırılmayacaklardır.Kararın 6'ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında; "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm,

atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim

kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen

olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber

öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım

çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye

hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde

sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal

Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak

görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu

görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden

bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte

yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak,

danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene

verilmemesi uygun olacaktır.Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu

öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal

Etkinlik" dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer

alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek

ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

Dersimiz.com

3-Kararın 7'nci maddesinde, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle

görevlendirilenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir.Bu madde kapsamında ders ücretinden yararlanabilmenin öncelikli koşulu hizmet içi eğitimin

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce düzenlenmiş olmasıdır. Bu çerçevede

olmayan faaliyetler için bu madde kapsamında ek ders ücreti ödenmesi mümkün

bulunmamaktadır.Diğer taraftan, söz konusu faaliyetlerde ders vermek için öğretmen veya belirli başka bir

unvanlı görevde bulunmak gibi bir şart olmayıp, ders vereceği alanda gerekli bilgi, beceri ve

öğretme yeteneğine sahip olmak bu anlamda görevlendirilmek için yeterli olacaktır.

Dersimiz.com

4-Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim

faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen

ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." denilmektedir.Buna göre; Kararın 8'inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık

karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı

değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz

tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup

doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında

belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev

yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları

süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında

ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.Buna göre yöneticilere, sözü edilen madde kapsamında fiilen ders okuttukları süreler hariç

olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak,

cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olmak üzere, bu madde kapsamındaki eğitim

faaliyetlerinde yönetim görevi yapan yöneticilerinden (okul müdürü/müdür

başyardımcısı/müdür yardımcısı) sadece birine, fiilen görev yapması koşuluyla yönetim görevi

karşılığı olarak anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ayrıca ödenecektir. Bu nedenle,

cumartesi ve pazar günleri bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetlerindeki yönetim görevini

yerine getirmek üzere yöneticilerden sadece birinin görevde olması yeterli olacaktır.

Dersimiz.com

5-Kararın 10'uncu maddesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan

ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, merkez ve

taşra teşkilatı bakımından ayrı ayrı olmak üzere tek tek unvanları belirtilmek suretiyle

sayılmıştır. Bu nedenle, bu maddede belirtilmeyen unvanlı görevde bulunanların, bu madde

kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumu

yöneticilerine bu madde kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemeleri, aylık karşılığı ders

görevlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.Bu maddede unvanları sayılan –özelleştirme kapsamında atanmış olanlardan unvanları

sayılanlar dâhil- personel bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Örneğin; "şef" unvanlı personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımıza

bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapanlar, bu madde kapsamında ek ders ücretinden

yararlandırılacaktır.Söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan 24/11/1994

tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen kurumlardan naklen atananlara ödenecek

ek ders ücreti ile ilgili olarak, daha önce 8/9/2003 tarihli ve 2003/76 sayılı Genelgede yapılan

açıklama çerçevesinde 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesi doğrultusunda işlem

yapılacaktır.Maddenin (c) bendinin 1'inci alt bendinde; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum

müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere

haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir.Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam

yıl eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır.

Bu kapsamda yapılacak ek ders ücretleri de yine ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim

kapsamında yapılan eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı tutulacaktır. Bunun dışındaki mutat

eğitim sürelerinde, eğitim kurumunun türü üzerinden yapılan diğer belirlemelere göre ek ders

ücreti ödenecek, bu sürelerde tam gün tam yıl eğitim kapsamında ek ders ücreti

ödenmeyecektir.Örneğin; ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış bir eğitim

kurumunda bu kapsamda yapılan eğitimin 11 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasında

sürdürüldüğü, bu tarihten sonra ise mutat eğitim faaliyetlerinin devam ettiği varsayıldığında, bu

kurumun müdür ve müdür başyardımcısı sözü edilen tarihler arasında 10'uncu maddenin (c)

bendinin 1'inci alt bendine göre, 7 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise aynı bendin 3'üncü alt

bendine göre ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.Aynı maddenin (c) bendinin 2'nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür

başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür

ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden

yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun

dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır.Müdür yetkili öğretmenlere, görevlerinin başında bulunmaları koşuluyla yarıyıl ve yaz

tatillerinde haftada 12 saat, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saat ek ders ücreti bu madde

kapsamında ödenecektir. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlerinin başında olmayan müdür yetkili

öğretmenlere bu madde kapsamında hiçbir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.Rehber öğretmenlere, görev yaptıkları kurum ayrımı yapılmaksızın haftada 18 saat, rehberlik

ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve

grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerine (görme, işitme, zihin

engelliler sınıf öğretmenleri) ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve

"Tasarım" bölümlerinde görev yapan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Bu bölümlerde görev yapan öğretmenler, koordinasyon gereği diğer bölümlerde yaptıkları

görevlere bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Diğer bölümlerde

görev yapan öğretmenlerden zaman zaman bu bölümlerde görev yapan öğretmenlere de bu

kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek ve bu bölümlerde hiçbir şekilde olması

gerekenden daha fazla öğretmen görevlendirilmeyecektir.Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bir kısmında "ders yılı" veya "öğretim yılı"

kavramlarından bağımsız olarak eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle, bazı

eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatili uygulaması bulunmamakta, bu eğitim kurumları bütün

bir yıl boyunca aynı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Buralarda görev yapmakta olan

yönetici ve öğretmenler de yarıyıl ve yaz tatili kullanmayıp yıllık izinlerini genel idare

hizmetleri sınıfı personelinde olduğu gibi yıl içinde uygun dönemlerde kullanmaktadırlar.Bu durumdaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler, izinli ve

raporlu oldukları süreler hariç olmak üzere, fiilen görev yaptıkları sürece kendileri için

öngörülen ek ders ücretinden "ders yılı" ve "öğretim yılı" kavramlarından bağımsız olarak

yararlandırılacaklardır.Sözü edilen maddenin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında ek ders ücretinden

yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki

ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemelerde

sadece miktarı fazla olan dikkate alınacaktır.Örneğin; yatılı veya pansiyonlu bir anadolu lisesinde görev yapmakta olan müdür ve müdür

başyardımcıları, sadece bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin 2'nci alt bendi

kapsamında haftada 30 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, aynı bendin

3'üncü alt bendinde anadolu lisesi müdür ve müdür başyardımcıları için haftada 25 saat olarak

öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmayacaklardır.

Dersimiz.com

6-Kararın 11'inci maddesinde; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür

yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli

öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve

ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi

karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." denilmektedir.Buna göre, söz konusu Kararın 10'uncu maddesinde sayılanlara -müdür yetkili öğretmenler

hariç- hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Müdür yetkili öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak ödenecek ek ders

ücreti, aynı zamanda fiilen sınıf okuttukları da dikkate alınarak sınıf öğretmenlerinde olduğu

gibi belirlenecektir.Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek

ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde

meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci

sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders

ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır.Sınıf öğretmenlerinin bu Kararın 18'inci maddesine göre ek ders görevinden sayılan ders

saatleri, sınıf öğretmenlerine hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin

belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Kararın 16'ncı maddesine göre aylık ve ek ders ücreti

karşılığı ders görevlerini yapmış sayılanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca,

engelliler sınıf öğretmenlerinden (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) bu Kararın

10'uncu maddesinde sayılanların dışında kalanlar da, bu kapsamda ayrıca ek ders ücretinden

yararlandırılacaktır.Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretine ilişkin belirlemeler,

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okutulan her 10 saat ders

için 1 saat daha olmak ve haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek üzere yapılacaktır.

Dersimiz.com

7-Kararın 12'nci maddesinde, hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders

ücreti ödeneceği düzenlenmiştir.Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda komisyon üyeliği veya sınav

gözcülüğü görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav için 5 saat ek ders ücreti

ödenecektir. Aynı kişinin, aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi

için ayrı ayrı ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla ilgili

komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun

olacaktır. Yine, bu sınavlarda görev alan yöneticilere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders

ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim görevlerinin gereği olarak almak

durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev verilmemesi uygun olacaktır.Ayrıca bir öğretim yılında bir kişiye; bu maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen

istisna dışında 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve hiçbir istisnası olmaksızın 15'den fazla

sınav görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Sözü edilen (3) ve (4) numaralı fıkralarda

belirtilen istisna sadece atölye ve laboratuar dersleriyle, dolayısıyla atölye ve laboratuvar

öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.Bu maddenin (5) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda görevli olanlara ise, yönetici-öğretmen

ayrımı yapılmaksızın her bir sınav oturumu için maddede öngörülen 5 saat ek ders ücreti

ödenecektir. Ancak, fıkrada da belirtildiği gibi bu görevleri karşılığında döner sermayeden

ücret alanlara, bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Dersimiz.com

8-Kararın 13'üncü maddesinde, belleticilik görevine ilişkin olarak ödenecek ek ders ücretleri

düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin belleticilik görevinin düzenlendiği Millî

Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte

değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu Yönetmeliğin ilgili hükmüne yer verilerek

konunun geniş olarak ele alınmasında yarar görülmektedir.Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 25/07/2001

tarihli ve 24473 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10'uncu

maddesinde; "Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim,

öğretim, etüt çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir.

Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması hâlinde aynı

yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara

öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla

öğrenci için 3,

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci

için 3

belletici görevlendirilmesi esastır.

Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul

yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek

öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız

ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan

belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul

yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer

belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici

öğretmenlere, istemeleri hâlinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle

nöbet görevi verilmez." hükmüne yer verilmiştir.Bir yatılı veya pansiyonlu okul için o okulda görevli öğretmenlerden, o okulda yeterli sayıda

öğretmen olmaması hâlinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli

öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilmek koşuluyla okul müdürünün teklifi ve

millî eğitim müdürünün onayı ile yeterli sayıda belletici belirlenecektir. İstekli olanlara öncelik

verilmesi, istekli olmayanlara bu kapsamda görev verilmemesi anlamına gelmeyeceğinden,

gerekmesi hâlinde resen belirleme yapılabilecektir.Belletici olarak belirlenenlerden özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye

kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3; diğer okullarda ise 50 öğrenciye kadar 1, 50-100

öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3 öğretmen o gün belletici olarak

görevlendirilecektir. Okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir

belirleme yapılmasını gerektirmeyecektir.Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenecek

ve bu öğretmenler 24 saat süresince nöbet görevlerini yerine getireceklerdir.Bir günde 3'ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat

ek ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara

ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen

öğretmenlerin çeşitli görevleri bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise

herhangi bir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları

dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı

ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılacaklardır.Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile bu yönetim görevlerine vekâleten

atanmış olanlara belleticilik görevi verilmeyecektir.

Dersimiz.com

9-Kararın 14'üncü maddesinde, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve

öğretmenlerinin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir.Buna göre, maddede sayılan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 20 saat, öğretmenlerine ise

haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu ücretler, akşam sanat okulu statüsündeki

öğretmen evi yönetici ve öğretmenleri de dâhil olmak üzere "akşam sanat okulu" statüsündeki

eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere de ödenecektir. Dolayısıyla, akşam sanat

okulu statüsünde bulunmayan öğretmen evlerine yönetici ve öğretmen olarak atananlar bu

madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Dersimiz.com

10-Kararın 15'inci maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar

karşılığında ödenecek ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak

ödemelerin işletmelerde meslek eğitimi görevinin düzenlendiği Mesleki ve Teknik Eğitim

Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun bu şekliyle ele

alınmasında yarar görülmektedir.Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin 267'nci maddesinin birinci fıkrasında;

"İşletmelerdeki meslekî eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi,

ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin

durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda norm kadro içinde

bulunan atamaya esas branşı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici

ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Genel kültür branşındaki

yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez..." hükmü yer almaktadır.Yine aynı maddenin devamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde dikkate alınacak

esaslar belirlenmiş; söz konusu Yönetmeliğin 268'inci maddesinde de koordinatör

öğretmenlerin görev ve sorumlulukları sayılmıştır.Görüleceği gibi, yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi

verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi; ancak sözü edilen Yönetmeliğin 267'nci

maddesinde belirtilen esaslara göre görevlendirilmiş ve 268'inci maddesinde belirtilen görev ve

sorumlulukları yerine getirmiş olmaları durumunda mümkün olabilecektir.Bu nedenle, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede görev

yapmayan yöneticilerin, yönetim görevlerinin gereği olarak yürütmek durumunda oldukları bu

kapsamdaki görevlere bağlı olarak işletmelerde meslek eğitimi adı altında ayrıca ek ders

ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.Yine, yönetici ve öğretmenlere bu yönde verilecek ek ders görevinin okutabilecekleri azamî ek

ders görevleri kapsamında verileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus

olacaktır. Burada geçen "okutabilecekleri azamî ek ders görevleri kapsamında" ifadesinden ilgi

Kararın 6'ncı maddesinde öngörülen ek ders görevi toplamı anlaşılacak ve bu yönde verilen ek

ders görevleri ile mutat eğitim programlarında yerine getirilen ek ders görevlerinin toplamı

meslek dersi öğretmenleri bakımından haftada 15 saati, atölye ve laboratuvar öğretmenleri

bakımından haftada 24 saati geçemeyecektir.İşletmelerde meslek eğitimi "yüz yüze eğitim" dışında tutulduğundan, bu kapsamdaki görevler

aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti

karşılığında değerlendirilecektir.

Dersimiz.com

11-Kararın 16'ncı maddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller düzenlenmiştir.Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında

bulunan personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen

her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine

getirdikleri bu görevleri süresince görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders

görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve buna ilişkin ek ders ücretlerinin

kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış

oldukları etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte

kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu

görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak

üzere görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders

görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek

ders görevini yapmış sayılarak, karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun

bulunduğu eğitim kurumunca yararlandırılacaktır.Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış

sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden

yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim

kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmî tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere

denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda

olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya

devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak

durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır.

Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve

mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz

konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici

ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin

öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde

bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama

görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak

değerlendirmeler de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan

açıklamalar paralelinde olacaktır.Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel

gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı

değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde

bulundurulması gereken diğer bir husustur.

Dersimiz.com

12-Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf

öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir.Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için

derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul

müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde

öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında

herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin

bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde

kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır.Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı

ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda

bulunmayabileceklerdir.

Dersimiz.com

13-Kararın 19'uncu maddesinde, aslî görevleri dışında diploma denklik işlemlerini yürüten

yabancı dil dersi öğretmenlerine verilecek ek ders ücreti ile öğretmenlere yarıyıl ve yaz

tatillerinde verilen kurul ve komisyon üyeliği görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti

düzenlenmiştir.Diploma denklik işlemlerinde her bir denklik işlemi için bir öğretmen görevlendirilecek,

dolayısıyla aynı denklik işlemine bağlı olarak birden fazla öğretmen ek ders ücretinden

yararlandırılmayacaktır. Aynı öğretmen, sonuçlandırdığı 5 denklik işlemi karşılığında 1 saat ek

ders ücretinden yararlanacaktır. Beşin altındaki denklik işlemine bağlı olarak ek ders ücreti

ödenmeyecektir.Kurul ve komisyon üyeliği görevi için ödenecek ek ders ücretinin yalnızca yarıyıl ve yaz

tatilinde bu kapsamda yürütülen çalışma sınırlılığında olduğu dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz

tatili dışındaki kurul ve komisyon üyeliği görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Rehber

öğretmenlerden öğrencilere bir üst öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz

tatilinde görevlendirilenler bu kapsamda değerlendirilerek, fiilen yaptıkları bu kapsamdaki

görevleri karşılığında her gün için 3 saat olmak üzere ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Dersimiz.com

14-Kararın 21'inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders

ücretleri düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici

görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir.Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi

için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici

görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici

görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu

yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde kapsamında

değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi

bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay

tarihinden itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise

görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay

alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden

geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler

bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi

dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç duyulması hâlinde yukarıda belirtilen süreler

sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda

uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için görevlendirilme süreleri

uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendirme

onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler

sınırlılığında düzenlenecektir.Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile

görevlendirilen yönetici ve öğretmenler de bu madde kapsamında ek ders ücretinden

yararlanabileceklerdir. Burada dikkate alınması gereken husus, yürütülen görevin

Bakanlığımızca yürütülmesi öngörülen bir görev olmasıdır. Bu nedenle, diğer kurumlarda o

kurumların aslî görevleri gereği yapmakla yükümlüğü oldukları görevleri yürütmek üzere

geçici olarak görevlendirilenlerin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları

mümkün bulunmamaktadır.Örneğin; Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere

bir başka kurum koordinesinde ve o kurum bünyesinde yürütülmek durumunda olan bir görevi

yerine getirmek amacıyla Bakan onayı ile bir başka kurumda geçici olarak görevlendirilen

yönetici ve öğretmenler, bu görevleri süresince bu madde kapsamında ek ders ücretinden

yararlanabileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık veya diğer kamu

kurumlarında o kurumların aslî görevlerini yürütmek amacıyla geçici olarak görevlendirilenler

ise bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacak öğretmenlerin kadrolarının

bulunduğu eğitim kurumunda ek ders görevleri bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır.Alınacak görevlendirme onaylarında personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile

gerekli görülecek diğer hususlar belirtilecektir.Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personelin aslî görevleri için

öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılamayacağı ve öğretmenlerin ilgili müfredatı

kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri ile Kararın

16'ncı maddesinde belirtilen görevlerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği de

bilinmesi gereken bir başka husus olacaktır.Örneğin; maddede belirtilen usule uygun olarak kadrosunun bulunduğu kurum dışında geçici

olarak görevlendirilen bir öğretmen, kadrosunun bulunduğu kurumda kendisine hiç ek ders

görevi verilmemiş veya 18 saatin üzerinde ek ders görevi verilmiş dahi olsa, bu geçici görevi

süresince haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacak ve ek ders ücreti

kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenecektir. Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda

görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek, geçici olarak

görevlendirildikleri okulun öğretmenleri için öngörüldüğü şekilde hak etmeleri hâlinde, ek ders

ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır.

Dersimiz.com

15-Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22'nci

maddesinde; "(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil

öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının

tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler

uygulanır.(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile

atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili

atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen

kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir." hükmüne yer

verilmiştir.

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak

öncelikle "boş kadro", asaleten atanma şartlarının taşınması", "atamaya yetkili amir" ve

"vekâleten atama" gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm,

emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış

kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak

görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre

görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu

nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten

atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk

ilkelerindendir. Bu nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten

atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev,

nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama,

bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri

şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten

atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme

şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler

itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik

onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla

atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın

yukarıda sözü edilen 22'nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile

atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının

yeterli olacağıdır.ç) Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında

asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler

sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten

atanmasıdır.Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç

fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek

ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde

düzenlenmiştir.Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten

atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri

süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu

birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak

ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün

olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere

görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda

olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21'inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

Dersimiz.com

16-Kararın 23'üncü maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders

saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan

ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati

sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders

saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin

tamamı üzerinden belirlenecektir.Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dâhil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde

okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı

olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında

değerlendirilecektir. Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan

öğretmenlere, yine yüz yüze eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu

durumdaki öğretmenlerin ek ders saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları

ders saati sayıları esas alınarak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders

görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine derse girenler de bu görevi öncelikle aylık

karşılığı olarak yerine getirecektir.

Dersimiz.com

17-Kararın 25'inci maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek

ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin

yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek

ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme

görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine

ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen

sorumludur.(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği

anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük

izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmüne

yer verilmiştir.

Görüleceği gibi ek ders ücreti ödenmesinin temel koşulu; Karar kapsamında öngörülen ek ders

görevinin fiilen yapılmış olması ya da Kararda belirlendiği şekliyle ek ders görevinden sayılan

veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin gerçekleşmiş olmasıdır. Ek ders ücreti

ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti

ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş

görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir

ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; harcama yetkilisi, ödeme

emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller

çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer

gerçekleştirme görevlilerinden yasal faizi ile birlikte geri alınacağının unutulmaması

gerekmektedir.

Dersimiz.com

18-Kararın 26'ncı maddesinde, diğer okul ve kurumlarda ders görevi verilmesi düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre ders görevi alacak yönetici ve öğretmenlerin, öncelikle aslî görevlerinin

gereğini tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatında kendileri

için öngörülen çalışma saatleri içerisinde bu madde kapsamında diğer kurumlarda ek ders

görevi alınması mümkün olmadığı gibi, normal çalışma saatleri dışında kendisiyle ilgili

yapılmış bulunan herhangi bir çalışma programı olanlar bakımından bu saatler içinde görev

alınabilmesi de mümkün değildir. Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak ek ders görevlerinde,

ek ders görevi alınacak kurumların özel mevzuatında belirlenmiş bulunan sınırlamaların da göz

önünde bulundurulması gerekmektedir.

Dersimiz.com

19-Kararın geçici 1'inci maddesinde; "(1) Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu

uzmanlarının 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Esaslar ile verilmiş bulunan hakları saklıdır." denilmiştir.Buna göre, üzerinde (mülga) araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlığı kadrosu

bulunanlar, bu durumları süresince haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden

yararlandırılmaya devam edeceklerdir. Bu durumda bulunanlardan başka bir göreve atananlar

ise, yeni görevlerine atandıkları tarihten itibaren atandıkları görevler için öngörülen haklardan

yararlandırılacaklar, dolayısıyla bu durumda bulunanlar bakımından ek ders ücreti ödenmesi

yönüyle eski kadrolarının herhangi bir anlamı kalmayacaktır.

Dersimiz.com

20-Kararın geçici 2'nci maddesinde; "(1) 26/01/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa

devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı

kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri

kapsamında değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.Sözü edilen 5450 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza devredilen personelden

Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu

Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek ve

bunlarla ilgili uygulama Karar sınırlılığında olmak üzere öğretmen unvanlı atölye ve

laboratuvar öğretmenlerinde olduğu gibi yürütülecektir.

Dersimiz.com

21-Kararın 32'nci maddesinde, Kararın 01/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. İlgi Karar, 16/12/2006 tarihli Resmî

Gazete'de yayımlanmakla beraber 1/7/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Karar'ın

yürürlük tarihi olan 01/07/2006 ile Resmî Gazete'de yayımlandığı 16/12/2006 tarihleri

arasındaki dönemde uygulamada aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi uygun olacaktır:a) Anılan dönemde, ilgi Karar'ın 16/12/2006 tarihinde yayımlanması nedeniyle ilgi Karar'la

yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Esaslar hükümleri uygulanmak durumunda kalınmıştır. Bu nedenle, her iki

mevzuatta yer alan aynı nitelikteki hükümlerden değişikliğe uğrayanların uygulanmasında

görevin fiilen yapılmış olması veya yapılmış sayılması gibi hususların dikkate alınması

gerekmektedir. Bu durumda, ilgi Karar gereğince fiilen yapılma şartına bağlı ödemeler için

geriye dönük bir ödeme yapılmayacak, yapılmış sayılma durumlarında ise ödeme yapılacaktır.b) Karar'ın 10'uncu maddesinde ilk defa unvanlarına yer verilenler ile önceki düzenlemeye

göre haftalık ek ders saatlerinde artış yapılmış olanların ek ders ücreti ödemeleri veya fark

ödemeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren yapılacaktır.c) Müdür yardımcılarına, daha önce müdür yardımcıları için de öngörülen belleticilik veya ders

dışı eğitim çalışması kapsamında fiilen yaptıkları çalışmalar karşılığı ödenmiş olan ek ders

ücretleri geri alınmayacak; ancak, Karar'ın yayımlandığı 16/12/2006 tarihinden itibaren de

bunlara bu kapsamda görev verilmeyecektir.ç) Anılan dönemde fiilen sınav gözcülüğü görevi yapmış olanlara her bir sınav gözcülüğü

görevi için 2 saat ücret farkı ödenecek; ancak, söz konusu dönemde komisyon üyeliği görevi

yapmış olanlardan 1 saatlik ücretleri geri alınmayacaktır.d) Yeni düzenleme ile "ek ödeme" alamayacaklar arasına girenler ile temsil ve görev tazminatı

almakta olanlara gerek geriye dönük, gerekse bundan sonra yapılacak ek ders ücreti

ödemelerinde, ilgili mevzuatında yer alan hükümler ayrıca dikkate alınacaktır.

Dersimiz.com

22-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında;

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli

öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve

cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma

merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları

yönetici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü

ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır. Bünyesinde

özel sınıf bulunan ilköğretim okulları tümüyle özel eğitim amaçlı olmadıklarından, bu okulların

yöneticileri söz konusu fazla ödemeden yararlanamayacaklardır.

Dersimiz.com

23-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında görev

yapan sözleşmeli öğretmenler; Hizmet Sözleşmesi'nin 5'inci maddesinde yer alan;

"Personelden, sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini

tamamlayanlara, emsali kadrolu öğretmenlere alanları itibarıyla haftada verilebilecek ek ders

görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders

saati için, kadrolu öğretmenlere ödendiği kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti

ödenir." ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenler de fiilen okuttukları ek

dersler için bu Genelgede emsali kadrolu alan öğretmenlerine yönelik olarak yapılan

açıklamalar doğrultusunda aynı şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Dersimiz.com

24-Millî Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarihli ve 1998/127 sayılı, 16/06/1999 tarihli ve

1999/50 sayılı, 03/11/1999 tarihli ve 1999/89 sayılı, 18/08/1999 tarihli ve 1999/66 sayılı,

05/10/2000 tarihli ve 2000/95 sayılı, 26/01/2001 tarihli ve 2001/06 sayılı, 26/10/2001 tarihli ve

2001/90 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı


tag

tarihli haber, 31965 kez okundu

  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Son Eklenen Eğitim Haberleri

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

KYK borçlularına müjde gibi haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, KYK borç faizlerine ilişkin "KYK kredilerinde ana para üzerinden ödeme yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alDevamını Oku

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

2022 YKS sonuçları ve istatistikleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Devamını Oku

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

LGS'de Kızlar Daha Başarılı, 193 Kişi Tam Puan Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2022 sınavı sonuçları açıklandı. SINAVDA İPTAL EDİLEN SORU YOK Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltildi. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din KültürüDevamını Oku

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleDevamını Oku

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022 YKS Soru ve Cevapları Yayımlandı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorulaDevamını Oku

MEB ten Ek ders açıklaması

Eğitim Haberleri Ana Sayfa