Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

MEB ten Ek ders açıklaması eğitim haberi

eğitim haberleriMEB ten Ek ders açıklaması

3.jpg Konu : Ek ders ücreti
İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
Bilindiği gibi, bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile
merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları
veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve
benzeri diğer hususların belirlendiği ilgi Karar; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek
muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli
görülmüştür:

1-Sözü edilen Kararın 4'üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde
meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı
çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin
eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci
bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan
öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar
günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze
eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde
meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakımonarım,
öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında
ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz
öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde
saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise
gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

Dersimiz.com

2-Kararın 5'inci maddesinde; örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı
ve müdür yardımcılarının haftada 6 saat, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat,
genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar
öğretmenlerinin ise haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları; bu
yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmaması durumunda ise ihtiyaç
hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirecekleri
hüküm altına alınmıştır.

Kararın 6'ncı maddesinde de; bunlardan aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür,
müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, genel bilgi ve meslek dersleri
öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar
öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar alanlarında ek ders görevi
verilebileceği, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç
hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin
sonuna "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı
hâller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez."
hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık
karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi
verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün
olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu
eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini
dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka
eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Yönetici ve öğretmenlere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye
Kurulu'nun bu yöndeki ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, yöneticiler için öngörülen
aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar aynı sayıda verilecektir. Yönetici ve öğretmenlere
alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde
istekleri aranacaktır. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi
verilmeyecektir.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere, yüz yüze yapılan
öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders
görevini doldurmuş olma koşulu aranmayacaktır. Ek ders ücretinden yararlanmak için aylık
karşılığı ders görevini doldurmuş olma koşulu, yarıyıl ve yaz tatili dışında yüz yüze yapılan
öğretimle sınırlı tutulacaktır.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj
kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve
kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders
ücretlerinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu
aranmayacaktır.

Bu durumlar, daha somut olarak ortaya konulması bakımından aşağıda örneklendirilmiştir:

a) Alanı "sınıf öğretmenliği" olan bir ilköğretim okulu yöneticisi, Talim ve Terbiye Kurulu'nun
ilgili Kararı esas alınarak sınıf öğretmenliği alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları
dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına
bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine
ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı
dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi
verilebilecektir.

b) Alanı "coğrafya" olan bir yönetici, Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili Kararı esas alınarak
coğrafya alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan
öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın
haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü
dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak
üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.

c) Görev yaptığı okulda alanında aylık karşılığı haftada okutacağı 6 saat ders bulunmayan bir
yöneticiye, öncelikle ders bütünlüğü de dikkate alınarak olduğu kadarıyla alanındaki dersler
verilecek, istemesi kaydıyla alanı dışında da aylık karşılığı ders görevi verilebilecektir. Bu
konumdaki bir yöneticiye, isteği olmaksızın alanı dışında ders görevi verilmeyecektir. Ayrıca,
aylık karşılığı ders görevini doldurması amacıyla bir başka eğitim kurumunda da
görevlendirilmeyecektir.


d) Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi
verilemeyen veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi
görevli oldukları eğitim kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim
faaliyetlerinde ek ders görevi verilmeyecektir.

e) Öğretmenliğe atandığı alan matematik olan ve bu alanda haftada 12 saat ders okutan bir
öğretmenin beden eğitimi alanında da isteği üzerine haftada 6 saat ders verdiği varsayıldığında;
haftada toplam 18 saat derse girmiş bulunan bu öğretmenin 15 saatlik ders görevi aylık
karşılığı, bunun üstünde kalan 3 saatlik ders görevi ise ek ders ücreti karşılığı sayılacaktır.

f) Meslekî ve teknik öğretim kurumunda görevli bir öğretmenin okulunda yapılan programa
göre haftada toplam 14 saat ders okuttuğu ve bu öğretmenin işletmelerde meslek eğitimi
kapsamında da haftada 10 saat görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmenin, aylık karşılığı
ders görevini doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın işletmelerde meslek eğitimi
kapsamındaki haftada 10 saatlik görevinin tamamı için ek ders ücretinden yararlandırılması
gerekmektedir.

Kararın 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; öğretmenler, ilgili mevzuatına göre
öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı
geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücretinden
yararlanacaklardır. Bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde alan ayrımı
yapılmayacak ve ödeme yapılması için ilgili yönetmeliklerde bu anlamda düzenleme yapılmış
olması gerekecektir.

Örneğin; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim
Kurumları Yönetmeliği'nde bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için meslekle ilgili
çalışma yapılması öngörüldüğünden, ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma yapanlar bu kapsamda ek ders ücretinden
yararlandırılacaktır. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde hüküm bulunan diğer eğitim kurumları
öğretmenleri de aynı kapsamda ek ders ücretinden yararlanabilecektir. İlgili yönetmeliklerinde
bu yönde hüküm bulunmayan eğitim kurumları öğretmenleri, genelge ve yazılı talimat
doğrultusunda bu görevleri yapsalar dahi, bu kapsamda ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaklardır.

Kararın 6'ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında; "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm,
atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim
kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen
olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber
öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım
çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye
hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde
sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak
görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu
görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden
bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte
yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak,
danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene
verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu
öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal
Etkinlik" dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer
alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek
ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.
Dersimiz.com
3-Kararın 7'nci maddesinde, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle
görevlendirilenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir.

Bu madde kapsamında ders ücretinden yararlanabilmenin öncelikli koşulu hizmet içi eğitimin
Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce düzenlenmiş olmasıdır. Bu çerçevede
olmayan faaliyetler için bu madde kapsamında ek ders ücreti ödenmesi mümkün
bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu faaliyetlerde ders vermek için öğretmen veya belirli başka bir
unvanlı görevde bulunmak gibi bir şart olmayıp, ders vereceği alanda gerekli bilgi, beceri ve
öğretme yeteneğine sahip olmak bu anlamda görevlendirilmek için yeterli olacaktır.
Dersimiz.com
4-Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim
faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen
ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8'inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık
karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı
değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz
tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup
doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.

Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında
belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev
yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları
süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında
ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre yöneticilere, sözü edilen madde kapsamında fiilen ders okuttukları süreler hariç
olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak,
cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olmak üzere, bu madde kapsamındaki eğitim
faaliyetlerinde yönetim görevi yapan yöneticilerinden (okul müdürü/müdür
başyardımcısı/müdür yardımcısı) sadece birine, fiilen görev yapması koşuluyla yönetim görevi
karşılığı olarak anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ayrıca ödenecektir. Bu nedenle,
cumartesi ve pazar günleri bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetlerindeki yönetim görevini
yerine getirmek üzere yöneticilerden sadece birinin görevde olması yeterli olacaktır.
Dersimiz.com
5-Kararın 10'uncu maddesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan
ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, merkez ve
taşra teşkilatı bakımından ayrı ayrı olmak üzere tek tek unvanları belirtilmek suretiyle
sayılmıştır. Bu nedenle, bu maddede belirtilmeyen unvanlı görevde bulunanların, bu madde
kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumu
yöneticilerine bu madde kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemeleri, aylık karşılığı ders
görevlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

Bu maddede unvanları sayılan –özelleştirme kapsamında atanmış olanlardan unvanları
sayılanlar dâhil- personel bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Örneğin; "şef" unvanlı personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımıza
bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapanlar, bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlandırılacaktır.

Söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen kurumlardan naklen atananlara ödenecek
ek ders ücreti ile ilgili olarak, daha önce 8/9/2003 tarihli ve 2003/76 sayılı Genelgede yapılan
açıklama çerçevesinde 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesi doğrultusunda işlem
yapılacaktır.

Maddenin (c) bendinin 1'inci alt bendinde; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum
müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere
haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir.

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam
yıl eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır.
Bu kapsamda yapılacak ek ders ücretleri de yine ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim
kapsamında yapılan eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı tutulacaktır. Bunun dışındaki mutat
eğitim sürelerinde, eğitim kurumunun türü üzerinden yapılan diğer belirlemelere göre ek ders
ücreti ödenecek, bu sürelerde tam gün tam yıl eğitim kapsamında ek ders ücreti
ödenmeyecektir.

Örneğin; ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış bir eğitim
kurumunda bu kapsamda yapılan eğitimin 11 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasında
sürdürüldüğü, bu tarihten sonra ise mutat eğitim faaliyetlerinin devam ettiği varsayıldığında, bu
kurumun müdür ve müdür başyardımcısı sözü edilen tarihler arasında 10'uncu maddenin (c)
bendinin 1'inci alt bendine göre, 7 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise aynı bendin 3'üncü alt
bendine göre ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Aynı maddenin (c) bendinin 2'nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür
başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür
ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden
yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun
dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır.

Müdür yetkili öğretmenlere, görevlerinin başında bulunmaları koşuluyla yarıyıl ve yaz
tatillerinde haftada 12 saat, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saat ek ders ücreti bu madde
kapsamında ödenecektir. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlerinin başında olmayan müdür yetkili
öğretmenlere bu madde kapsamında hiçbir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Rehber öğretmenlere, görev yaptıkları kurum ayrımı yapılmaksızın haftada 18 saat, rehberlik
ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve
grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerine (görme, işitme, zihin
engelliler sınıf öğretmenleri) ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve
"Tasarım" bölümlerinde görev yapan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.
Bu bölümlerde görev yapan öğretmenler, koordinasyon gereği diğer bölümlerde yaptıkları
görevlere bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Diğer bölümlerde
görev yapan öğretmenlerden zaman zaman bu bölümlerde görev yapan öğretmenlere de bu
kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek ve bu bölümlerde hiçbir şekilde olması
gerekenden daha fazla öğretmen görevlendirilmeyecektir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bir kısmında "ders yılı" veya "öğretim yılı"
kavramlarından bağımsız olarak eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle, bazı
eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatili uygulaması bulunmamakta, bu eğitim kurumları bütün
bir yıl boyunca aynı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Buralarda görev yapmakta olan
yönetici ve öğretmenler de yarıyıl ve yaz tatili kullanmayıp yıllık izinlerini genel idare
hizmetleri sınıfı personelinde olduğu gibi yıl içinde uygun dönemlerde kullanmaktadırlar.

Bu durumdaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler, izinli ve
raporlu oldukları süreler hariç olmak üzere, fiilen görev yaptıkları sürece kendileri için
öngörülen ek ders ücretinden "ders yılı" ve "öğretim yılı" kavramlarından bağımsız olarak
yararlandırılacaklardır.

Sözü edilen maddenin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki
ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemelerde
sadece miktarı fazla olan dikkate alınacaktır.

Örneğin; yatılı veya pansiyonlu bir anadolu lisesinde görev yapmakta olan müdür ve müdür
başyardımcıları, sadece bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin 2'nci alt bendi
kapsamında haftada 30 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, aynı bendin
3'üncü alt bendinde anadolu lisesi müdür ve müdür başyardımcıları için haftada 25 saat olarak
öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmayacaklardır.
Dersimiz.com
6-Kararın 11'inci maddesinde; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür
yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve
ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi
karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." denilmektedir.

Buna göre, söz konusu Kararın 10'uncu maddesinde sayılanlara -müdür yetkili öğretmenler
hariç- hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Müdür yetkili öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak ödenecek ek ders
ücreti, aynı zamanda fiilen sınıf okuttukları da dikkate alınarak sınıf öğretmenlerinde olduğu
gibi belirlenecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek
ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde
meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci
sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders
ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır.

Sınıf öğretmenlerinin bu Kararın 18'inci maddesine göre ek ders görevinden sayılan ders
saatleri, sınıf öğretmenlerine hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin
belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Kararın 16'ncı maddesine göre aylık ve ek ders ücreti
karşılığı ders görevlerini yapmış sayılanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca,
engelliler sınıf öğretmenlerinden (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) bu Kararın
10'uncu maddesinde sayılanların dışında kalanlar da, bu kapsamda ayrıca ek ders ücretinden
yararlandırılacaktır.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretine ilişkin belirlemeler,
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okutulan her 10 saat ders
için 1 saat daha olmak ve haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek üzere yapılacaktır.
Dersimiz.com
7-Kararın 12'nci maddesinde, hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders
ücreti ödeneceği düzenlenmiştir.

Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda komisyon üyeliği veya sınav
gözcülüğü görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav için 5 saat ek ders ücreti
ödenecektir. Aynı kişinin, aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi
için ayrı ayrı ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla ilgili
komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun
olacaktır. Yine, bu sınavlarda görev alan yöneticilere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders
ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim görevlerinin gereği olarak almak
durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev verilmemesi uygun olacaktır.

Ayrıca bir öğretim yılında bir kişiye; bu maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen
istisna dışında 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve hiçbir istisnası olmaksızın 15'den fazla
sınav görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Sözü edilen (3) ve (4) numaralı fıkralarda
belirtilen istisna sadece atölye ve laboratuar dersleriyle, dolayısıyla atölye ve laboratuvar
öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.

Bu maddenin (5) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda görevli olanlara ise, yönetici-öğretmen
ayrımı yapılmaksızın her bir sınav oturumu için maddede öngörülen 5 saat ek ders ücreti
ödenecektir. Ancak, fıkrada da belirtildiği gibi bu görevleri karşılığında döner sermayeden
ücret alanlara, bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Dersimiz.com
8-Kararın 13'üncü maddesinde, belleticilik görevine ilişkin olarak ödenecek ek ders ücretleri
düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin belleticilik görevinin düzenlendiği Millî
Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte
değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu Yönetmeliğin ilgili hükmüne yer verilerek
konunun geniş olarak ele alınmasında yarar görülmektedir.

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 25/07/2001
tarihli ve 24473 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10'uncu
maddesinde; "Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim,
öğretim, etüt çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir.
Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması hâlinde aynı
yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara
öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

Bir günde;
1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla
öğrenci için 3,
2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci
için 3
belletici görevlendirilmesi esastır.


Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul
yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek
öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız
ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan
belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul
yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer
belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici
öğretmenlere, istemeleri hâlinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle
nöbet görevi verilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bir yatılı veya pansiyonlu okul için o okulda görevli öğretmenlerden, o okulda yeterli sayıda
öğretmen olmaması hâlinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli
öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilmek koşuluyla okul müdürünün teklifi ve
millî eğitim müdürünün onayı ile yeterli sayıda belletici belirlenecektir. İstekli olanlara öncelik
verilmesi, istekli olmayanlara bu kapsamda görev verilmemesi anlamına gelmeyeceğinden,
gerekmesi hâlinde resen belirleme yapılabilecektir.

Belletici olarak belirlenenlerden özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye
kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3; diğer okullarda ise 50 öğrenciye kadar 1, 50-100
öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3 öğretmen o gün belletici olarak
görevlendirilecektir. Okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir
belirleme yapılmasını gerektirmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenecek
ve bu öğretmenler 24 saat süresince nöbet görevlerini yerine getireceklerdir.

Bir günde 3'ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat
ek ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara
ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen
öğretmenlerin çeşitli görevleri bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise
herhangi bir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları
dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı
ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılacaklardır.

Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile bu yönetim görevlerine vekâleten
atanmış olanlara belleticilik görevi verilmeyecektir.
Dersimiz.com
9-Kararın 14'üncü maddesinde, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve
öğretmenlerinin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir.

Buna göre, maddede sayılan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 20 saat, öğretmenlerine ise
haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu ücretler, akşam sanat okulu statüsündeki
öğretmen evi yönetici ve öğretmenleri de dâhil olmak üzere "akşam sanat okulu" statüsündeki
eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere de ödenecektir. Dolayısıyla, akşam sanat
okulu statüsünde bulunmayan öğretmen evlerine yönetici ve öğretmen olarak atananlar bu
madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.
Dersimiz.com
10-Kararın 15'inci maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar
karşılığında ödenecek ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak
ödemelerin işletmelerde meslek eğitimi görevinin düzenlendiği Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun bu şekliyle ele
alınmasında yarar görülmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin 267'nci maddesinin birinci fıkrasında;
"İşletmelerdeki meslekî eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi,
ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin
durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda norm kadro içinde
bulunan atamaya esas branşı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici
ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Genel kültür branşındaki
yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez..." hükmü yer almaktadır.

Yine aynı maddenin devamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde dikkate alınacak
esaslar belirlenmiş; söz konusu Yönetmeliğin 268'inci maddesinde de koordinatör
öğretmenlerin görev ve sorumlulukları sayılmıştır.

Görüleceği gibi, yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi
verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi; ancak sözü edilen Yönetmeliğin 267'nci
maddesinde belirtilen esaslara göre görevlendirilmiş ve 268'inci maddesinde belirtilen görev ve
sorumlulukları yerine getirmiş olmaları durumunda mümkün olabilecektir.

Bu nedenle, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede görev
yapmayan yöneticilerin, yönetim görevlerinin gereği olarak yürütmek durumunda oldukları bu
kapsamdaki görevlere bağlı olarak işletmelerde meslek eğitimi adı altında ayrıca ek ders
ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yine, yönetici ve öğretmenlere bu yönde verilecek ek ders görevinin okutabilecekleri azamî ek
ders görevleri kapsamında verileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus
olacaktır. Burada geçen "okutabilecekleri azamî ek ders görevleri kapsamında" ifadesinden ilgi
Kararın 6'ncı maddesinde öngörülen ek ders görevi toplamı anlaşılacak ve bu yönde verilen ek
ders görevleri ile mutat eğitim programlarında yerine getirilen ek ders görevlerinin toplamı
meslek dersi öğretmenleri bakımından haftada 15 saati, atölye ve laboratuvar öğretmenleri
bakımından haftada 24 saati geçemeyecektir.

İşletmelerde meslek eğitimi "yüz yüze eğitim" dışında tutulduğundan, bu kapsamdaki görevler
aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti
karşılığında değerlendirilecektir.
Dersimiz.com
11-Kararın 16'ncı maddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller düzenlenmiştir.

Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında
bulunan personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen
her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine
getirdikleri bu görevleri süresince görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders
görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve buna ilişkin ek ders ücretlerinin
kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış
oldukları etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte
kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu
görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak
üzere görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders
görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek
ders görevini yapmış sayılarak, karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun
bulunduğu eğitim kurumunca yararlandırılacaktır.

Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış
sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim
kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmî tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere
denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda
olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya
devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak
durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır.


Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve
mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz
konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici
ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin
öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde
bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama
görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.

Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak
değerlendirmeler de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan
açıklamalar paralelinde olacaktır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel
gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı
değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde
bulundurulması gereken diğer bir husustur.
Dersimiz.com
12-Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf
öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için
derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul
müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.

Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde
öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında
herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin
bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde
kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır.

Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı
ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda
bulunmayabileceklerdir.
Dersimiz.com
13-Kararın 19'uncu maddesinde, aslî görevleri dışında diploma denklik işlemlerini yürüten
yabancı dil dersi öğretmenlerine verilecek ek ders ücreti ile öğretmenlere yarıyıl ve yaz
tatillerinde verilen kurul ve komisyon üyeliği görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti
düzenlenmiştir.

Diploma denklik işlemlerinde her bir denklik işlemi için bir öğretmen görevlendirilecek,
dolayısıyla aynı denklik işlemine bağlı olarak birden fazla öğretmen ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaktır. Aynı öğretmen, sonuçlandırdığı 5 denklik işlemi karşılığında 1 saat ek
ders ücretinden yararlanacaktır. Beşin altındaki denklik işlemine bağlı olarak ek ders ücreti
ödenmeyecektir.

Kurul ve komisyon üyeliği görevi için ödenecek ek ders ücretinin yalnızca yarıyıl ve yaz
tatilinde bu kapsamda yürütülen çalışma sınırlılığında olduğu dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz
tatili dışındaki kurul ve komisyon üyeliği görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Rehber
öğretmenlerden öğrencilere bir üst öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz
tatilinde görevlendirilenler bu kapsamda değerlendirilerek, fiilen yaptıkları bu kapsamdaki
görevleri karşılığında her gün için 3 saat olmak üzere ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Dersimiz.com
14-Kararın 21'inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders
ücretleri düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici
görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi
için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici
görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici
görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu
yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde kapsamında
değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi
bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay
tarihinden itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise
görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay
alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden
geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler
bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi
dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç duyulması hâlinde yukarıda belirtilen süreler
sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda
uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için görevlendirilme süreleri
uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendirme
onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler
sınırlılığında düzenlenecektir.

Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile
görevlendirilen yönetici ve öğretmenler de bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlanabileceklerdir. Burada dikkate alınması gereken husus, yürütülen görevin
Bakanlığımızca yürütülmesi öngörülen bir görev olmasıdır. Bu nedenle, diğer kurumlarda o
kurumların aslî görevleri gereği yapmakla yükümlüğü oldukları görevleri yürütmek üzere
geçici olarak görevlendirilenlerin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları
mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin; Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere
bir başka kurum koordinesinde ve o kurum bünyesinde yürütülmek durumunda olan bir görevi
yerine getirmek amacıyla Bakan onayı ile bir başka kurumda geçici olarak görevlendirilen
yönetici ve öğretmenler, bu görevleri süresince bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlanabileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık veya diğer kamu
kurumlarında o kurumların aslî görevlerini yürütmek amacıyla geçici olarak görevlendirilenler
ise bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacak öğretmenlerin kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumunda ek ders görevleri bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır.

Alınacak görevlendirme onaylarında personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile
gerekli görülecek diğer hususlar belirtilecektir.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personelin aslî görevleri için
öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılamayacağı ve öğretmenlerin ilgili müfredatı
kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri ile Kararın
16'ncı maddesinde belirtilen görevlerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği de
bilinmesi gereken bir başka husus olacaktır.

Örneğin; maddede belirtilen usule uygun olarak kadrosunun bulunduğu kurum dışında geçici
olarak görevlendirilen bir öğretmen, kadrosunun bulunduğu kurumda kendisine hiç ek ders
görevi verilmemiş veya 18 saatin üzerinde ek ders görevi verilmiş dahi olsa, bu geçici görevi
süresince haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacak ve ek ders ücreti
kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenecektir. Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda
görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek, geçici olarak
görevlendirildikleri okulun öğretmenleri için öngörüldüğü şekilde hak etmeleri hâlinde, ek ders
ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır.
Dersimiz.com
15-Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22'nci
maddesinde; "(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil
öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının
tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler
uygulanır.

(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile
atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili
atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen
kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir." hükmüne yer
verilmiştir.
Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak
öncelikle "boş kadro", asaleten atanma şartlarının taşınması", "atamaya yetkili amir" ve
"vekâleten atama" gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.

a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm,
emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış
kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak
görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre
görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu
nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.

b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten
atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk
ilkelerindendir. Bu nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten
atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev,
nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama,
bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri
şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.

Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten
atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme
şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.

c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler
itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik
onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla
atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın
yukarıda sözü edilen 22'nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile
atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının
yeterli olacağıdır.

ç) Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında
asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler
sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten
atanmasıdır.

Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç
fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek
ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde
düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten
atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri
süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu
birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak
ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün
olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere
görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda
olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21'inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.
Dersimiz.com
16-Kararın 23'üncü maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders
saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan
ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati
sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders
saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin
tamamı üzerinden belirlenecektir.

Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dâhil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde
okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı
olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında
değerlendirilecektir. Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan
öğretmenlere, yine yüz yüze eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu
durumdaki öğretmenlerin ek ders saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları
ders saati sayıları esas alınarak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders
görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine derse girenler de bu görevi öncelikle aylık
karşılığı olarak yerine getirecektir.
Dersimiz.com
17-Kararın 25'inci maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek
ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin
yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek
ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme
görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine
ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen
sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği
anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
(3) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük
izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmüne
yer verilmiştir.
Görüleceği gibi ek ders ücreti ödenmesinin temel koşulu; Karar kapsamında öngörülen ek ders
görevinin fiilen yapılmış olması ya da Kararda belirlendiği şekliyle ek ders görevinden sayılan
veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin gerçekleşmiş olmasıdır. Ek ders ücreti
ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti
ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş
görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir
ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; harcama yetkilisi, ödeme
emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer
gerçekleştirme görevlilerinden yasal faizi ile birlikte geri alınacağının unutulmaması
gerekmektedir.
Dersimiz.com
18-Kararın 26'ncı maddesinde, diğer okul ve kurumlarda ders görevi verilmesi düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre ders görevi alacak yönetici ve öğretmenlerin, öncelikle aslî görevlerinin
gereğini tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatında kendileri
için öngörülen çalışma saatleri içerisinde bu madde kapsamında diğer kurumlarda ek ders
görevi alınması mümkün olmadığı gibi, normal çalışma saatleri dışında kendisiyle ilgili
yapılmış bulunan herhangi bir çalışma programı olanlar bakımından bu saatler içinde görev
alınabilmesi de mümkün değildir. Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak ek ders görevlerinde,
ek ders görevi alınacak kurumların özel mevzuatında belirlenmiş bulunan sınırlamaların da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Dersimiz.com
19-Kararın geçici 1'inci maddesinde; "(1) Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu
uzmanlarının 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Esaslar ile verilmiş bulunan hakları saklıdır." denilmiştir.

Buna göre, üzerinde (mülga) araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanlığı kadrosu
bulunanlar, bu durumları süresince haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden
yararlandırılmaya devam edeceklerdir. Bu durumda bulunanlardan başka bir göreve atananlar
ise, yeni görevlerine atandıkları tarihten itibaren atandıkları görevler için öngörülen haklardan
yararlandırılacaklar, dolayısıyla bu durumda bulunanlar bakımından ek ders ücreti ödenmesi
yönüyle eski kadrolarının herhangi bir anlamı kalmayacaktır.
Dersimiz.com
20-Kararın geçici 2'nci maddesinde; "(1) 26/01/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa
devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı
kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri
kapsamında değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Sözü edilen 5450 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza devredilen personelden
Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu
Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek ve
bunlarla ilgili uygulama Karar sınırlılığında olmak üzere öğretmen unvanlı atölye ve
laboratuvar öğretmenlerinde olduğu gibi yürütülecektir.
Dersimiz.com
21-Kararın 32'nci maddesinde, Kararın 01/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. İlgi Karar, 16/12/2006 tarihli Resmî
Gazete'de yayımlanmakla beraber 1/7/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Karar'ın
yürürlük tarihi olan 01/07/2006 ile Resmî Gazete'de yayımlandığı 16/12/2006 tarihleri
arasındaki dönemde uygulamada aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi uygun olacaktır:

a) Anılan dönemde, ilgi Karar'ın 16/12/2006 tarihinde yayımlanması nedeniyle ilgi Karar'la
yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Esaslar hükümleri uygulanmak durumunda kalınmıştır. Bu nedenle, her iki
mevzuatta yer alan aynı nitelikteki hükümlerden değişikliğe uğrayanların uygulanmasında
görevin fiilen yapılmış olması veya yapılmış sayılması gibi hususların dikkate alınması
gerekmektedir. Bu durumda, ilgi Karar gereğince fiilen yapılma şartına bağlı ödemeler için
geriye dönük bir ödeme yapılmayacak, yapılmış sayılma durumlarında ise ödeme yapılacaktır.

b) Karar'ın 10'uncu maddesinde ilk defa unvanlarına yer verilenler ile önceki düzenlemeye
göre haftalık ek ders saatlerinde artış yapılmış olanların ek ders ücreti ödemeleri veya fark
ödemeleri 01/07/2006 tarihinden itibaren yapılacaktır.

c) Müdür yardımcılarına, daha önce müdür yardımcıları için de öngörülen belleticilik veya ders
dışı eğitim çalışması kapsamında fiilen yaptıkları çalışmalar karşılığı ödenmiş olan ek ders
ücretleri geri alınmayacak; ancak, Karar'ın yayımlandığı 16/12/2006 tarihinden itibaren de
bunlara bu kapsamda görev verilmeyecektir.

ç) Anılan dönemde fiilen sınav gözcülüğü görevi yapmış olanlara her bir sınav gözcülüğü
görevi için 2 saat ücret farkı ödenecek; ancak, söz konusu dönemde komisyon üyeliği görevi
yapmış olanlardan 1 saatlik ücretleri geri alınmayacaktır.

d) Yeni düzenleme ile "ek ödeme" alamayacaklar arasına girenler ile temsil ve görev tazminatı
almakta olanlara gerek geriye dönük, gerekse bundan sonra yapılacak ek ders ücreti
ödemelerinde, ilgili mevzuatında yer alan hükümler ayrıca dikkate alınacaktır.
Dersimiz.com
22-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında;
"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli
öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve
cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma
merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları
yönetici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü
ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır. Bünyesinde
özel sınıf bulunan ilköğretim okulları tümüyle özel eğitim amaçlı olmadıklarından, bu okulların
yöneticileri söz konusu fazla ödemeden yararlanamayacaklardır.
Dersimiz.com
23-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında görev
yapan sözleşmeli öğretmenler; Hizmet Sözleşmesi'nin 5'inci maddesinde yer alan;
"Personelden, sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini
tamamlayanlara, emsali kadrolu öğretmenlere alanları itibarıyla haftada verilebilecek ek ders
görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders
saati için, kadrolu öğretmenlere ödendiği kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti
ödenir." ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenler de fiilen okuttukları ek
dersler için bu Genelgede emsali kadrolu alan öğretmenlerine yönelik olarak yapılan
açıklamalar doğrultusunda aynı şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Dersimiz.com
24-Millî Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarihli ve 1998/127 sayılı, 16/06/1999 tarihli ve
1999/50 sayılı, 03/11/1999 tarihli ve 1999/89 sayılı, 18/08/1999 tarihli ve 1999/66 sayılı,
05/10/2000 tarihli ve 2000/95 sayılı, 26/01/2001 tarihli ve 2001/06 sayılı, 26/10/2001 tarihli ve
2001/90 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı

tag MEB ten Ek ders açıklaması

tarihli haber

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz

SON EĞİTİM HABERLERİ (Tüm Eğitim Haberleri İçin Tıklayın...)

2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı

KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı

FAYDALI SOSYAL HABERLER (Tüm Faydalı Haberler İçin Tıklayın...)

Ev yapımı sivrisinek kovucu Ev yapımı sivrisinek kovucu

İnternet kesilince bunları yapabilirsiniz? İnternet kesilince bunları yapabilirsiniz?

Ev alırken veya kiralarken nelere dikkat etmek gerekir? Ev alırken veya kiralarken nelere dikkat etmek gerekir?

Güncel Eğitim Haberleri