Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

9.Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri ve Hücerenin Yapısı Ders Notları, ders ve çalışma notu

9.Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri ve Hücerenin Yapısı Ders Notları

HÜCRE
 

Hücre teorisi:


1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.
2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.
3)Hücreler bölünerek çoğalırlar.
• Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.
• En basit çok hücreli yada en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur.
• Volvox' ta işbölümü vardır ama doku oluşumu yoktur.
• Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.
• Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir.
• Hücre 3 kısımda incelenir.
1) Hücre zarı
2) Sitoplazma
3) Çekirdek

 

1) HÜCRE ZARI


• Yağ,protein az miktarda karbonhidrattan oluşur.Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır.Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur.
• Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek glikolipid, proteinlerle birleşerek glikoprotein şeklinde bulunur.Bunun sağladığı avantaj ise hücrelerin birbirini tanıması ve bağışıklıktır.Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal madde glikoproteindir.Glikolipidi ve glikoproteini golgi sentezler.
• Madde giriş-çıkışı proteinler üzerindeki porlardan olur.
• Zarın özellikleri : Canlıdır,saydamdır,esnektir ve seçici geçirgendir.
• Zardaki proteinler enzim görevi yapar.
• Zarın görevleri : Hücreyi dağılmaktan korur.Hücreye şekil verir.Hücreyi dış etkilerden korur.Madde alışverişini sağlar.
• Zarın seçici-geçirgen olması onun canlı olduğunu gösterir.
• Hücre çeperi cansızdır,esnek değildir,tam geçirgendir.Hücrenin dayanıklılığını arttırır, hücreye şekil verir.Üzerindeki deliklere geçit denir.Selülozik yapıdadır.Prokaryot hücrelerde de bulunur ama yapısı selülozik değildir.

 

2) SİTOPLAZMA

 

• İki kısımdır.
a) Sıvı kısım:Su,protein,yağ,karbonhidrat,mineral,vitamin, RNA çeşitleri,nükleotidler,ATP ve
enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.
Görevi:
1) Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturmak.
2) Organellere yataklık etmek.
3) Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile organellerin hareketini sağlamak.
b) Organeller:Özel yapı ve görevi olan sitoplazmik cisimlerdir.

 

ENDOPLAZMİK RETİKULUM


• Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan zarlı kanallar sistemidir.
• Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.
• Hücre içine ve dışına madde taşır.Bazı maddeleri depolar.(Ca ve protein).Çekirdek zarı ve golgiyi yapar.Hücreyi bölmelere ayırarak,sitoplazmadaki asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden yapılabilmesini sağlar.
• Üzerinde ribozom bulunanlarına granüllü ER; bulundurmayanlara da granülsüz ER denir.
Granüllü ER enzim salgılayan hücrelerde,granülsüz ER yağ sentezleyen hücrelerde çoktur.

 

GOLGİ

 

• Çekirdeğe yakın bulunur.Hücre zarı yapımına katılır.
• Salgı maddelerin yapılması,paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludur.Onun için süt bezi, tükrük bezi,ter bezi gibi salgı yapan hücrelerdeki sayısı diğer hücrelerdekilere oranla daha fazladır.
• Enzimleri paketliyerek lizozomu oluşturur.Hücre zarı yapımına katılır.
• Glikoprotein,lipoprotein,mukus,bağ dokusu ara maddesi ve ayrıca bitkilerde selülozlu maddeler salgılar.
• Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.

 

LİZOZOM


• Büyük moleküllü besinleri parçalar.Kurbağa larvalarında kuyruğun kopması,salgılama dönemi biten memelilerde süt bezlerinin körelmesi,pasif kalan kasların küçülmesi,harap olmuş dokuların, yaşlı alyuvarların ve vücuda giren mikropların yok edilmesi lizozom sayesindedir.
• Fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde çoktur.ÖRNEK:Akyuvar hücresi ve tek hücreliler.
• Lizozom parçalanırsa hücre kendini sindirir.Buna otoliz denir.
• Lizozomun etrafındaki zar golgiden oluşur.
İçerisindeki enzimler ribozomlarda üretilir.
Üretilen enzimler ER ile taşınır.
ER ile taşınan enzimler golgide paketlenerek lizozom oluşturulur.
• Yani lizozomun oluşmasında ribozom,golgi ve ER etkilidir.

 

RİBOZOM


• Bütün hücrelerde bulunan en küçük organeldir.
• Protein ve rRNA'dan oluşur.Çekirdekçikte üretilir.
• Zarsızdır ve iki birimdir.Üst birim(büyük birim) protein,alt birimse(küçük birim) rRNA'dan
oluşur.
• Protein ve enzim sentezler.
• Granüllü ER ve çekirdek zarı üzerinde,mitokondri ve kloroplastın sıvısında ve ayrıca sitoplazma da bulunabilir.
• Yoğun protein sentezi sırasında yan yana gelerek polizomları oluştururlar.
• Her canlıda ribozomların farklı olmasının sebebi rRNA' ların farklılığındandır.
• Bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için mutlaka ribozoma ihtiyacı vardır.(Enzimlerden
dolayı)
• Enzim salgılayan bez hücrelerinde sayısı daha fazladır.

 

MİTOKONDRİ


• Çift zarlıdır.İç zar kıvrımlıdır.Kıvrımlara krista,zarların arasını ve içini dolduran sıvıya matrix
denir.
• Oksijenli solunum yaparak enerjinin üretildiği ve depolandığı yerdir.
• Enerji ihtiyacı fazla olan kas,sinir ve karaciğer gibi hücrelerde sayısı daha fazladır. Bulundukları hücreninde enerjiye en çok ihtiyaç olan bölümlerinde toplanırlar.
ÖRNEK:Sinirlerin sinaps bölgelerinde,spermlerin kuyruklarında ve kasların kasılma
bölgelerinde çok bulunur.
• Kendine ait DNA,RNA,ribozom ve ETS'si bulunur.Kendi DNA'sı olmasına rağmen hücre
DNA'sına bağımlıdır.
• Bitkilerde mesozom ve klorofil bulunduğundan dolayı mitokondri miktarı daha azdır.
• Prokaryotlarda ve memeli alyuvarında bulunmaz.

 

SENTROZOM


• Bazı su yosunu,mantar,hayvan ve insan hücrelerinde bulunur.
• Sentriol denilen iki alt birimden oluşur.
• Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek zıt kutuplara çekilir ve iğ ipliklerinin oluşmasını sağlar.
• Hücre dışına uzanan kirpik,kamçı,sil gibi yapıları oluşturur.
• Sentrioller dikine duran dokuz çift tüpçükten oluşur.

 

PLASTİDLER


• Sadece bitki hücrelerinde bulunan renk maddesidir.3 tiptir.

a) Kloroplast
• Bitkiye yeşil rengini verir.
• Çift zarlıdır.İç zarı katmanlıdır.Bu katmanlara grana,içini dolduran sıvıya ise stroma denir.
• Fotosentez yaparak besin üretir.
• Kendine has DNA,RNA,ribozom ve ETS'si bulunur.
• Granalar içinde bitkiye yeşil rengini veren ve fotosentez için gerekli ışığı absorbe eden
klorofil vardır.
• Bütün bitki hücrelerinde bulunmaz.ÖRNEK:Kökte.
b) Kromoplast
• Bitkilerde meyve ve çiçeklerin rengini verir.Likopin(kırmızı),ksantofil(sarı) ve karoten (turuncu) olmak üzere üç çeşittir.
• Bitkilerde diğer renkler koful öz suyunun asit veya baz oluşuna göre renk değiştiren
"antokyon" denen maddeler ile oluşturulur.
c) Lökoplast
• Renksizdir.Genelde kök,gövde ve tohumda bulunur.
• Nişasta,yağ ve protein depolar.
• Işıkla karşılaşınca kloroplastlara dönüşür.


KOFUL


• ER'dan,golgiden,hücre zarından ve lizozomdan oluşabilir.
• Hayvansal hücrelerde az ve küçük,bitkisel hücrelerde ise gençken küçük,yaşlandıkça büyürler.Çünkü tuzlu artıklar kofullarda biriktirilir.
• Hücre içi osmatik basınç ve pH'ı ayarlar.
• Kofulda bulunan su turgor basıncı oluşturarak hücreye diklik ve direnç verir.
• Metabolizmanın aktiflik derecesini belirler.Eğer koful büyük ve sitoplazmada miktarı çok ise
metabolizma yavaşlar.
Besin kofulu : Fagositoz ve pinositozla alınan besinlerin bir zarla çevrilmesiyle oluşur.Akyuvarlar mikropları fagositoz ve pinositozla aldığında dolayı,akyuvarlarda daha fazla sayıda besin kofulu bulunur.
Kontraktil (vurgan) koful : Tatlı su tek hücrelilerinde bulunan daimi kofuldur.Fazla suyu dışarı
atar.
Boşaltım kofulu : Artık maddeleri ekzositozla dışarı atar.


3) ÇEKİRDEK


• Hücreyi yönetir.Hücre bölünmesini sağlar.Kalıtım bilgisini taşır.4 bölümdür.

A) ÇEKİRDEK ZARI

• Çift katlı bir zardır.
• Üzerindeki deliklere por denir.Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.
• Hücre bölünmesi sırasında kaybolan bu zarın bölünmeden sonra yeniden yapılmasında ER
ve golgi görevlidir.


B) ÇEKİRDEK SIVISI
• Homojen görünümlüdür.İçerisinde bol miktarda ATP,nükleotit,ribozom ve protein bulunur.


C) ÇEKİRDEKÇİK
• Az miktarda DNA,bol miktarda RNA ve protein bulunur.Ribozom sentezi yapılır.Bakterilerde
yoktur.


D) KROMATİN İPLİK
• Hücrede en çok bulunan maddedir.
• DNA'nın kendisi olup kromozomları oluşturur.Kromozomlar DNA ve proteinden oluşmuştur.
Kalıtsal karakterleri taşır.Üreme ve büyümeyi sağlar.Hücreyi yönetir.

Ekleyen :Editör 3    Okunma :523975

 

 

tags

    Benzer Ders Notları

ders notları Karbonhidratlar İle İlgili Test Soruları 94426 kez okundu.

ders notları 10.Sınıf Canlılarda Üreme ve Gelişme 69024 kez okundu.

ders notları Eşeysiz üreme ve eşeysiz çoğalma çeşitleri 12888 kez okundu.

ders notları Bitki ve Hayvanlarda İskelet 17997 kez okundu.

ders notları GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Nedir? 13832 kez okundu.

ders notları Çevre Kirliliği 9425 kez okundu.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (118 yorum yazılmış)

box birisi :eksik var prokaryot ve ökaryot hücrede anlatılmalı

box Seyran :Harikaaaaaaa

box Hatice :Teşekkürler çok iyi oldu

box sude :lütfen böyle 9. sınıf ünite özetleri çıkarın o ünitenin tüm konularını kapsayacak şekilde

box Hilal bedir :Cok iyi ellerinizle saglik

box ipek :cok iyi ❤❤❤

box esmira :yaw bisey dicem bnim bir ogretmenim var cok zor anlatiyo yada belki gozumuzu korkutuyo o cevriye karisindan hic bisey anlamiyodum saolun siz cok guzel yapmissiniz cok iyi olmasada idare eder

box Furkan :İy bide altına test koyacaktı daha iy olurdu

box eğvle :gerçekten güzel olmuş

box Batuhan :Hocam her şey çok güzel iyi hoş da mitekondri yerine mitokondri daha doğru bir yazım olur. Şimdiden teşekkürler

box jessica :Thank you

box Sena irem :Gerçekten biyoloji dersime çok katkı sağladı 100 bekliyorum sınavdan teşekkürler

box İrem deniz :Mukemmel olmus hicbir sitede boyle ayrıntılı almamış cok güzel olmuş

box Berfinmis :çok güzel olmuş teşekkürler.

box sÖnmezReyizZz :Derste ben; Beynim yandı *** Eve gelir bu siteyi açarım; Oha efsane ***

box Seyhan kıtır :Çok teşekkür ederim biyoloji performanina yardımcı oldu hic bir yerde bulamamistum

box Ersan Şen :Valla helal olsun kim yazdıysa biyoloji projesinden 100 aldım sağolun

box elmas :yorumlar neden gerçek olmasınki ben 9.sınıfa geçtim burdan çalışıcam

box Ogur deniz :Çok iyi hazırlanmış emeğinize sağlık:)

box asill :teşekkürler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box zehra :emegınıze saglık

box canan :tşk ederim

box isyankar2009 :yorumlar gercek degil bence

box havva :çok guzel olmuş

box kardelen :muhteşem

box berfnur :bende yazmaya başladım yaz yaz bitmiyor ama çok güzel hazırlanmış çok teşekkürler

box Aleyna :Allah razı olsun

box çok işime yaramadı :çok işime yaramadı ama işimi gördü emeğinize sağlık...

box xpanda :yorumlar gerçek mi ? ama güzel site

box biyolojiyisevmeyebirinsan :Çok güzel.Çok yardımcı oldu.Çok sağolun.

box kadirr :Allah razı olsun. Cok güzelll

box Öylesinebiri :Yazan kimse Allah ne muradı varsa versin!

box görkem :yani iyi olmuş hazırlıyana teşekürller

box ilknur :super bir site

box rapunze :güzel bir yazı olmuş

box kaan :bi b"k anlamdığım derste konuyu anlamama sebep oldu eyvAllah.

box adsız :Çooook yardimci oldu tesekkurler

box merve :Çoooooooook güzel bir sayfa Allah yazandan , yapandan razı olsun . Kelimeler yetmiyor sayfanın güzelliğini anlatmaya

box esmer :Cok güzel olmus elinize saglik hakkınızı hela edin

box !!! :Allah razı olsun...

box mina :herşey tam yazılmış değil mi?

box bozkurt :ellerinize saglık guzel olmuş

box tahhır :sınavıma yardeımcı oldu tesekkurler

box mehmet akif :ama sitoplazmanın 2. kısmı yok

box kardelen :Cok iyi

box :şşşş :harika

box the boss :adam gibi site

box Zeynep :Mitokondri değil mi?

box irm :performansıma çok yardımcı oldu çok tesekkürler .)

box 72*B*O*Z*O*72 :ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN GERÇEKTENDE GÜZEL BİR SİTE İŞİME YARADIR PROJE ÖDEVİ İÇİN HAKINI VERMEK GEREK ÖYLE DEĞİLMİ ...

box xxxx56 :cok yararlı bir site

box esra :İyi olmuş

box Hayatİ KELEŞ :teşekkürler bilgileriniz çok kısa ve öz kısa sürede akılda kalıcı şekilde...

box furkann :çok beğendim teşekkürler

box inci :güzelll hem çok işime yaradı sağolun

box Ceyhun :Teşekkürler :)

box ZeynoOo.. :Çok hoş bisayfa

box Kadir :Güzel süper olmuş

box esma :çok işime yaradı sağolun sınavıma yardımcı oldu...

box Hikmet :çok güzel olmuş fakat biraz daha ayrıntıya girseydi çok iyi olurdu ama bu halide çok güzel :D

box DİYAR :allah razı olsun süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

box atilla :elinize sağlık

box Helil İBO :hmm güzel yazı teşekkürler . Hocalar uzun uzun yazdıyorlar

box mr.mert:) :teşekkür ederim işimi gördü :)

box seher sevim :okumadım ama süper diyorlar herhalde süperdir

box ece :very good

box ece :çok güzel bir site

box asia kıtası :umarım bilgiler doğrudur yoksa yazılıda alırım 0 ı

box Fundii :Çok güzel bi site

box serhat :biraz kısa ama süper

box Rihanete :çok açık ve net olmuş çok yardımcı oldu tişekürler...

box Pelda :Güzel

box Peldaa :Bizim hoca anlatamıyınca burdan çalışmak zorunda kaldım ama güzel olmuşş

box BURAK :ÇOK HOŞ OLMUŞ SAĞOLUN :d

box ılgın :güzel bir anlatım

box deli :aaa gerçekten çok hoş olmuşşş

box dikkat :hayvan hücrelerinde çok ve küçük görülür siz az ve küçük yazmışsınız ve imlada da yanlışlarınız var.

box Ömer Faruk paksoy :Saolun adamsınız

box KEREM :İÇERİK OLARAK TÜM KONULARI KAPSAMIYOR AMA İÇİNDE BULUNAN KONULAR GAYET AÇIK VE ÖZ ELİNİZE SAĞLIK.

box ELA :SÜPER OLMUŞ COOOOK SAĞOLUN ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN

box ELA :SÜPER OLMUŞ COOOOK SAĞOLUN ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN

box ELA :SÜPER OLMUŞ COOOOK SAĞOLUN ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN

box ELA :SÜPER OLMUŞ COOOOK SAĞOLUN ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN

box Mert :Harika

box Nurrê :Çok sağolun

box V.ç :Hoca anlatmayınca iş başa düştü

box Baban :bilmiyom nasıl olmuş derslerime çalışman sadece yazar geçerim bakalım kaç alacağım :D :)

box Semanur :Çok sağolun harika özetleme olmuş

box jiyan :süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr

box nommett :gercekten yararlı bir sayfa :)

box hüseyin :okula glememiştim. harika özet olmuş :)

box dılda :Çok güzel anlattı teşekkürler

box Ayşenur :harikaymis tesekkurler cok isime yaradi

box çağlaa :gerçekten güzel anlatım saolun

box cinpolat :Gercekten sağolun çok işime yaradı

box Can :Sizin sayenizde performans ödewibden aldım çok teşekkürler. Allah sevdiğinize kavuştursun tuttugunuzu altın etsin inşallah

box ismail bey :gerçekten çok iyi çok sağolun

box sait :Guzel

box Muazzattin :Cok güzel anlaşır

box çızzz :HARİKA OLMUŞ SÜPERRRR OLMUŞ KISA VE ÖZ

box sivri zeka :cok güzel bilgiler tesekkur ederim :)

box çemçük ağızlı :Güzel ve Öz olmuş...Teşekkürler

box Filli boya :İşime yaradı Teşekkürler :))

box BİYOLOJİ DELİSİ ::) HARİKA OLMUŞ ÇOKKKKK SAOLUNNNNNNNNNNNNNN TEŞEKKÜÜRRLLEERR:)

box sıla :100 aldım saol yalnız nesimin yorumu boooooooooooooooooook gibi olmuş

box kız :bence süper oldu proje ödevim den 100 aldım tşk ler admin bu siteyi svyorum

box Cali kusu :anatomi performans odevim icin cok calismam lazim

box Tatlı bela :Gerçekten çok güzel bir site hazırlayanlara tşkr ediyorum

box Hatice :Çok guzel olmus performans odevim icin cok etkili oldu tesekkurler

box Final Öğrencisi :D :Sonunda plastidleri arıyorum sonunda buldum helal olsun adminn :D

box emre can cubuk :Cok guzel isime yaradi

box Biri :Bilgiler kısa ve net tam istediğm gibi bir calışma oldu sagolun

box mevlüt :performans odevlerimi yaptın allah razı olsun

box kubr :Cok guzelllll performansimi yaptim

box çalıştım :bilgileri çok güzel bir şekilde aktırmışsınız.ellerinize sağlık, teşekkürler.

box Ece :Çok yardımcı oldu çok teşekür ederim sağ olun

box öğrenci :Güzel kısa ve net gerçekten. Teşşekür ederim . Faydalandım.

box çaylak öğrenci :gerçekten mükkemmel sunumum için okulun başından çalışıyorum ellerinize sağlık :)

DERS VE ÇALIŞMA NOTLARI / KONU ÖZETLERİ ANASAYFA