Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

ONİKİ İMAM KİMLERDİR?

ansiklopediONİKİ İMAM KİMLERDİR?

Peygamberimizin nesebinden olup, ilim, takvâ, ahlâk, şecâat, soy bakımından zamânındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi oniki mübârek zât. Herbiri büyük âlim ve velî olan oniki kişi. Hazret-i Ali'den başlayıp aynı soydan (hazret-i Fâtıma'dan) gelerek Muhammed Mehdî'ye kadar devâm eden oniki din büyüğüne verilen isim. Bunlara Arapça, "Eimme-i İsnâ Aşere" de denir. İmâm, lügatte önder, lider demektir. İlimde önde olana imâm dendiği gibi, namaz kıldıranlara da cemâatın önünde bulunmasından dolayı imâm denilmiştir. Devlet başkanları halkın önderi olduğu için devlet başkanlarına ve söylediği söz kânun kabul edilen kimseye de imâm denilmiştir. (Bkz. İmâm)

Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) üç türlü vazîfesi vardı: Birincisi, ahkâm-ı fıkhiyeyi (fıkıh hükümlerini) bütün insanlara tebliğ etmek, bildirmek idi. Ahkâm-ı fıkhiye, yapılması emir veya yasak edilen işlerdir. İkinci vazîfesi, Kur'ân-ı azîmüşşânın ahkâm-ı mâneviyesini, yâni Allahü teâlânın zâtına ve sıfatlarına âit mârifetleri (yüksek bilgileri), yalnız ümmetinin yüksek olanlarının kalplerine akıtmaktır. Üçüncü vazîfesi, ahkâm-ı fıkhıyeyi, vâz ile, nasîhatle yapmıyan Müslümanlara, kuvvet kullanarak, zor ile yaptırmaktır.

Resûlullah efendimizden sonra dört halîfeden herbiri bu üç vazîfeyi tam olarak başardı. Hazret-i Hasan'ın imâmeti zamânında, fitneler, bid'atler çoğaldı. İslâmiyet üç kıtaya yayıldı. Resûlullah efendimizin nûru yeryüzünden uzaklaştı. Sahâbe-i kirâm radıyallahü anhüm ecmaîn azaldı. Bu üç vazîfeyi, bir kişi yapamaz oldu. Bu üç vazîfe, başka başka üç sınıfa ayrıldı. Usûl ve fürû ahkâmını tebliğ vazîfesi, yâni imânı ve ahkâm-ı fıkhiyeyi bildirmek vazîfesi, din imâmlarına, yâni müctehidlere verildi. Bu müctehidlerden îmânı bildirenlere "mütekellimîn", fıkhı bildirenlere "fukahâ" denildi. İkinci vazîfe, yâni dileyen Müslümanları Kur'ân-ı kerîm'in mânevî hükümlerine kavuşturmak, Ehl-i Beytin oniki imâmına ve tasavvuf büyüklerine verildi. Cüneyd-i Bağdâdî ve Sırrî-yi Sekatî bunlardandır.

Ehl-i Sünnet âlimleri, Resûlullah efendimizin bu ikinci vazîfesini oniki imâmdan öğrenerek, tasavvuf ilmini meydana getirdiler. Bâzıları, evliyâya, kerâmetlere ve tasavvufa inanmıyorlar. Onların bu inanmamaları, oniki imâmla ilgileri olmadığını göstermektedir. Oniki imâm, Ehl-i Sünnetin imâmlarıdır.

Ehl-i Beyti seven ve oniki imâmın yolunda olanlar Ehl-i Sünnettir. İslâm âlimi olabilmek için, Resûlullah'ın bu iki vazîfesinde, kendisinin vârisi olmak lâzımdır. Yâni, bu ilimlerin ikisinde de mütehassıs, uzman olmak şarttır.

Üçüncü vazîfe, yâni ahkâm-ı dîniyyeyi kuvvetle satvet ve saltanatla yaptırmak işi, meliklere ve sultanlara, yâni hükûmetlere verildi. Birinci sınıfın kısımlarına "mezheb" ikincisinin kısımlarına "tarîkat" üçüncüsüne de "kânun" denildi. Îmânı bildiren mezheplere "Îtikâdda mezheb" denir. Îtikâd mezheplerinin yetmiş üçe ayrılacağını, bunlardan yalnız birinin doğru, ötekilerinin bozuk olacağını, Peygamber efendimiz haber vermişti. Öyle de oldu. Doğru yolda olduğu müjdelenen fırkaya "Fırka-ı nâciye" veya "Ehl-i Sünnet vel-cemâ'at" mezhebi denir. Yanlış oldukları bildirilen yetmiş iki fırkaya "Bid'at fırkaları" yâni, "sapık yollar" denir. Bunların hiçbiri kâfir değildir.

Tasavvufta ikinci yol olan vilâyet yolu(Bkz. Tasavvuf), oniki imâm vâsıtası ile insanlara ulaşmıştır. Bütün evtâd, büdelâ, nücebâ ve evliyâ hep bu yoldan kavuşmuşlardır. Peygamberimizden gelen feyizler, mârifetler ve sesli zikir bu oniki imâm vâsıtasıyla gelmiştir.

Ehli Sünnet olanlar, oniki imâmı sevme konusunda çok hassas davranmışlar ve gereken hürmeti göstermişlerdir. Çocuklarına oniki imâmın isimlerini koymayı da, kendileri ve çocukları için bir şeref kabûl etmişlerdir.

Doğru yoldan ayrılanlar, oniki imâmı sevme adı altında oniki imâma iftirâ edip, haklarında kötü sözler sarfetmektedirler. Doğru yoldaki İslâm âlimleri hiçbir devirde, hiçbir zaman oniki imâm hakkında iftirâda bulunmamışlar, bilakis oniki imâm sevgisini son nefeste îmân ile gitmek için şart görmüşlerdir. Oniki imâmda Resûlullah efendimizin zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazîfesidir.

Oniki imâm sevgisi, edebiyât alanında da etkisini göstermiştir. Oniki imâm sevgisini terennüm eden binlerce şiir ve methiye yazılmıştır. Bu arada oniki imâm sevgisini istismâr ederek Müslümanları birbirine düşürmek isteyen bâzı bölücü kimseler, oniki imâm hakkında gerçek dışı yazılarla Müslümanlar arasına fitne sokmak istediler. Bâzı câhil kimseler de böyle şiir ve uydurma hikâyeleri okuyarak, dinliyerek ağlamayı ve din büyüklerini kötülemeyi ibâdet sandılar. Hakîkî din âlimleri yazılarıyla, vâz ve öğütleriyle bu konuda da insanlara doğru yolu gösterdiler. Oniki imâm diye anılan mübârek insanlar, sırasıyla şu zâtlardır:

1. Ali bin Ebî Tâlib: Resûlullah'ın amcası Ebû Tâlib'in oğlu ve Peygamber efendimizin dâmâdıdır. İslâm halîfelerinin ve Cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. Hicretten 23 sene evvel Mekke'de doğdu. 661 (H.40) senesinde İbn-i Mülcem tarafından şehit edildi.

2. Hasan bin Ali: Resûlullah efendimizin kızı hazret-i Fâtıma'nın oğludur. Hicretin üçüncü yılı Medîne'de doğdu. Hicrî 49'da Medîne'de vefât etti. Yüzü Resûlullah efendimizin yüzüne çok benzerdi. Babası hazret-i Ali'nin vefâtı üzerine halîfe oldu ise de, yedi ay sonra hilâfeti hazret-i Muâviye'ye bıraktı. Soyundan gelenlere "şerîf" denir. (Bkz. Şerîf)

3. Hüseyin bin Ali: Resûlullah efendimizin torunu ve hazret-i Ali'nin, hazret-i Fâtıma'dan olan ikinci oğludur. Bunun soyundan gelenlere "seyyid" denir (Bkz. Seyyid). Hicretin altıncı senesi doğdu. 681 (H.61) senesinde Kerbelâ'da şehit oldu.

4. Zeynelâbidîn bin Hüseyin: Hazret-i Hüseyin'in oğlu, Muhammed Bâkır'ın babasıdır. 666 (H.46) senesinde doğdu, 713 (H. 94) de Medîne vâlisi Osman bin Hayyân tarafından zehirletilerek şehit edildi.

5. Muhammed Bâkır: Zeynelâbidîn'in oğlu, Câfer-i Sâdık'ın babasıdır. 676 (H.57) senesinde Medîne'de doğdu, 732 (H. 113) senesinde vefât etti. Medîne'de Cennet-ül-Bakî'de, babasının yanındadır.

6. Câfer-i Sâdık: Muhammed Bâkır'ın oğlu ve Mûsâ Kâzım'ın babasıdır. 702 (H.83)de Medîne'de doğdu. 765 (H. 148)'te Medîne'de vefât etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe ve kimyâger Câbir, bunun talebesiydiler.

7. Mûsâ Kâzım: Câfer-i Sâdık'ın oğlu, İmâm-ı Ali Rızâ'nın babasıdır. 745(H. 129)'te Medîne'de doğdu. 802 (H. 180)de Bağdat'ta vefât etti. Kâzımiyye'dedir.

8. Ali Rızâ: Mûsâ Kâzım'ın oğlu ve Muhammed Cevâd Takî'nin babasıdır. 770 (H.153)'te Medîne'de doğdu ve 818 (H. 203)'te Tus yâni Meşhed'de vefât etti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri, İmâm Ali Rızâ'nın sohbetiyle şereflenip kemâle geldi.

9. Muhammed Cevâd Takî: Ali Rızâ'nın oğlu, Ali Nakî'nin babasıdır. Lakabı Hâdî'dir. 810 (H.195)'da Medîne'de doğdu. 835 (H.220) senesinde Bağdat'ta vefât etti.

10. Ali Nakî: İmâm-ı Muhammed Cevâd Takî'nin oğlu ve Hasan bin Askerî Zekî'nin babasıdır. Lakabı Hâdî'dir. 819 (H.204)'da Medîne'de doğdu. 868 (H.254)'de Bağdat'ın Sermenray nâhiyesinde vefât etti.

11. Hasan bin Ali Askerî Zekî: Ali Nakî'nin oğlu, Muhammed Mehdî'nin babasıdır. 846 (H.232)'da Medîne'de doğdu. 875 (H.261) senesinde yine Medîne'de vefât etti.

12. Muhammed Mehdî: Hasan bin Ali Askerî Zekî'nin oğlu olup, Samarra'da vefât etti.

Ekleyen : dersimiz.com     Okunma :107339 kez

tags oniki imam kimlerdir hakkında bilgi ile ilgili bilgiler araştırma kaynak yazılar ansiklopedik bilgi wikipedi vikipedi

 

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

Bu sayfada ONİKİ İMAM KİMLERDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (29 yorum yazılmış)

box Karamell :Çok güzel bilgiler var ancak çok kısa biraz uzun olmalı ki insanalar bu kişilerden daha fazla bilgi sahibi olsun

box Allah'ın Kulu :Tarih bilgim zayıftır ama galiba tarihlerle ilgili bir sıkıntı var. Yani 9-11 yaşında çocuk sahibi olan İmamlar var gibi görünüyor !!!

box adem :1338 senesinde vefât eden Hacı Bektâş-ı Velî’nin derslerini ve sohbetlerini tâkib ederek onun tarîkatına bağlananlara, tasavvuftaki usûle uyularak “Bektâşî” denildi. bu temiz, îtikâdları düzgün olan ve ibâdetlerini yapan Bektâşîler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle, hakîkî Bektâşîlik unutuldu ve zamânımızdan yüz sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve îtibâr edilen bu isim, Hurûfî denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. İslâmiyeti yıkmak için kurulan bozuk yollardan biri olan Hurûfiliğin kurucusu Fadlullah Hurûfî, Tîmûr Han tarafından öldürülünce, dokuz yardımcısı kaçarak Anadolu’ya geldiler. Bunlardan Aliyyül-A’lâ ismindeki kimse, bir Bektâşî tekkesine geldi. Câvidân adlı kitaplarını gizlice yaymaya, câhilleri aldatmaya başladı. Hacı Bektâş-ı Velî’nin yolu budur dedi. Halbuki Hacı Bektâş-ı Velî’nin yolundan ayrılmayan hakîkî Bektâşîler, bunlardan tamâmen ayrıldılar. Hurûfîlik, haramlara helâl, nefsin arzu ettiği kötü arzulara, serbesttir dediği için, bozuk rûhlu insanlar arasında çabucak yayıldı. Sözlerine “Sır” deyip, çok gizli tutulmasını emrederlerdi. Sırları yabancılara açanları öldürdükleri bile olurdu. Sırları Câvidân kitabında a, c, v, z, … gibi harflerle işâret edilmektedir. Hurûfîler, Bektâşîlik ismini kendilerine perde yaparak, bu perde arkasında çalışmışlardır.

box mustafa :tekin bey. AFEDERSINIZ Peygamberimiz son peygamberdir sonrakiler elibeytidir.BENIM SAHABELERIM GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİR Dedigi rivayet ve bazi hadislerde mevcuttur s.a.v efendimizin KURAN,I KERIM NASIL EMREDIYORSA ÖYLE OLALIM TUM SAHABEYLE VE TUM IMAMLARLA BERABER GIBI OLURUZ (onlar birbirlerini uzmezmiş)

box ANONİM :Yukarıda ki yazıda on iki imamın ehli sünnet imamı oldukları yazıyor.Yukarıda ki yazıyı bir ehli sünnet kardeşimiz yazdığı apaçık ortada öncelikle bir kaç şey söylemek istiyorum on iki imam peygamber efendimiz gibi tek bir kavme gelmemiştir.Tüm islam aleminin imamlarıdır.ehli sünnetin imamları dıyorsunuz da neden hiç bir din dersinde 'Caferilik' Mezhebi anlatılmıyor. hani sizin de imamlarınızdı neden Peygamber efendımızın ehlıbeytınden de hiç bahsetmıyorsunuz ben şahsen hiç görmedim. anca kötüluyorsunuz hiç bir ehli sünnet kesımı on iki ımamı dahi tanımıyor neden çünkü anlatmıyorsunuz.lafa gelınce ne guzelde ehlı sunnetın ımamlarıdır dıyorsunuz sızın ımam saydıklarınız ebu sufyandır muavıyedır yedız dır anca o kımselerden bahseder onlar gıbı yaşarsınız .

box Elnur Rzayev :Salam olsun Resulullah ve onu Ehlibeytine

box gelin :Selam aleykum arkadaslar ben siteyi yeni gordum ben bir alevi esiyim severek evlendim cevremden cok tepki gordum alevilere musluman gozuyle bakilmiyor bu toplumda herkesin yanlislari vardir ama bizim soyumuz belli bu boluculuk allah rizasi icin ortadan kalksin alvi arkadaslarida utarmak isterim biz muslumaniz sizin irkiniz sadece bu kurt turk alevi laz cerkez bosnak vb ama neyiz muslumaniz bu ayrimlari oruclari bozmayalim allaha emanet

box gülsvrplt :Çok ii bi site

box Halil :Yıllarca bize Alevileri kötü tanıttılar oniki imamı Aleviler sahiplendiği için biz sahiplenmedik Allah bizi affetsin

box İzmirden Serkan. :12.İmam Muhammed Mehdi Af.nezaman öldü?admin?çok büyük günah işlemektesiniz Kuranda İmam Mehdi Af çok Ayette geçiyor Büyük Gaybeti Allah cc Tarafından gerçekleştirildi Tıpkı Kuranı kerimi Allah cc Nasıl Koruduysa Allah Son Hüccetini de korudu Gizledi İmam Mehdi Af Yaşıyor Ve Zuhuru için Biz Şialar Dua Etmekteyiz Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ali Muhammed ve accil ferecehum vel'an eda ehum.

box Serkan ozer :S.a arkadaşlar son mürşidi kamil mehdi a.s zuhur edecek bunlar derin konular 12 imam hayati çok engebeli zorluklarla geç mis Allah o güzellerdn razı olsun

box yağmur :Ben Sünni şii bütün Müslümanları çok seviyorum lütfen birbirimizi daha yakından tanıyalım bu güzel alımlar bizim başımızın tacıhepimiz kardeşim zalimler bizi ayırmayı önemli olan Rabbimin hoşnutlugu

box Sss :Muaviyen zehirletmemis o kendinden sonra halifelige hz Hasan geçsin istemiş oğlu yezid bunu kabul etmeyerek hz Hasan in karısını kandırmış onunla evlenecegini onu altina bogacagini söylemiş ve kandirmistir.

box elvan aytaç :resullullahın gözünün nuru ceger pareleri hepside zulüm gördü işkence edildilanet olsun ebusühyanın soyona onlara lanet okumayanlarada lanet olsun peygamber efendimiz demedimiki ehli beytime zulmeden bugz eden benden şefaat ummasın rabbim ehlibeyte zulmedenlerle ahirette kuşu etmesin

box zeliha :Hepşinin adı kendi gibi güzel ve temiz hepsini gönülden çok seviyoruz oniki imamlar çok seviyorum

box Fghh :Imam hasan (a) müaviyenin emri ile zehirlendirilmiş Nasil olur da ona bırakmış hakimiyeti

box isa albay :sayın yazar bizim bildiyimiz oniki imamın sonuncusu olan hz mehdi (as)ın hayatta olduğunu ve büyük gaybet döneminde olduğünu bütün müslümanların o büyük şahsiyeti in zuhurunu (gelişini)= beklemekteler 12 inçi imamin hakındaki yazıyı duzeltın veayrıyetten bütün imamlar ehlibeyitten oldukları için hepisini şehit etiler

box emre izmir :sizi tebrik ediyorum ve çalışmalarınbızın devamını diliyorum teşekkürler bizi aydınlattıgınız için :)

box bi garip :her musluman oniki imami sayabilmeli Rabbim onlardan razi olsun bizi aydinlatip bu siteyi haxirllayandanda tsk ederiz.

box eslem :Cok tesekkurlersuper

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

left ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA