Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

nedir ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiENVANTER NEDİR?

Borç ve alacakları oluşturan unsurların sayım ve dökümünü yapma işlemi, bu işlemle ortaya çıkan sonuç. Ayrıca mal sayımı ve mal sayımını gösteren liste ya da defter de bu adla anılır. Envanterin düzenlenmesi her ticarî kuruluş için yasal bir yükümlülüktür. Ticarî kuruluş ... devam et

bilgiENTROPİ NEDİR?

Termodinamikte, tersinir bir süreçten geçen bir sistemin aldığı ısı miktarının mutlak sıcaklık derecesine oranıyla ifade edilen özellik değişimi (simgesi S). Öteki termodinamik özellikler (basınç ve sıcaklık) gibi, entropi de yalnızca sistemin içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Bu duruma nas... devam et

bilgiENTALPİ NEDİR?

Bir sistemin iç enerjisi ve basıncıyla hacminin çarpımları toplamından oluşan ve değişimi sabit basınçta sistemin aldığı ya da verdiği ısıyı gösteren termodinamik durum ölçüsü (simgesi H). Sabit... devam et

bilgiENGEL BALIĞI

Uskumru familyasından küçük bir balık. Boyu 40 cm kadardır ve genellikle açık denizlerde yaşar. Başının üstünde bir vantuz bulunur. Bu vantuzun yardımıyla kendini büyük balıklara... devam et

bilgiENFEKSİYON NEDİR?

Virüslerin, bakterilerin ya da hastalığa neden olan herhangi bir maddenin organizmada yerleşmesi, bulaşma. Enfeksiyon, ya tifo, difteri gibi her zaman aynı belirtilere ya da hastalık etkeninin girip yerleştiği yere göre değişik belirtilere yol açar. Bu ikinci gruptan olan etkenler belirli bir hastalığa ... devam et

bilgiENFARKTÜS NEDİR?

Bir organda, bir atardamarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu ortaya çıkan bozukluk. Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan atardamarda meydana gelen tıkanma sonucu, kan dolaşımı kesintiye uğrar ve o bölge beslenemez. Enfarktüsün meydana geldiği bölgeye göre organizma önemli ya da önemsiz bir teh... devam et

bilgiENE'L-HAK NEDİR?

"Ben Tanrı'yım" anlamında Arapça bir söz olup 10. yüzyılda Hallacı Mansur adlı bir tasavvufçu tarafından söylenmiş ve asılarak idamına neden olmuştur (922). Heptanrıcılığa inanan tasavvufçulara göre evrende... devam et

bilgiENDİKATÖR NEDİR?

Kimyasal bir maddenin derişiminin belli bir değeri aşması hâlinde, bu değişimin başladığı anı bir renk, bulanıklık ya da flüorışı değişimiyle belirten madde. Belirteç de denir ve kimyasal tepkimelerin ... devam et

bilgiENDERUN NEDİR?

Topkapı Sarayı'nda bir bölüm ve Osmanlılarda yüksek devlet görevlilerinin yetiştirildiği yüksekokulun adı. Sarayın Enderun denilen bölümü, Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı olan Babüssaade'den başlar, hareme kadar sürer. Burası cülus töreni, bayram tebriki, ayak divanı gibi önemli törenl... devam et

bilgiENCÜMEN-İ DANİŞ NEDİR?

Osmanlı bilim akademisi. Fransız Akademisi örnek alınarak 15 Nisan 1851'de İstanbul'da kuruldu. Encümeni Daniş üyeleri ilk toplantısını kuruluştan üç ay sonra yaptı. Bu kurum adına yapılan ilk çalışma, Fuad Paşa ile ... devam et

bilgiEN BÜYÜK ORTAK BÖLEN NEDİR?

İki ya da daha çok tamsayıyı bölen 1'den farklı tamsayıların en büyüğü. Kısaca "ebob" biçiminde gösterilir. Örneğin, 8 in tam bölenleri 2, 4, 8; 12'ninkiler 2, 3, 4, 6, 12; 20'ninkiler 2, 4, 5, 10, 20'dir ve bunlardan ortak olan ... devam et

bilgiEN BÜYÜK ALT SINIR NEDİR?

Alttan sınırlı bir kümenin alt sınırlarının en büyüğü. İnfimum da denir ve kısaca "ebas" ya da "inf" biçiminde gösterilir. Açık bir kümenin ebas'ı kümenin elemanı değildir. Örneğin (a, b) aralığındaki gerçel sayılar... devam et

bilgiEMÜLSİYON NEDİR?

Birbiri içinde çözünmeyen ya da az çözünen iki sıvıdan birinin öteki içine kolloidal (küçük damlacıklar hâlinde) dağılması. Emülsiyon hazırlanırken, iki sıvı ayrılarak iki kat hâlinde bulunur. Ancak sabun gibi bir emülsiyon... devam et

bilgiEMU KUŞU

Tepelidevekuşları takımının koşucudevekuşugiller familyasından, Avustralya'da yaşayan bir tür, koşucudevekuşu (Dromaeus novae-hollandiae). Çok ... devam et

bilgiEMPEDANS NEDİR?

Alternatif akımlı bir devrenin görünen direnci (simgesi Z). Böyle bir devrede elektrik akımı yalnızca dirençle (R) değil, devrenin özindüksiyon katsayısına (L) bağlı reaktans (X) denen bir başka dirençle daha karşılaşır. Bu iki tür direncin karelerinin toplamının kareköküne... devam et

bilgiEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'nin genel güvenliği ve asayişiyle görevli, İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük. 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu ile kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez kuruluşu, başta emniyet genel müdürü, gereği kadar müdür yardımcısı, dört daire başkanlığı ve dokuz... devam et

bilgiEMİR-ÜL ÜMERA NEDİR?

Emirler emiri, komutanlar komutanı ya da başkomutan anlamına gelen askerlik ve yönetim terimi. Arapça emir ve ümera sözcüklerinden türetilmiştir. İlk kez Abbasîlerde başkomutan anlamına kullanılmıştır. Osmanlılarda bu deyim ancak protokolde ... devam et

bilgiEMİR NEDİR?

Bey ya da kumandan anlamına gelen, Arapça sözcük (çoğulu ümera). Araplarda devlet başkanı anlamına da kullanılmıştır. Bu anlamda halifeler emir'ül müminin sıfatını taşımışlardır. Osmanlılarda emir ... devam et

bilgiEMAYE NEDİR?

Bazı maddeleri korumak, boyamak ya da parlaklık kazandırmak için kullanılan ve cam hamuruna çeşitli maden oksitleri katılarak elde edilen bir madde. Bu maddeyle kaplanmış eşyalara da emaye adı verilir. Isıtılınca eriyen emaye... devam et

bilgiEMAN NEDİR?

Savaşta, teslim olmak isteyenlere, özellikle teslim olmayı kabul eden kent ya da kale halkına, güven içinde olduklarını bildirmek için verilen söz, içilen ant. Eman, koşullu ya da... devam et

bilgiELİPSOİT NEDİR?

Elipsin, büyük ekseni çevresinde dönmesiyle oluşan üç boyutlu geometrik cisim. Kesiti elips biçiminde olan yumurta, elipsoide bir örnektir. Merkezil elipsin yatay eksen çevresinde dönmesiyle oluşan elipsoidin hacmi (a büyük eksenin, b küçük eksenin... devam et

bilgiELİPS NEDİR?

Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit bir sayıya eşit noktalar kümesi. Sabit iki noktaya elipsin odakları, sabit sayıya da elipsin asal (büyük) eksen uzunluğu (2a) denir. Odakları birleştiren doğru parçasının orta noktası, elipsin merkezidir. Odaklarla... devam et

bilgiELEŞTİRİCİLİK NEDİR?

Alman filozofu Kant'ın üç eleştiri kitabının (Salt Usun Eleştirisi, Uygulamalı Usun Eleştirisi, Yargı Gücünün Eleştirisi) birincisinde ortaya koyduğu öğreti, kritisizm. Kant, bu kitabın başlarında çağının bir eleştiri çağı olduğunu bildiriyor, hiç kimsenin eleştiriden kaçamayacağını, ... devam et

bilgiELEŞTİRİ (TENKİT) NEDİR?

Sanat yapıtlarını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazıların tümüne verilen ad; tenkit. Edebiyat eleştirisinin tarihi ilk çağlara kadar götürülebilirse de bir yazı türü olarak 19. yüzyılda geliştiği bilinmektedir. Platon'un güzel sanatlar ya da şiir üzeri... devam et

bilgiELEST BEZMİ NEDİR?

Allah'ın insanları yarattığı zaman "Elestü bi rabbiküm?" (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) sorusuna insanların "Beli" (Evet rabbimizsin) diye şahadette bulunmaları. Bunun insanların kıyamet gününde "bizim bundan haberimiz yoktu, biz atalarımızdan... devam et

bilgiELEMENT NEDİR?

Çekirdek yükleri aynı olan bir cins atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan madde. Yunanlı filozof Empedokles, yeryüzünde dört element olduğunu ileri sürmüştü: Toprak, su, hava ve ateş. Kendinden sonraki filozoflar, bunlara cenneti sardığını öne sürdükleri ... devam et

bilgiELEMENTER SATIR İŞLEMLERİ NEDİR?

Bir matrisin satırlarının yerlerinin değiştirilmesi, bir skalerle (sayıyla) çarpılması ve başka bir sıraya eklenmesi. Elemanter satır işlemlerinden, bir matrisin rankının bulunmasında, denklem... devam et

bilgiELEMAN NEDİR?

Kümeyi oluşturan nesne. Eleman sayı, harf, şekil olabileceği gibi insan, şehir, meyve vb. de olabilir. Örneğin A= {Türkiye'deki Irmaklar} kümesinin elemanları Kızılırmak, Dicle vb.; Z= {x+iy: x, y gerçel} kümesinin elemanları karmaşık sayılardır. "Bir kümenin... devam et

bilgiELEKTROT NEDİR?

Yüklü parçacıkları yayan, toplayan ya da saptıran iletken. Elektrotlar levha, ızgara ya da tel biçiminde olabilirler. Bazı durumlarda sıvı cıva elektrotlar da kullanılır. Elektrotlar bir elektrolit, gaz, vakum, dielektrik ya da... devam et

bilgiELEKTROSKOP NEDİR?

Elektriksel potansiyel farkını gözlemeye yarayan araç. En yaygın kullanılanı altın varaklı elektroskoptur. Cam bir balon içinde, balondan yalıtılmış olarak yan yana asılı ve bir iletkenle balon dışındaki metal bir küreye bağlı iki altın ... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler