Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

nedir ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiOTİZM NEDİR?

OTİZM. Temel Özellikleri: Karşılıklı sosyal ilişkide bozukluk Sözel ve sözel olmayan iletişim ve hayal gücüne dayalı etkinliklerde yetersizlik. Davranış ve ilgi alanında kısıtlılık olarak ifade edilmektedir. Otizmde çocuk dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü gerçekler dünya... devam et

bilgiSKOLASTİK NEDİR?

Avrupa'da 10. ve 12. yüzyıllarda üniversiteler ve kilise okulları çevresinde gelişmiş olan ve Hristiyan dogmalarını temellendirmeyi amaçlayan felsefe ve dinbilim anlayışı. Skolastik düşünce dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörürür. Kendi içinde tartışmacı ve ar... devam et

bilgiSİYATİK NEDİR?

Büyük siyatik sinirinin ağrılı hastalığı. Siyatik siniri bacaklardaki küçük siyatik ve büyük siyatik denilen sinir ağlarından oluşur. Küçük siyatik kuyruksokumu sinir ağının alt, büyük siyatik ise sinir ağının uç dallarıdır. Sinir liflerinin zedelenmesi, iltihaplanması, romatizma, sıtma,... devam et

bilgiVİTES NEDİR?

Motorlu taşıtlarda motordan elde edilen dönme hareketini diferansiyele aktaran, sonuç olarak motorla itici tekerlekler arasındaki dönüş oranını ayarlayan dişli takımlarından her biri. Bu dişli takımlarının araca kazandırdığı hız sınırları da vites adıyla anılır. Motorlu taşıtlarda genellik... devam et

bilgiVİSKOZİTE NEDİR?

Bir akışkanın, biçim değişikliğine ya da kendi içindeki bağıl hareketlere direnç gösterme özelliği. Bütün akışkanların viskozitesi vardır. Bu özellik, akışkan molekülleri arasındaki iç sürtünmelerin, aralarında hız farkı doğmasına karşı koymasından kaynaklanır. Sıvıların viskozit... devam et

bilgiVİKUNYA HAYVANI

Çiftparmaklılardan bir memeli (Lama vicugna). Tüyleri açık kahverengidir. Güney Amerika'da, yüksek dağlarda, toplu hâlde yaşar. Eti ve kılları çok ince olan değerli yünü için... devam et

bilgiVİDEOTEYP NEDİR?

Eğitim amacıyla ya da evlerde kullanılan, video kamerayla çekilmiş filmleri ya da videobant üzerine kaydedilmiş resim ve sesleri bir televizyon alıcısında göstermeye ve bir televizyon alıcısından televizyon programlarını kaydedip bunu alıcıda yeniden göstermeye yarayan, manyetik bantla çalışan bir... devam et

bilgiVİDEO PLAK NEDİR?

Televizyon alıcısında görüntü ve ses oluşturmak üzere hazırlanmış plak. Özel bir pikapla birlikte kullanılır. Video plaklar, optik okuma sistemiyle çalışır. Fenol plastikten yapılıp presle biçimlendirilen video plak, çok ince... devam et

bilgiVİDEO KASET NEDİR?

Televizyon programlarının kaydedilmesini, istenildiğinde yeniden gösterilmesini sağlayan ve içinde video bant bulunan kaset. Video teyplerle birlikte kullanılır. İlk zamanlar büyük "kartuş kaset"ler yaygındı. Günümüzde boyutları daha da küçültülmüştür. Normal teyp kasetlerinden farklı olarak... devam et

bilgiVİDEO BANT NEDİR?

Televizyon görüntülerinin, bazen de görüntüyle birlikte seslerin kaydedildiği manyetik ... devam et

bilgiVİDEO KAYIT (VİDEO) NEDİR?

Görüntü ve sesleri manyetik bir şerit üzerine kaydetme, bu görüntü ve sesleri televizyon alıcısına aktarma... devam et

bilgiVEZÜV YANARDAĞI

Napoli Körfezi'nin doğu kenarında etkin volkan (İtalya). Yüksekliği, 1970 yılında 1.280 metreydi. Bugünkü koni, kuzeyden yarı daire şeklindeki Monte Somma ile çevrilidir. Tarih boyunca birçok yıkıcı püskürmeleriyle ünlüdür. Özellikle İ.S. 79 yılındaki püskürmesi sırasında Pompei ve Hercula... devam et

bilgiVERNİK NEDİR?

Kuruduğunda sert bir saydam film hâline gelen reçine çözeltisi. Ahşap ve metal yüzeylere, görünümünü değiştirmeden daha iyi özellikler sağlamak için uygulanır. Başlıca iki çeşit vernik vardır. Alkollü vernikler, doğal ya da sentetik reçinelerin alkol gibi uçucu bir çözücüde çözünmesiyl... devam et

bilgiVERİM NEDİR?

Bir makinenin ya da herhangi bir enerji dönüştürücü sistemin yararlı enerji çıktısının, enerji girdisine oranı (simgesi a). Çoğu zaman verim, makineden elde edilen yararlı gücün, makineyi besleyen güce oranına eşittir. Verim daha çok % olarak ifade edilir. Makinelerin mekanik verimi, enerjinin bir... devam et

bilgiVEDA HACCI NEDİR?

İslâm dininin kurucusu Hz. Muhammet'in ölümünden önce yaptığı son hac. Hz. Muhammet, 22 Şubat 632'de hac niyetiyle Medine'den çıktı. Bu hac sırasında okuduğu hutbede "Belki bu yıldan sonra burada sizinle bir daha buluşamam" sözleri bulunduğu için bu hac "Veda Haccı" olarak adlandırılır. Hz. Muh... devam et

bilgiVEDA NEDİR?

Brahmanizm'in tapınma yöntemlerini ve bu dinle ilgili bilgileri kapsayan metinlerin tümü. Sanskritçe yazılmış olan Vedaların en eskisi Rig-Veda'dır (İ.Ö. 16. yüzyıl). Bunu, Sama-Veda, Yajur-Veda ve Atarva-Veda izlemiştir. Hint mitolojisinin en önemli efsaneleri de bu metinlerde toplanmıştır. Brahman... devam et

bilgiVAZELİN NEDİR?

Petrolün damıtma artığı olarak ele geçen, kaynama noktası yüksek hidrokarbonlardan oluşan, macun kıvamında, beyazımtırak ya da sarımsı madde. İlâç, kozmetik ve yağlama... devam et

bilgiVARYANS NEDİR?

İstatistikte, ortalamaya ilişkin, standart sapmanın karesi. Varyans, kareli ortalama ile aritmetik ortalamanın karesi arasındaki farka da eşittir. Örneğin üç öğrencinin notları 2, 4 ve 9 ise, kareli ortalama (4+16+81)/3=33,67 ve aritmetik ... devam et

bilgiV HARFİ

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi. Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak dudak ünsüzü. Romen rakamında 5 sayısını gösterir. Büyük harfle kimyada vanadyum elementinin, fizikte hızın, elektrikte potansiyelin, potansiyel ... devam et

bilgiWEİMAR CUMHURİYETİ

1919-1933 yılları arasında, Almanya'daki cumhuriyet yönetimi. Adını, Ulusal Meclis'in ilk olarak toplandığı Weimar'dan alır. I. Dünya Savaşı'nın Almanya için ağır bir yenilgiyle sonuçlanması, ülkede bir dizi ayaklanmanın çıkmasına ve bir süre sonra imparatorun tahttan çekilmesine neden oldu. ... devam et

bilgiYÜZGEÇAYAKLILAR

Memelilerin etçiller takımından, denizlerde yaşayan hayvanları kapsayan alttakım (Pinnipedia). Vücutları birtakım değişiklikler geçirerek su yaşamına uymuştur. Gövdeleri, suda hareketi kolaylaştırmak için mekiğe, üyeleri yüzgece benzer bir biçim almış, tırnakları körelmiştir. Ancak, yüzge... devam et

bilgiYÜZ NEDİR?

Üzerinde alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin yer aldığı, başın ön bölümü. İnsanlarla hayvanları ayıran en önemli özelliklerden biri, insanların yüzlerinde bulunan kasları oynatarak "mimik" adı verilen birtakım hareketleri yapabilmeleridir. Yüz şu kemiklerden oluşur: altçene kemiği, ü... devam et

bilgiYÜKSEK FIRIN NEDİR?

Demir cevherini demire ya da pik demire indirgemekte, aynı amaçla kurşun, kalay ve bakır için de kullanılan ve yanma olayının yüksek basınçlı, sıcak hava kütlesi aracılığıyla gerçekleştirildiği sanayi fırını. Silindir biçiminde ve düşey bir fırındır. Modern yüksek fırınlar 10 metre çap... devam et

bilgiYÜKLEM NEDİR?

Cümlelerin genellikle kip ve zaman eki alarak çekimli duruma getirilmiş temel ögesi. Yüklemin cümledeki görevi, yargıyı tam olarak bildirmektir. Yüklemler isim ya da fiil soylu olabilir. Ayrıca kişi ve zaman kavramı da verirler. Türkçedeki yüklemle... devam et

bilgiYÜK NEDİR?

Bazı temel parçacıkların, birbirlerine kuvvet etkimelerine yol açan özelliği, elektrik yükü (simgesi Q). Negatif yükün doğal birimi, elektronun sahip olduğu yüktür; protonun da aynı miktarda pozitif bir yükü vardır. Yüklerle ilgili olarak kullanılan negatif ve pozitif sıfatları gelenekselleşmiş... devam et

bilgiYUMURTA NEDİR?

Bitki ve hayvanların dişi üreme hücresi. Yumurtaların büyük çoğunluğu, yeni bir bireyi meydana getirebilmek için erkek üreme hücresi tarafından döllenmek zorundadır. Ancak bazı türlerde yumurta döllenmeksizin yeni bir birey oluşturabilir. Bu üreme biçimine döllenmesiz üreme (partenogenez) denir.... devam et

bilgiYÖNTEMBİLİM NEDİR?

Mantığın, bilimsel araştırma yöntemlerini ele alan kolu. Yöntembilim, çeşitli bilimlerin yöntemlerini aposteriori olarak, yani deneyle ya da uygulamayla bağlantısı içinde ele alır. Biçimsel mantık, yargının ya da usavurmanın yapısını apriori olarak ayrıştırırken, yöntembilim her bilimin ilgi... devam et

bilgiYÖNDEŞ AÇILAR NEDİR?

Birer kenarı ortak, öteki kenarları paralel olan ya da kenarları birbirine paralel olan açılar. Yöndeş açıların ölçüsü... devam et

bilgiYILDIZ MAHKEMESİ

Mithat Paşa'nın yargılanması olayı (27 Haziran-28 Temmuz 1881). Mithat Paşa, meşrutî yönetime dayanan siyasetin önderiydi. II. Abdülhamit, 13 Şubat 1878 tarihinde Meclisi Mebusan'ı kapattıktan sonra istibdat yönetimini uygulamaya başladı. 5 Şubat 1877'de sadrazamlıktan ayrılan Mithat Paşa, padişah... devam et

bilgiYILANCIK HASTALIĞI

Daha önce oluşmuş yaralar ve çizikler yoluyla deriye giren streptokokların meydana getirdiği bir cilt hastalığı. Yılancık, vücudun çeşitli yerlerinde, en çok da yüzde görülür. Hastalık yüksek ateş, kusma, titreme ve halsizlik gibi belirtilerle başlar. Deride net çerçeveli, kırmızı bir şişk... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler