Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

kimlerdir? ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiÇUVAŞLAR KİMLERDİR?

Rusya'daki Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk asıllı ulus. Başkentleri Çeboksari'dir. Çuvaşlar Orta Volga Bölgesi'ndeki en eski halklardan biri sayılırlar. Çuvaşlar, geçimlerini tarım, avcılık ... devam et

bilgiÇERKEZLER KİMLERDİR?

Kuzey Kafkasya'da yaşayan yerli halklardan bir bölümü. Anayurtları Kuzey Kafkasya'nın Karadeniz kıyıları olup Azak Denizi'nden başlayarak Gürcistan'a dek uzanır. Çerkezler İ.Ö. 6 yüzyılda Kafkasya'ya yerleştiler. Dağınık hâlde yaşay... devam et

bilgiÇEÇENLER KİMLERDİR?

Kuzey Kafkas halkı. Çoğunluğu, asıl yurtları olan Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. XIX. yy'daki savaşlar sonucunda yurtlarından ayrılanların büyük bölümü Türkiye'ye ve Ürdün'e yerleşti. İnguşlarla yakın akraba o... devam et

bilgiBAŞIBOZUK KİMLERDİR?

Osmanlı ordusunda, talimli askerler arasına katılan gönüllü, sivil savaşçılara verilen ad. Özellikle 19. yüzyılda adlarını daha fazla duyuran başıbozuklar, sultanlar sefere çıkmadan önce toplanırlardı. Kırım Savaşı'nda sayıları... devam et

bilgiYÖRÜKLER (YÜRÜKLER) KİMLERDİR?

Oğuz soyundan gelen göçebe Türklere verilen ad. Yürük kelimesi gezgin, yürüyücü anlamında kullanılmıştır. 12. yüzyıldan itibaren Anadolu, Irak, Azerbaycan dolaylarına gelen Türkmenlerin bir kısmı bu bölgelere yerleşti; bir kısmı d... devam et

bilgiYEDİ MEŞALECİLER

Millî edebiyat akımına tepki olarak doğan edebiyat hareketi. Bu hareketi başlatanlar Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret ve Kenan Hulusi Koray'dır. Çıkardıkları ortak ... devam et

bilgiYAKUTLAR KİMLERDİR?

Kuzeydoğu Sibirya'da yerleşik bir Türk topluluk. Altay Türklerinin Sakay kabilesinden geldiği sanılan Yakutlar, kendilerine "Saha", "Saka" derler. Yakutlar orta boylu, geniş omuzlu, siyah küçük gözlü, koyu buğday renkli saçlıdırlar. Yakut ... devam et

bilgiCELAYİRLİLER KİMLERDİR?

14. ve 15. yüzyıllarda, merkezi Bağdat olmak üzere kurulan Moğol Devleti (1340-1411). İlhanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu ortaya çıkan küçük devletlerden biridir. Devletin kurucusu, İlhanlı emirlerinden Büyük Şeyh Hasan'dır... devam et

bilgiARİLER (ARYALAR) KİMLERDİR?

Hint-Avrupa dilleri ailesinden olan dilleri konuşanlara, kimi kez yanlış olarak verilen ad. Bu ad, ilk kez Hindistan'daki yerlilerce, İ.Ö. 1500 yıllarında İndüs Vadisi'nde ve Hindistan'a yayılan Hint-Avrupa kökenli istilâcılar için kullanıl... devam et

bilgiANGLOSAKSONLAR KİMDİR?

5. yüzyılda İngiltere'ye yerleşmeye başlayan ve 9. yüzyılda aralarında birleşen üç Cermen topluluğunun (Angllar, Saksonlar, Jutlar) oluşturduğu etnik grup ya da ulus. Britanya'ya geldiklerinde puta tapan Anglosaksonlar 6. yüzyıl sonlarınd... devam et

bilgiALTAYLILAR KİMLERDİR?

Rusya sınırları içinde kalan Altay Dağları bölgesindeki Türklerin genel adı. Ünlü Türkolog F. W. Radloff, Altay Türklerini, özellikle dil açısından iki grupta toplar: 1. Kuzey Altay Tatarları 2. Asıl Altay Tatarları. Bugün Altay Türk... devam et

bilgiDRAVİTLER KİMDİR?

Güney Hindistan'da yaşayan bir kavimler topluluğu. Hint-Avrupa grubundan ulusların baskısıyla yüzyıllar önce güney bölgelere göç etmek zorunda kaldıkları sanılmaktadır. Ufak yapılıdırlar, renkleri zencilere çok yakındır. Tamil, Mala... devam et

bilgiDÜRZÎLER KİMLERDİR?

Suriye ve Lübnan'da yaşayan, Müslümanlığın Fatımî-Alevî kolundan ayrılma bir inanca bağlı bir topluluk. Dürzîler kendilerini Arap sayarlarsa da, etnik kökenleri henüz çözülmüş değildir. Adları doktrinlerinin kurucusu Anuştigin Der... devam et

bilgiVALOİS HANEDANI

Fransa'da egemenlik süren hanedan (1328-1589). Capet Hanedanı'ndan IV. Philippe'in (Güzel Philippe) üç oğlu erkek vâris bırakmayınca, Fransa tahtına Valois Hanedanı'ndan VI. Philippe geçti. Fransa ile İngiltere arasında geçen ve Yüzyıl Sa... devam et

bilgiCANİKOĞULLARI KİMLERDİR?

Osmanlı döneminde, XVIII. yy'da ve XIX. yy başlarında Sivas, Çorum ve Amasya yöresine egemen olan âyan ailesi. Canik Sancağı'nı (Samsun, Ünye ve Niksar) merkez edinen ailenin ilk önemli kişisi Fatsalı Ahmet Ağa'dır. Merkezî iktidara karş... devam et

bilgiAZAPLAR KİMLERDİR?

Osmanlı ordusunda bir asker sınıfı. Osmanlılardan önce de Anadolu beylikleri donanmalarında azap denen askerler bulunuyordu. Osmanlılarda ise donanma ve tersane azaplarından başka; kale muhafızlıklarında kullanılan, hafif süvari olarak sava... devam et

bilgiAVARLAR KİMLERDİR?

3. ve 9. yüzyıllar arasında tarihte önemli rol oynamış bir Türk kavmi. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra (İ.S. 200 yılları) Asya'da büyük bir imparatorluk kurdular. İmparatorluk gittikçe kuvvetlenerek İrtiş Irmağı'nd... devam et

bilgiARTUKOĞULLARI KİMLERDİR?

ÂMid (Diyarbakır), Hısni Keyfa (Hasankeyf), Mardin ve Harput dolaylarında hüküm sürmüş olan bir Türkmen sülâlesi. Sülâlenin kurucusu Artuk Bey'dir. Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş, Artuk Bey'e, Kudüs'ün alınmasındaki hizmetlerinden ... devam et

bilgiAKKOYUNLULAR KİMLERDİR?

Doğu Anadolu'da devlet kuran bir Türk oymağı. Akkoyunluların soyu, Oğuzların Bayındır boyuna bağlanır. Bazı tarihçilere göre bunlar Karakoyunlular ile birlikte 13. yüzyılın sonlarında Maveraünnehir'den Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gö... devam et

bilgiABDALİLER KİMLERDİR?

16. yüzyıl sonlarında Batı Afganistan'da Kandehar dolaylarında yaşayan bir Türk oymağı. Müslümanlığın bu yörelere yayılması sonucu Araplarla savaştılar ve Afganistan'ın güneybatısındaki dağlara çekildiler. Gazneliler döneminde M... devam et

bilgiABHAZLAR KİMLERDİR?

Abhazya Cumhuriyeti'nde yaşayan Kafkasyalı bir kavim. Anayurtları, Batı Kafkasya'nın Karadeniz kıyılarıdır. 17. yüzyıldan sonra bir bölümü Kuzey Kafkasya'ya göç etti. Osmanlıların Karadeniz kıyılarına yerleşmelerinden sonra bir böl... devam et

bilgiTAHİROĞULLARI KİMLERDİR?

Horasan'da hüküm sürmüş hanedan (821-873). Hanedanın kurucusu olan Tahir bin Hüseyin, Abbasî Halifesi Memun tarafından Horasan valiliğine atandı. Kendi adına hutbe okuttuğunun ertesi günü öldü (822). Yerine oğlu Talha geçti. Sistan'daki... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler